Dược sĩ Trung cấp bán thuốc không kê đơn bị phạt bao nhiêu tiền?

  • DỊCH VỤ Y TẾ
  • 17:02 03/10/2015

SK&MT - Quy định xử lý vi phạm hành chính khi Dược sĩ bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn thuốc của Bác sĩ sẽ bị xử lý như thế nào?

 


Dược sĩ Trung cấp bán thuốc không kê đơn bị phạt bao nhiêu tiền?

Ngày 31.12.2013, Ngh đnh 176/2013/NĐ-CP Quy đnh x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc y tế được áp dụng và có hiu lc. Theo nghị định, hành vi bán l các loi thuc phi kê đơn mà không có đơn ca Bác sĩ s b pht tin t200-500.000 đng.

Ti Mc 3 v hành vi vi phm hành chính v Dược, m phm và trang thiết b y tế, có 11 điu thuc lĩnh vc kinh doanh, sn xut và s dng thuc.

Các cơ s kinh doanh thuc s b x pht t 3-8 triu vi các hành vi vi phm: Người qun lý chuyên môn – Dược sĩ vng mt nhưng không thc hin y quyn hoc c người thay thế; Sn xut, bán buôn, bán l, làm dch v bo qun, làm dch v kim nghim thuc không có giy chng nhn thc hành tt hoc giy chng nhn thc hành tt đã hết thi hn có hiu lc; Không thc hin vic m shoc không s dng phương tin đ theo dõi hot đng mua thuc, bán thuc theo quy đnh ca pháp lut.

Pht t 5-20 triu đi vi cơ s kinh doanh thuc không có hoc b tước quyn sdng chng ch hành Nghề Dược; Kinh doanh thuc không có hoc b tước quyn s dng giy chng nhn đ điu kin kinh doanh thuc; Gi mo, thuê, mượn chng ch hành ngh Dược, giy chng nhn đ điu kin kinh doanh thuc, bng cp chuyên môn có liên quan hoc giy phép hot đng v thuc và nguyên liu làm thuc ti Vit Nam; Kinh doanh thuc không đúng đa ch ghi trong giy chng nhn đ điu kin kinh doanh thuc…

 


Bán thu
c không đúng giá kê khai s b pht ti 20 triu đng.

Ngoài ra còn có hành vi pht b sung là tước quyn s dng Chứng ch hành ngh Dược và quyn s dng giy chng nhn đ điu kin kinh doanh t 1-3 tháng;

Các hành vi vi phm v đăng ký thuc có th b pht cao nht đến 20 triu đng đi vi các hành vi Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thm quyn ca Vit Nam trường hp thuc đã b nước xut x hoc nước có liên quan rút sđăng ký và b ngng lưu hành vì lý do cht lượng, an toàn, hiu qu ca thuc; Cung cp h sơ, d liu, thông tin liên quan đến h sơ k thut bao gm h sơtiêu chun cht lượng, phương pháp sn xut, đn đnh mà không da trên cơ snghiên cu, thc nghim, sn xut thc tế ca cơ s sn xut hoc cơ s đăng ký thuc, cung cp h sơ đăng ký thuc không đúng theo quy đnh ca pháp lut; Np mu thuc đăng ký không phi do chính cơ s nghiên cu hoc cơ s sn xut ghi trong h sơ đăng ký thuc… 

Các hành vi không thu hi thuc không đm bo cht lượng theo yêu cu ca cơquan Nhà nước s b pht đến 40 triu đng. Còn hành vi sn xut thuc không có s đăng ký đ đưa ra lưu hành, s dng nguyên liu không rõ ngun gc, xut x, nguyên liu không đt tiêu chun đ sn xut thuc có th b pht t 50-70 triu đng.

Sản xuất thuốc kém chất lượng, không rõ nguồn gốc phạt 50-70 triệu

 Sản xuất thuốc kém chất lượng, không rõ nguồn gốc phạt 50-70 triệu

Còn hành vi bán thuc không đt tiêu chun cht lượng hoc thuc đã hết hn sdng, thuc chưa được phép lưu hành, thuc không rõ ngun gc xut x có thb pht ti 50 triu đng. Ngoài ra còn b tước quyn s dng chng ch hành ngh dược…

Các hành vi vi phm nhp khu thuc cũng b pht tin khá cao t 40-50 triu đng khi cơ s, cá nhân: Nhp khu thuc chưa được phép lưu hành; Nhp khu thuc sau khi nước sn xut công b cm lưu hành trên th trường; Nhp khu thuc có hn dùng không đúng quy đnh v hn dùng còn li khi đến cng Vit Nam mà chưa được phép ca B trưởng B Y tế; Không thu hi hoc không phi hp thu hi thuc không bo đm cht lượng, an toàn mà cơ s nhp khu đã biết theo yêu cu ca cơ quan nhà nước có thm quyn…

Các hành vi không kê khai, kê khai không đy đ giá thuc, bán thuc giá cao hơn giá kê khai, không thông báo giá cho khách hàng cũng s b pht t 10-20 triu đng. 

Theo Dân Vit

Gửi bình luận của bạn