Đẩy nhanh tự chủ trong các cơ sở nghiên cứu công lập

  • KIẾN THỨC KHOA HỌC
  • 02:05 04/05/2014

(Suckhoemoitruong.com.vn) - Nhằm đẩy nhanh việc tự chủ trong các cơ sở nghiên cứu công lập, Bộ Khoa học và Công nghệ dự thảo Thông tư sửa đổi, hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Theo đó, sẽ có Ban chủ nhiệm Chương trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động. Ban chủ nhiệm Chương trình có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, quản lý việc thực hiện Chương trình.

Nhóm dự án do Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp quản lý là các dự án liên quan đến từ hai chuyên ngành, lĩnh vực trở lên, cần thiết có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia có kinh nghiệm về các ngành, lĩnh vực đó và các dự án có tính chất quan trọng về quốc phòng, an ninh, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường.

Đẩy nhanh cơ chế tự chủ trong nghiên cứu khoa học

Đẩy nhanh cơ chế tự chủ trong nghiên cứu khoa học

Nhóm dự án do Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền bộ, ngành quản lý là các dự án do tổ chức, cá nhân thuộc bộ, ngành đăng ký thực hiện và do bộ, ngành đề xuất được ủy quyền quản lý, phù hợp với điều kiện, năng lực, lĩnh vực quản lý của bộ, ngành.

Nhóm dự án do Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền địa phương quản lý là các dự án của tổ chức, cá nhân tại địa phương, triển khai trong phạm vi một tỉnh, thành phố và do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đề xuất được ủy quyền quản lý, phù hợp với năng lực tổ chức, chỉ đạo của địa phương.

Trên cơ sở kết luận của hội đồng thẩm định hồ sơ dự án, báo cáo đánh giá, thẩm định về hồ sơ dự án của chuyên gia tư vấn độc lập, Ban chủ nhiệm, Văn phòng Chương trình nghiên cứu trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án.

Trong trường dự án có tính chất phức tạp, quan trọng, Ban chủ nhiệm, Văn phòng Chương trình tổ chức đi kiểm tra xác minh thực tế cơ sở vất chất - kỹ thuật, nhân lực và năng lực tài chính của tổ chức, cá nhân được kiến nghị thực hiện dự án.

Trường hợp có ý kiến khác nhau giữa Ban Chủ nhiệm, Văn phòng Chương trình và kết luận của hội đồng, Ban Chủ nhiệm và Văn phòng Chương trình báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định về việc đề nghị hội đồng thẩm định hồ sơ dự án xem xét lại hoặc tổ chức hội đồng thẩm định hồ sơ dự án mới để tư vấn đánh giá, thuê chuyên gia tư vấn độc lập.

Ban Chỉ đạo Chương trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập và làm Trưởng Ban, một Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Phó trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình là đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ban Chủ nhiệm Chương trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động. Ban Chủ nhiệm Chương trình có Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, ủy viên và 01 thư ký hành chính giúp việc Ban Chủ nhiệm.

Văn phòng Chương trình đặt tại Bộ Khoa học và Công nghệ, do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập. Văn phòng Chương trình có chức năng giúp việc cho Ban chỉ đạo Chương trình và giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc quản lý, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. 

Theo VietQ
Gửi bình luận của bạn