Công ty Mitsui tiếp tục đầu tư vào chế biến thủy sản

  • KINH TẾ
  • 16:14 17/05/2019

SK&MT - Với việc thỏa thun mua li 35,1% c phn của Công ty C phn Tp đoàn Thy sn Minh Phú (“Minh Phú”), Công ty TNHH Mitsui (“Mitsui”,Tr s: Tokyo, Nhật Bản, Ch tch kiêm CEO: Tatsuo Yasunaga) sẽ là một trong những cổ đông lớn của Tp đoàn Thy sn Minh Phú, nhà sn xut tích hp tôm ln nht thế gii t nuôi đến chế biến và bán hàng.

 Minh Phú s hu hai nhà máy chế biến và trang tri nuôi tôm vi din tích 900 ha phía Nam Vit Nam. Công ty đã to dng mt v thế vng chc bng cách tích hp tt c các giai đon t nuôi tôm đến chế biến và bán hàng. Hàng lot các sn phm ca Minh Phú, bao gm các sn phm giá tr gia tăng, được xut khu sang khong 50 quc gia, đc bit là M và Nht Bn (Minh Phú chiếm khong 20% tng giá tr xut khu tôm ca Vit Nam).

Công ty Mitsui tiếp tục đầu tư vào chế biến thủy sản

Năm 2013, Mitsui đu tư vào Công ty C phn Thy sn Minh Phú Hu Giang (MPHG), mt nhà máy chế biến thuc Minh Phú. K t đó, Mitsui đã góp phn ti ưu hóa vic qun lý và vn hành MPHG. Thông qua vic đu tư vào công ty m, Mitsui s có th áp dng các sáng kiến phát trin ti MPHG cho toàn b Tp đoàn Minh Phú và tn dng mng lưới bán hàng do Tp đoàn Mitsui toàn cu thành lp đ m rng doanh s bán hàng ca công ty. Mitsui s giúp Minh Phú đt mc tăng trưởng cao hơn na thông qua vic ng dng công ngh k thut sbao gm Trí tu nhân to (AI) trong ao nuôi và nhà máy chế biến, đng thi nâng cao hiu qu trong chui cung ng tôm t nuôi đến tiếp th.

Mitsui đã xác đnh Dinh dưỡng & Nông nghip là mt lĩnh vc tăng trưởng mi trong Kế hoch qun lý trung hn ca mình. Nhu cu ca thế gii đi vi ngun protein bn vng đang m rng cùng vi s gia tăng dân s và s phát trin ca tng lp trung lưu trên toàn cu. Thông qua khon đu tư này, Mitsui s tiếp tc n lc ci thin năng sut, s n đnh và bn vng ca ngun cung, đng thi gia tăng các giá tr cho sn phm thc phm.

Q.H

Gửi bình luận của bạn