Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019

  • KINH TẾ
  • 13:23 07/09/2019

Din đàn Kinh tế hp tác, hp tác xã năm 2019 d kiến được t chc vào trung tun tháng 10/2019 ti Trung tâm Hi ngh Quc gia, Hà Ni.

Phó Th tướng Chính ph Vương Đình Hu, Trưởng Ban Ch đo Đi mi, phát trin kinh tế tp th, hp tác xã yêu cu B Kế hoch và Đu tư ch trì, phi hp vi Liên minh Hp tác xã Vit Nam t chc Din đàn; trong đó cn chun b k lưỡng ni dung, tng kết nhng bài hc kinh nghim, đ xut các chính sách đ phát trin hp tác xã, làm rõ vai trò, bn cht ca mô hình hp tác xã kiu mi, vic phát trin kinh tế hp tác, hp tác xã gn vi tái cơ cu ngành nông nghip, xây dng nông thôn mi và Chương trình OCOP.

Liên minh Hp tác xã Vit Nam phi hp vi B Kế hoch và Đu tư xây dng Kế hoch t chc Din đàn hàng năm, báo cáo Th tướng Chính ph.

B Tài chính b trí kinh phí t ngân sách nhà nước theo quy đnh đ t chc Din đàn. B Thông tin và Truyn thông ch đo các cơ quan thông tn, báo chí tuyn truyn vic t chc Din đàn.

UBND các tnh, thành ph trc thuc trung ương tham gia Din đàn và các hot đng trong chương trình Din đàn; chun b tr li các vướng mc ca kinh tế hp tác, hp tác xã liên quan đến đa phương mình.

Được biết, đến hết ngày 30/6/2019, c nước đã có 14.502 hp tác xã nông nghip, trong đó có ti 55% hot đng hiu qu (trước 2015 ch có khong 15% tng s hp tác xã nông nghip hot đng có hiu qu).
Các h
p tác xã không ch gim chi phí sn xut ca các h gia đình thành viên mà còn làm tăng thêm giá tr thu nhp 14%/năm. Các đa phương cũng đã x lý dt đim nhng hp tác xã hot đng yếu kém. Theo đó, đã gii th được 3.600 đơn v, ch còn khong 600 hp tác xã yếu kém đang đi gii th hoc ci t trong thi gian ti.

Theo chinhphu.vn

Gửi bình luận của bạn