Dự án Khu dân cư phía Nam đường Tôn Đức Thắng (TP Hải Dương): Người dân bức xúc vì ngập úng, gây thiệt hại tài sản

  • MÔI TRƯỜNG
  • 21:38 17/03/2020

(SK&MT) - Mt d án đã kéo dài gn 6 năm vn chưa th đn bù gii phóng mt bng, gây ô nhim môi trường, nh hưởng nghiêm trng sc khe và cuc sng ca người dân. Câu hi đt ra, liu ch đu tư d án có li dng chính sách hin hành đ t ý phân lô, bán nn trc li? Và, vic lp h liên quan d án gây ngp lt, thit hi tài sn ca bà con thì cơ quan nào chu trách nhim? Đó là nhng bc xúc ca 40 h dân phường Lê Thanh Ngh (TP Hi Dương), khi b thu hi đt phc v d án Khu dân cư phía nam đường Tôn Đc Thng.

Dự án Khu dân cư phía Nam đường Tôn Đức Thắng (TP Hải Dương): Người dân bức xúc vì ngập úng, gây thiệt hại tài sản

D án khu dân cư phía Nam đường Tôn Đc Thng, thành ph Hi Dương, được UBND tnh Hi Dương giao Công ty c phn Đu tư Newland làm ch đu tư ti quyết đnh 2532/QĐ–UBND ngày 05/10/2015. Theo đó, mc tiêu d án nhm kết ni đng b h tng k thut vi các khu dân cư xung quanh, khai thác trit đ qu đt xen kt trong đô th, to qu đt , góp phn đáp ng nhu cu v nhà phát trin đô th trong giai đon 2011 -2020 ca thành ph, gii quyết ô nhim môi trường, tiêu thoát nước cho cm dân cư s 10 (hin là ao tù, đt trng…), góp phn chnh trang cnh quan đô th. Tng din tích d án là 10.470,95 m2, thi gian thc hin d án là 270 ngày.

Theo đơn khiếu ni gi tòa son Sc khe và Môi trường ca hơn 40 h dân (trong tng s 53 h dân nh hưởng d án), đ ngh các cơ quan thm quyn tnh Hi Dương làm rõ vic, vì sao Công ty c phn Đu tư Newland, li có th tiến hành san lp cát, lp h khi thi đim chưa được chp thun là ch đu tư – nghĩa là chưa được “giao mt bng” theo quy đnh Lut Đt đai. Được biết, khu d án lp t hai hp phn: h Thanh Li (được san lp) thuc khu dân cư s 10 (nay là khu dân cư s 6), có din tích t nhiên 4226 m2, trước đây h có công dng điu hòa không khí, thu nước mt, nước mưa ca ba khu dân cư cùng vi khu doanh tri tnh đi Hi Dương.

Thc tế, tháng 10 năm 2015, Công ty c phn Đu tư Newland được giao làm ch đu tư d án, nhưng t đu tháng 3 cùng năm, đơn v này đã thc hin san lp h Thanh Li. Mt người dân cho biết: Công ty Newland khi lp h không thông báo ti các h dân ven h, lin k. Cao đ ca vic san lp và mt bng d án so vi các khu dân cư xung quanh chênh 0,9 m, khiến mi khi tri mưa to là khu dân cư ven h cũ b ngp, úng không có ch tiêu thoát, gây thit hi nhiu tài sn ca nhân dân.

Dự án Khu dân cư phía Nam đường Tôn Đức Thắng (TP Hải Dương): Người dân bức xúc vì ngập úng, gây thiệt hại tài sản
 

Dự án Khu dân cư phía Nam đường Tôn Đức Thắng (TP Hải Dương): Người dân bức xúc vì ngập úng, gây thiệt hại tài sản

Vi nhng s liu c th ca quyết đnh 2532 và kết hp trích lc bn đ, cùng nhng giy t chính đáng người dân cung cp, thì trong 10.470,95 m2 d án, có 4226 m2 đt h Thanh Li, 1.131,9 m2 đt trng giáp đường Tôn Đc Thng, 353,5 m2 đt giao thông, 4.759,55m2 đt ca 53 h dân trong din gii phóng mt bng. Như vy, din tích d án khu dân cư phía Nam đường Tôn Đc Thng đã chiếm ti 45% đt ca 53 h dân đã và đang có nhu cu s dng n đnh. Tuy nhiên, trong quyết đnh 2532 ca UBND tnh Hi Dương không nhc đến các h dân b gii ta, mà rt chung chung giao ch đu tư d án.

Sau nhiu năm bà con kiến ngh, UBND tnh Hi Dương đã hiu chnh phù hp quyn li ca người dân do S Tài nguyên và Môi trường tham mưu. Ti văn bn s 3403/QĐ–UBND ngày 01/10/2019, UBND tnh Hi Dương ban hành v vic chp thun hiu chnh ni dung quyết đnh s 2532/QĐ –UBND ngày 05/10/2015 và các văn bn liên quan, đ làm rõ loi đt trong phm vi ranh gii thc hin d án. Trong đim 2 mc 2 ca văn bn hiu chnh có đ cp đến văn bn 2703/UBND –VP ca UBND tnh gi B Xây dng v tha thun cho phép chuyn nhượng đt nn đã có h tng k thut ti d án. Qua nhng văn bn trên và nhiu ngun tin, 40 h dân phường Lê Thanh Ngh cho rng, Công ty Newland đã li dng chính sách, thc hin “bán lúa non” đt nn d án? Bên cnh đó, bà con đ ngh, chính quyn tnh Hi Dương xem xét li vic thu hi đt, vì đó là d án khu dân cư, trong khi người dân đã sinh sng n đnh; đng thi, ch đu tư phi khc phc thit hi cho các h dân lin k h Thanh Li, x lý dt đim vic ngp úng gây ô nhim môi trường.

Tòa son Sc khe và Môi trường xin được chuyn nhng kiến ngh ca người dân đến các cơ quan chc năng tnh Hi Dương. Chúng tôi s tiếp tc thông tin v vn đ này.

Mt s hình nh: Ch đu tư san lp h Thanh Li khi chưa được giao mt bng, gây ngp úng nhà, thit hi tài sn ca người dân.

Dự án Khu dân cư phía Nam đường Tôn Đức Thắng (TP Hải Dương): Người dân bức xúc vì ngập úng, gây thiệt hại tài sản
Dự án Khu dân cư phía Nam đường Tôn Đức Thắng (TP Hải Dương): Người dân bức xúc vì ngập úng, gây thiệt hại tài sản

Nhóm Phóng viên

 

 

 

 

 

Gửi bình luận của bạn