Hà Nội ban hành quy trình, định mức dự toán duy trì vệ sinh môi trường

  • MÔI TRƯỜNG
  • 10:30 28/11/2020

(SK&MT) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình, định mức dự toán duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, ban hành quy trình, định mức dự toán duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội theo phụ lục chi tiết đính kèm: Phụ lục số 1: Quy trình duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội; Phụ lục số 2: Định mức dự toán duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Hà Nội ban hành quy trình, định mức dự toán duy trì vệ sinh môi trường

Ảnh minh họa.

Bộ quy trình, định mức dự toán được áp dụng trong lĩnh vực duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện Quy trình, định mức dự toán duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành kèm Quyết định này nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc cần phải sửa đổi hoặc điều chỉnh cho phù hợp với các quy định của Nhà nước, với thực tế quản lý, Sở chuyên ngành được giao quản lý duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố chủ trì, cùng các ngành có liên quan báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Về xử lý chuyển tiếp, đối với các công tác duy trì đã mở thầu hoặc đặt hàng trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực được xem xét điều chỉnh cho phù hợp đảm bảo chất lượng duy trì vệ sinh môi trường theo các nội dung quy định tại hợp đồng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10-12-2020. Bãi bỏ phần quy trình, định mức tại Quyết định số 6841/QĐ-UBND ngày 13-12-2016 và Quyết định số 3599/QĐ-UBND, ngày 17-7-2018, của UBNĐ thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy trình công nghệ, định mức và đơn giá duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

THU QUỲNH

Gửi bình luận của bạn