Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

  • SỨC KHOẺ
  • 11:54 12/01/2021

(SK&MT) - UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Theo đó, ban hành tiêu chuẩn, đinh mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị trong Ngành Y tế trực thuộc Sở Y tế. Chi tiết theo Danh mục, gồm: 1.064 chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng đặc thù và 5.043 chủng loại, thiết bị chuyên dùng khác.

Sở Y tế chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về chuyên ngành, đảm bảo danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng do các đơn vị đề xuất phù hợp với quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BYT, ngày 31/5/2019, của Bộ Y tế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy mô hoạt động được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quy hoạch phát triển của đơn vị; Điều kiện cơ sở vật chất để lắp đặt và nhân lực để khai thác, sử dụng máy móc, thiết bị; số lượng, tần suất sử dụng của từng chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng tại thời điểm lập định mức và dự kiến nhu cầu sử dụng của từng chủng lại máy móc, thiết bị chuyên dùng trong 03 năm tiếp theo.

Chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, báo cáo đề nghị phê duyệt cũng như chủng loại, số lượng và thuyết minh, giải trình; Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng được UBND Thành phố ban hành đảm bảo phù hợp nhu cầu và điều kiện của đơn vị và theo đúng quy định pháp luật.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ tiêu chuẩn, định mức của các đơn vị trong toàn bộ quy trình đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, sử dụng, xử lý máy móc, thiết bị chuyên dùng. Xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện; Chỉ đạo các đơn vị liên quan sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với chức nãng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo việc lập kế hoạch, dự toán ngân sách, mua sắm và quản lý trang thiết bị theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và quy định của pháp luật liên quan.

Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm trong việc đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế đề xuất theo các quy định về quản lý, sử dụng tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của các thông tin trong hồ sơ, tài liệu xác định, báo cáo đề nghị phê duyệt cũng như chủng loại, số lượng và thuyết minh, giải trình khi đề xuất tiêu chuẩn, định mức đối với các danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục rà soát tiêu chuẩn, định mức của các danh mục và số lượng máy móc thiết bị chuyên dùng đặc thù, chuyên dùng khác đảm bảo đúng quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 08/2019/TT-BYT và phù hợp với nhu cầu, sự phát triển của đơn vị. Kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Danh mục và số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng được phê duyệt tại Quyết định này là mức tối đa để các đơn vị: lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị.

Trong quá trình thực hiện việc mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc đề xuất và sự cần thiết đảm bảo công khai, minh bạch, giám sát, kiểm tra, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; đồng thời, phải đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật về mua sắm tài sản công.

SKMT

Gửi bình luận của bạn