Bộ Y tế kiến nghị sửa đổi một số nội dung Luật khám bệnh, chữa bệnh

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 13/07/2019

SK&MT - B Y tế s kiến ngh sa đi đi vi mt s ni dung c th trong Lut khám bnh, cha bnh như các khái nim trong Lut; các hành vi b nghiêm cm; quyn và nghĩa v ca người bnh; cp chng ch hành ngh; cp giy phép hot đng; gii quyết tranh chp trong khám bnh, cha bnh; ng dng công ngh thông tin trong khám bnh, cha bnh và v an ninh bnh vin...

Thông tin trên được B Y tế đưa ra ti Hi ngh tng kết 9 năm thi hành Lut khám bnh, cha bnh, din ra ngày 12/7, ti Hà Ni.

Phát biu ti hi ngh, B trưởng B Y tế cho hay, Lut Khám bnh, cha bnh được Quc hi thông qua vào ngày 23/11/2009 và có hiu lc thi hành t ngày 1/1/2011. Đây là đo lut đu tiên th chế hóa quan đim, đường li, chính sách ca Đng và Nhà nước v khám bnh, cha bnh cho nhân dân; to hành lang pháp lý cho hot đng khám bnh, cha bnh, đáp ng yêu cu điu chnh các mi quan h xã hi phát sinh trong lĩnh vc khám bnh, cha bnh.

Vic ban hành Lut cũng nhm đáp ng yêu cu hi nhp quc tế trong hoàn cnh Vit Nam đã chính thc tr thành thành viên ca T chc Thương mi thế gii và cũng đã tham gia mt s hip đnh quc tế trong lĩnh vc hành ngh y khoa.

B trưởng B Y tế cho hay, tri qua 9 năm thc hin, Lut đã có nhng nh hưởng quan trng và giúp lĩnh vc khám cha bnh có nhng bước phát trin mnh m, góp phn nâng cao hiu lc, hiu qu ca qun lý nhà nước, to điu kin đ phát trin n đnh, to ra s cnh tranh lành mnh gia các cơ s khám bnh, cha bnh gia khu vc nhà nước và tư nhân, giúp người dân được tiếp cn vi các dch v khám bnh, cha bnh có cht lượng tt.

Bên cnh nhng kết qu đt được, trong quá trình thc hin Lut cũng đã có mt s hn chế, bt cp như mt s quy đnh chưa bo đm tính thng nht, đng b, kh thi và phù hp vi điu kin thc tin ca Vit Nam cũng như mt s ni dung chưa bo đm tính hi nhp quc tế.

Chính vì vy, các kiến ngh đưa ra ti hi ngh là tin đ đ B Y tế và Ban son tho xây dng d tho Lut mi đáp ng nhng đòi hi, yêu cu thc tin.

PV

Gửi bình luận của bạn