ATNĐ gần bờ có thể mạnh lên thành bão, xuất hiện thêm ATNĐ mới

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 02/09/2019

SK&MT - Theo Trung tâm D báo Khí tượng Thy văn Quc gia, hi 4 gi ngày 2/9, v trí tâm áp thp nhit đi vào khong 19 đ Vĩ Bc; 112,1 đ Kinh Đông, cách qun đo Hoàng Sa khong 220km v phía Bc.

ATNĐ gần bờ có thể mạnh lên thành bão, xuất hiện thêm ATNĐ mới

Sc gió mnh nht vùng gn tâm áp thp nhit đi mnh cp 6-7 (40-60km/gi), git cp 9. Bán kính gió mnh cp 6, git cp 8 khong 100km tính t tâm áp thp nhit đi.

Áp thp nhit đi di chuyn theo hướng Tây Tây Nam mi gi đi được khong 15-20km và có kh năng mnh lên thành bão.

Đến 4 gi ngày 3/9, v trí tâm bão khong 17,3 đ Vĩ Bc; 108,5 đ Kinh Đông, cách đt lin các tnh t Qung Tr-Qung Ngãi khong 150km v phía Đông. Sc gió mnh nht vùng gn tâm bão mnh cp 8 (60-75km/gi), git cp 10.

Vùng nguy him do bão trên Bin Đông (gió mnh cp 6, git cp 8) phía Bc vĩ tuyến 15 đ Vĩ Bc. Cp đ ri ro thiên tai cp 3.

T ngày 3/9 đến 4/9, bão di chuyn theo hướng Tây Tây Nam, ri đi hướng di chuyn Đông Bc, mi gi đi được khong 5km.

Đến 4 gi ngày 4/9, v trí tâm bão khong 17,8 đ Vĩ Bc; 109,6 đ Kinh Đông, cách đt lin các tnh t Qung Tr-Qung Ngãi khong 210km v phía Đông. Sc gió mnh nht vùng gn tâm bão mnh cp 8 (60-75km/gi), git cp 10.

T ngày 4/9 đến 5/9 bão di chuyn ch yếu theo hướng Đông Bc, mi gi đi được khong 5-10km.

Cũng thông tin từ Trung tâm D báo Khí tượng Thy văn Quc gia, sáng 2/9, trên khu vc gia Bin Đông, mt vùng áp thp đã mnh lên thành áp thp nhit đi.

Hi 4 gi ngày 2/9, v trí tâm áp thp nhit đi khong 14,2 đ Vĩ Bc; 115,6 đ Kinh Đông. Sc gió mnh nht vùng gn tâm áp thp nhit đi mnh cp 6 (40-50km/gi), git cp 8. Bán kính gió mnh cp 6, git cp 8 khong 100km tính t tâm áp thp nhit đi.

Áp thp nhit đi di chuyn chm theo Bc Đông Bc, mi gi đi được khong 5-10km.

Đến 4 gi ngày 3/9, v trí tâm áp thp nhit đi khong 15,8 đ Vĩ Bc; 116,2 đ Kinh Đông, cách qun đo Hoàng Sa khong 430km v phía Đông. Sc gió mnh nht vùng gn tâm áp thp nhit đi mnh cp 6 (40-50km/gi), git cp 8.

Vùng nguy him do áp thp nhit đi trên Bin Đông (gió mnh cp 6, git cp 8): Phía Bc vĩ tuyến 13 đ Vĩ Bc. Cp đ ri ro thiên tai cp 3.

T ngày 3/9 đến 4/9, áp thp nhit đi di chuyn theo hướng Tây Tây Bc, mi gi đi được khong 10km.

Đến 4 gi ngày 4/9, v trí tâm áp thp nhit đi khong 17,5 đ Vĩ Bc; 114,0 đ Kinh Đông, cách qun đo Hoàng Sa khong 220km v phía Đông Đông Bc. Sc gió mnh nht vùng gn tâm áp thp nhit đi mnh cp 6 (40-50km/gi), git cp 8. Cp đ ri ro thiên tai cp 3.

PV

 

Gửi bình luận của bạn