Chung sức đồng lòng hoàn thành mục tiêu Đại hội XII của Đảng đã đề ra

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 12/10/2019

Hi ngh ln th 11 Ban Chp hành Trung ương Đng khóa XII đã bế mc, hoàn thành toàn b ni dung chương trình đ ra, Ban Chp hành Trung ương đã nht trí cao thông qua Ngh quyết ca Hi ngh.

Sau 6 ngày làm vic khn trương, nghiêm túc, chiu 12/10, ti Th đô Hà Ni, Hi ngh ln th 11 Ban Chp hành Trung ương Đng khóa XII đã bế mc, hoàn thành toàn b ni dung chương trình đ ra.

Ban Chp hành Trung ương đã nht trí cao thông qua Ngh quyết ca Hi ngh.

Thay mt B Chính tr, Tng Bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng đã phát biu bế mc, khái quát li nhng kết qu ch yếu ca Hi ngh và nhn mnh thêm mt s vn đ đ thng nht lãnh đo, ch đo thc hin trong thi gian ti.

Chung sức đồng lòng hoàn thành mục tiêu Đại hội XII của Đảng đã đề ra

Tng Bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng phát biu bế mc hi ngh. (nh: Phương Hoa/TTXVN)

 

Chun b k lưỡng cho Đi hi XIII ca Đng

Ti hi ngh này, Ban Chp hành Trung ương cơ bn tán thành nhng ni dung, vn đ được trình bày trong các d tho báo cáo, t trình. Các d tho văn kin đã cht lc, phn ánh được kết qu tng kết 10 năm thc hin Cương lĩnh b sung, phát trin năm 2011 và Chiến lược phát trin kinh tế-xã hi 2011-2020; kim đim, đánh giá 5 năm thc hin Ngh quyết Đi hi XII ca Đng, sát vi thc tế và có nhiu phát hin, đ xut mi.

Đng thi, Ban Chp hành Trung ương cũng đóng góp, gi m, cho nhiu ý kiến quan trng, nht là trên nhng vn đ ln và nhng vn đ còn có ý kiến khác nhau.

Tng Bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng nhn mnh tính cht, ý nghĩa, tm quan trng ca Đi hi XIII ca Đng - Đi hi din ra vào thi đim toàn Đng, toàn dân, toàn quân ta thc hin thng li nhiu ch trương, mc tiêu, nhim v được xác đnh trong Ngh quyết Đi hi XII ca Đng; tri qua 35 năm tiến hành công cuc đi mi, 10 năm thc hin Cương lĩnh b sung, phát trin năm 2011 và Chiến lược phát trin kinh tế-xã hi 2011-2020.

Đt nước ta có nhiu thi cơ, thun li, song cũng đng trước không ít khó khăn, thách thc, đòi hi phi tiếp tc tăng cường hơn na công tác xây dng, chnh đn Đng và h thng chính tr trong sch, vng mnh; phát huy ý chí, khát vng, sc mnh đi đoàn kết toàn dân tc, kết hp vi sc mnh thi đi; đy mnh đi mi sáng to, phát trin nhanh và bn vng đt nước; bo v vng chc T quc, gi vng môi trường hòa bình, n đnh; phn đu sm đưa nước ta tr thành nước phát trin, theo đnh hướng xã hi ch nghĩa.

Tng Bí thư, Ch tch nước nêu rõ, phi chun b mt cách k lưỡng c v văn kin và nhân s đ Đi hi thành công tt đp, tht s là Đi hi đoàn kết, dân ch, k cương, sáng to và phát trin.

Ban Chp hành Trung ương giao cho B Chính tr ch đo các Tiu ban khn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến ca Trung ương, tiếp tc hoàn chnh các d tho gi đi hi đng b các cp đóng góp ý kiến; t chc tt vic tng hp, tiếp thu ý kiến ca đi hi đng b các cp đ hoàn thin, nâng cao cht lượng các d tho văn kin, trình Trung ương xem xét thông qua trong năm 2020, sau đó xin ý kiến nhân dân trước khi trình Đi hi XIII ca Đng.

Xác đnh đúng đn phương hướng, mc tiêu phát trin đt nước

Ban Chp hành Trung ương yêu cu, vic đánh giá kết qu 10 năm thc hin Cương lĩnh b sung, phát trin năm 2011 và Chiến lược phát trin kinh tế-xã hi 2011-2020 cũng như 5 năm thc hin Ngh quyết Đi hi XII ca Đng (2016-2020), nhìn li 30 năm thc hin Cương lĩnh 1991 và 35 năm tiến hành công cuc đi mi, phi thc s khách quan, cu th, nhìn thng vào s tht, không phiến din, cc đoan. 35 năm đi mi là mt giai đon lch s quan trng trong tiến trình phát trin ca đt nước, đánh du s trưởng thành v mi mt ca Đng, Nhà nước và nhân dân ta.

Đi mi mang tm vóc lch s và ý nghĩa cách mng to ln, là mt quá trình ci biến sâu sc, toàn din, trit đ, là s nghip cách mng ca toàn Đng, toàn dân ta. Cương lĩnh 1991, b sung, phát trin năm 2011 tiếp tc là ngn c tư tưởng, ngn c chiến đu, ngn c quy t, tp hp, c vũ toàn Đng, toàn dân ta; là nn tng đ Đng ta tiếp tc phát trin h thng lý lun v ch nghĩa xã hi và con đường đi lên ch nghĩa xã hi, hoàn thin đường li xây dng, phát trin đt nước trong thi k mi.

Sau 35 năm đi mi, 30 năm thc hin Cương lĩnh, nht là 10 năm gn đây, đt nước ta đã đt được nhng thành tu to ln, có ý nghĩa lch s, to tin đ quan trng đ nước ta tiếp tc đi mi và phát trin mnh m trong thi gian ti; đng thi cũng phi thy còn nhiu vn đ ln, phc tp, nhiu hn chế, bt cp cn tiếp tc nghiên cu, tp trung gii quyết đ đưa đt nước phát trin nhanh và bn vng hơn.

Chung sức đồng lòng hoàn thành mục tiêu Đại hội XII của Đảng đã đề ra

Trong nhim k khóa XII, mc dù phi đi phó vi nhiu khó khăn, thách thc, toàn Đng, toàn dân, toàn quân ta đã n lc phn đu, thc hin thng li các mc tiêu, nhim v trng tâm, đt được nhiu thành tu rt quan trng. Đt nước tiếp tc phát trin nhanh và khá toàn din trên hu hết các lĩnh vc, to nhiu du n ni bt.

Tng Bí thư, Ch tch nước phân tích: Nhng thành tu đt được có c nguyên nhân khách quan và ch quan. Đó là kết qu ca c mt quá trình phn đu bn b, liên tc qua nhiu nhim k ca toàn Đng, toàn dân, toàn quân ta.

Nguyên nhân quan trng nht là s đoàn kết thng nht, s lãnh đo, ch đo đúng đn ca Đng; s qun lý, điu hành nhy bén, quyết lit ca Chính ph và chính quyn các cp; s n lc đi mi ni dung và phương thc hot đng ca Quc hi; s phi hp đng b ca c h thng chính tr; phát huy sc mnh đi đoàn kết toàn dân tc; s n lc ca đi ngũ cán b, đng viên; tinh thn lao đng tích cc, sáng to, trách nhim ca nhân dân; s đng tình, ng h ca cng đng quc tế.

Tng Bí thư, Ch tch nước nhn mnh, vic đánh giá khách quan tình hình và nguyên nhân ca nhng kết qu, thành tích đã đt được, hn chế, yếu kém còn tn ti trong thi gian qua, d báo đúng tình hình đt nước và xu thế phát trin ca thế gii trong thi gian ti, là điu kin đ xác đnh đúng đn phương hướng, mc tiêu, nhim v phát trin đt nước trong nhim k 2021-2026…

Gii quyết tt các mi quan h ln, nhng vn đ thc tin đt ra

Tng Bí thư, Ch tch nước lưu ý cn tiếp tc bám sát thc tin, đi sâu nghiên cu, tng kết, tho lun, to s thng nht cao hơn v mc tiêu, quan đim, các khâu đt phá và mt s vn đ mi, vn đ khó, nht là nhng vn đ liên quan đến vic nâng cao nhn thc, nm vng và gii quyết tt các mi quan h ln.

Đó là mi quan h gia đi mi, n đnh và phát trin; gia đi mi kinh tế và đi mi chính tr; gia tuân theo quy lut th trường và bo đm đnh hướng xã hi ch nghĩa; gia phát trin lc lượng sn xut và xây dng, hoàn thin tng bước quan h sn xut xã hi ch nghĩa; gia nhà nước, th trường và xã hi; gia tăng trưởng kinh tế và phát trin văn hóa, thc hin tiến b và công bng xã hi, bo v môi trường; gia xây dng ch nghĩa xã hi và bo v T quc xã hi ch nghĩa; gia đc lp, t ch và hi nhp quc tế; gia Đng lãnh đo, Nhà nước qun lý, nhân dân làm ch; gia thc hành dân ch và tăng cường pháp chế, bo đm k cương xã hi.

Đc bit, cn quan tâm nhng vn đ thc tin đang đt ra, thiết thc và c th như: Đi mi, hoàn thin th chế, huy đng, qun lý, s dng có hiu qu các ngun lc cho phát trin; phát trin đng b và to ra s liên kết gia các thành phn kinh tế, các loi hình t chc sn xut kinh doanh; đi mi, nâng cao hiu qu hot đng ca doanh nghip nhà nước, phát trin kinh tế tp th; khuyến khích, to thun li cho kinh tế tư nhân phát trin tr thành mt đng lc quan trng ca nn kinh tế; đy nhanh tiến đ gii ngân vn đu tư công, nht là vn đ trin khai xây dng các d án, công trình trng đim quc gia; khc phc tình trng tham nhũng, lãng phí, tiêu cc trong vic qun lý, s dng đt đai, tài nguyên, tài sn công; tích t, tp trung đt đai cho phát trin nông nghip công ngh cao; tranh th thành tu ca cuc Cách mng công nghip ln th tư, đy mnh đi mi sáng to; khc phc nhng hn chế, khuyết đim trong qun lý phát trin văn hóa, xã hi, xây dng con người, nht là trong lĩnh vc y tế, giáo dc và đào to...

Đy mnh hơn na công tác xây dng, chnh đn Đng, xây dng Nhà nước pháp quyn Xã hi ch nghĩa

Trung ương đc bit nhn mnh, phi phát huy nhng thành qu và bài hc kinh nghim đã có được trong nhim k khóa XII, đy mnh hơn na công tác xây dng, chnh đn Đng, đu tranh phòng, chng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cc gn vi xây dng Nhà nước pháp quyn xã hi ch nghĩa và h thng chính tr trong sch, vng mnh v mi mt; nâng cao năng lc lãnh đo, cm quyn ca Đng, hiu lc, hiu qu qun lý ca Nhà nước.

Tiếp tc kiên trì, quyết lit thc hin Ngh quyết Trung ương 4 khóa XII v xây dng Đng, ngăn chn và đy lùi tình trng suy thoái v tư tưởng chính tr, đo đc, li sng trong Đng và trong xã hi; gi vng, kiên đnh bn cht cách mng và vai trò tiên phong, gương mu ca Đng, ca đi ngũ cán b, đng viên; thc hin nghiêm các nguyên tc t chc xây dng Đng; tăng cường mi quan h máu tht gia Đng vi nhân dân, cng c nim tin ca nhân dân đi vi Đng và Nhà nước.

Đi mi, nâng cao cht lượng công tác xây dng, ban hành và t chc thc hin các ngh quyết ca Đng, lut pháp, chính sách ca Nhà nước. Tăng cường công tác t chc và cán b; xây dng t chc cơ s đng trong sch, vng mnh; phát huy tính tiên phong, gương mu, gn dân, sát dân ca cán b, đng viên; có cơ chế, chính sách phát hin, thu hút, s dng nhân tài; khuyến khích, đng viên, bo v nhng cán b năng đng, sáng to, dám nghĩ, dám làm, dám chu trách nhim; đng thi x lý nghiêm các trường hp vi phm. Nâng cao hiu qu công tác tư tưởng, tuyên truyn, to s thng nht cao trong Đng, đng thun trong xã hi; ci cách hành chính trong Đng; đi mi mnh m phương thc lãnh đo ca Đng.

Kết qu năm 2019 to đng lc cho nhng năm tiếp theo

V kinh tế-xã hi, ngân sách nhà nước năm 2019-2020, Ban Chp hành Trung ương nht trí cho rng, trong 9 tháng đu năm 2019, nh có s n lc phn đu ca toàn Đng, toàn dân, toàn quân, kinh tế-xã hi nước ta tiếp tc có nhng chuyn biến tích cc, toàn din trên các lĩnh vc.

Trung ương khng đnh, nhng kết qu, thành tích đt được trong năm 2019 đã to đà và đng lc mi, khí thế mi cho vic hoàn thành các mc tiêu, nhim v đ ra cho năm 2020 và 5 năm 2016-2020.

Trung ương cũng ch rõ, bên cnh nhng kết qu, thành tích đã đt được, kinh tế-xã hi ca đt nước vn đng trước nhiu khó khăn, thách thc, còn tim n mt s yếu t có th tác đng tiêu cc đến n đnh kinh tế vĩ mô, kim soát lm phát, an ninh, trt t xã hi; tình hình trong nước, quc tế và khu vc còn tiếp tc din biến nhanh chóng, phc tp, khó lường; tuyt nhiên không được ch quan, tha mãn vi kết qu, thành tích đã đt được mà trái li, phi tiếp tc theo dõi, cp nht tình hình, n lc phn đu đ hoàn thành thng li các mc tiêu, nhim v đ ra cho năm 2019-2020, năm sau phi tt đp hơn năm trước.

Đ có th hoàn thành thng li các mc tiêu, nhim v ch yếu đã đ ra, Tng Bí thư, Ch tch nước đ ngh, cn tiếp tc phát huy nhng kết qu, thành tích và kinh nghim, bài hc đúc rút được t thc tế đi mi, tăng cường s lãnh đo ca Đng, qun lý ca Nhà nước, nâng cao hiu lc, hiu qu hot đng ca toàn h thng chính tr; phát huy dân ch xã hi ch nghĩa, quyn làm ch ca nhân dân, sc mnh đi đoàn kết toàn dân tc, tinh thn năng đng, sáng to, quyết lit trong lãnh đo, ch đo t chc thc hin ca tt c các cp, các ngành t Trung ương đến đa phương, cng đng các doanh nghip và các tng lp nhân dân.

Gi vng k cương, k lut ca Đng

Cũng ti Hi ngh này, sau khi xem xét các t trình ca B Chính tr, Ban Chp hành Trung ương đã bu b sung 4 y viên y ban Kim tra Trung ương nhm tăng cường hơn na sc mnh ca y ban Kim tra Trung ương; xem xét thi hành k lut bng hình thc khai tr ra khi Đng đi vi đng chí Nguyn Bc Son, nguyên y viên Trung ương Đng khóa X, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đng chí Trương Minh Tun, y viên Trung ương Đng Khóa XII, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán s đng, nguyên B trưởng B Thông tin và Truyn thông.

K t đu nhim k khóa XII đến nay, Ban Chp hành Trung ương, B Chính tr, Ban Bí thư, y ban Kim tra Trung ương đã thi hành k lut hơn 70 cán b cao cp thuc din Trung ương qun lý, trong đó có 1 đng chí y viên B Chính tr và 4 đng chí y viên Trung ương Đng khóa XII, 14 đng chí nguyên y viên Trung ương Đng, 1 đng chí nguyên Phó Th tướng Chính ph, 5 đng chí B trưởng và nguyên B trưởng, 2 đng chí Bí thư Tnh y, 5 đng chí nguyên Bí thư Tnh y và 17 đng chí là tướng lĩnh; mt s cán b đã b x lý hình s.

B Chính tr, Ban Bí thư cũng đã k lut 7 t chc đng (Ban cán s đng B Công Thương, Ban cán s đng B Tài nguyên và Môi trường, Ban cán s đng B Thông tin và Truyn thông, Ban cán s đng B Giao thông vn ti, Ban Thường v Đng y Ngoài nước, Ban Thường v Thành y Đà Nng và Ban Thường v Tnh y Vĩnh Phúc).

Tng Bí thư, Ch tch nước nêu rõ: “Tht đau xót, nhưng không th không làm, không có cách nào khác! Tt c là vì s nghip chung ca Đng, ca đt nước, ca nhân dân. Đây là bài hc sâu sc, bài hc đt giá cho tt c chúng ta.”

Tng Bí thư, Ch tch nước đ ngh, tng đng chí y viên Trung ương Đng và mi cán b, đng viên, công chc cn thường xuyên tu dưỡng, rèn luyn, thường xuyên nêu gương, t soi, t sa, tránh xa nhng cám d vt cht, tham vng đ không đi vào vết xe đ, gây ra nhng hu qu, tn tht khôn lường.

“Chúng ta đang tích cc chun b đi hi đng b các cp tiến ti Đi hi XIII ca Đng, phi kiên quyết không đ lt vào cp y nhng cán b vi phm, thoái hóa, biến cht! Bt c trường hp nào mà vi phm k lut, chúng ta phi x lý nghiêm minh, làm nghiêm t trên xung dưới đ gi vng k cương, k lut ca Đng, đ ly li và cng c nim tin và tình thương yêu, quý trng ca nhân dân,” Tng Bí thư, Ch tch nước nhn mnh.

Hi ngh ln th 11 Ban Chp hành Trung ương Đng đã thành công tt đp, góp phn kết thúc thng li năm 2019 đ bước vào trin khai thc hin mc tiêu, nhim v đ ra cho năm 2020 vi quyết tâm cao và khí thế mi.

Tng Bí thư, Ch tch nước nhn mnh: Năm 2020 là năm cui thc hin Ngh quyết Đi hi ln th XII ca Đng, Kế hoch phát trin kinh tế-xã hi 5 năm 2016-2020, Chiến lược phát trin kinh tế-xã hi 10 năm; năm t chc đi hi đng b các cp tiến ti Đi hi XIII ca Đng.

Tng Bí thư, Ch tch nước mong mun đng bào, đng chí, chiến sĩ c nước chung sc đng lòng, phát huy nhng kết qu, thành tích đt được trong năm 2019 và truyn thng đoàn kết, yêu nước ca dân tc ta, thc hin tht tt các ngh quyết ca Đng và Ngh quyết Hi ngh Trung ương ln này, to ra khí thế mi, xung lc mi cho vic hoàn thành thng li mc tiêu, nhim v Đi hi XII đã đ ra; đng thi tích cc chun b và tiến hành thành công đi hi đng b các cp và Đi hi toàn quc ln th XIII ca Đng.

Theo TTXVN