Di chúc của Bác soi sáng con đường tới tương lai của dân tộc Việt Nam

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 30/08/2019

Ngày 30/8, Tng Bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng có bài phát biu quan trng ti L Quc gia 50 năm thc hin Di chúc ca Ch tch H Chí Minh (1969-2019) và k nim 50 năm Ngày mt ca Người.

Di chúc của Bác soi sáng con đường tới tương lai của dân tộc Việt Nam

Tng Bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng đc din văn ti bui l. (nh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 30/8, ti Trung tâm hi ngh quc gia (Hà Ni), Ban Chp hành Trung ương Đng, Quc hi, Ch tch nước, Chính ph, y ban Trung ương Mt trn T quc Vit Nam và thành ph Hà Ni t chc trng th L Quc gia 50 năm thc hin Di chúc ca Ch tch H Chí Minh (1969-2019) và k nim 50 năm Ngày mt ca Người (2/9/1969-2/9/2019).

Tng Bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng đã d và đc Din văn: "Di chúc ca Ch tch H Chí Minh soi sáng con đường ti tương lai ca dân tc Vit Nam."

Trân trng gii thiu toàn văn Din văn quan trng này:

Thưa đng bào, đng chí,

Hôm nay, trong không khí hào hùng và xúc đng ca nhng ngày mùa Thu Hà Ni, k nim 74 năm Cách mng Tháng Tám và Quc khánh nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam, chúng ta hp mt ti đây đ trng th k nim 50 năm Ngày Ch tch H Chí Minh muôn vàn kính yêu ca Đng ta, dân tc ta, nhân dân ta, đi vào cõi vĩnh hng và 50 năm thc hin Di chúc ca Người. 

V
i tt c lòng thành kính và xiết bao thương nh Bác, trong thi khc thiêng liêng và ý nghĩa này, chúng ta bày t lòng biết ơn vô hn đi vi công lao tri bin ca Ch tch H Chí Minh - Lãnh t thiên tài ca Đng và dân tc ta, Người thày vĩ đi ca cách mng Vit Nam - Anh hùng gii phóng dân tc, Danh nhân văn hoá thế gii.

Trước lúc đi xa, Người đã đ li cho toàn Đng, toàn dân và toàn quân ta bn Di chúc thiêng liêng, mt văn kin lch s cc k quan trng, kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tu, đo đc và tâm hn cao đp ca mt bc vĩ nhân, người "đã làm rng r dân tc ta, nhân dân ta và non sông đt nước ta."

Thưa đng bào, đng chí,

Ch tch H Chí Minh đã dành nhiu thi gian và tâm huyết t mình lng l chun b rt công phu và chu đáo đ hòan thành bn Di chúc trong vòng bn năm (t năm 1965 đến năm 1969), gia lúc cuc kháng chiến chng M, cu nước ca quân và dân ta đang din ra rt ác lit, đy gian kh, hy sinh.

Ch vi hơn mt nghìn t, vô cùng ngn gn, Di chúc ca Người đã truyn cho toàn Đng, toàn dân và toàn quân ta ý chí và quyết tâm st đá, nim tin mãnh lit vào sc mnh vĩ đi ca dân tc Vit Nam, sc mnh ca chính nghĩa và chân lý: "Không có gì quý hơn đc lp, t do", sc mnh ca ch nghĩa yêu nước và ch nghĩa anh hùng cách mng Vit Nam.

Trong Di chúc, Người khng đnh: "Dù khó khăn gian kh đến my, nhân dân ta nht đnh s hoàn toàn thng li. T quc ta nht đnh s thng nht. Đng bào Nam Bc nht đnh s sum hp mt nhà."

D báo thiên tài đó ca Ch tch H Chí Minh đã sm tr thành hin thc, th hin tm cao trí tu uyên bác và tri thc thc tin hết sc phong phú, sâu sc, nm vng và làm ch quy lut vn đng khách quan ca Người.

Thưa đng bào, đng chí,

Ch tch H Chí Minh là mt nhà tư tưởng li lc, nhà t chc thiên tài, đã sáng lp, lãnh đo và rèn luyn Đng ta. Trong Di chúc, Người "trước hết nói v Đng," căn dn nhng vn đ trng yếu nht v xây dng, chnh đn Đng, đ Đng ta luôn là mt đng mácxít chân chính, "là đo đc, là văn minh," đi biu cho trí tu, lương tâm và phm giá ca dân tc Vit Nam.

Vi tm nhìn sâu rng, nhãn quan chính tr nhy bén, sáng sut, trong Di chúc, Ch tch H Chí Minh đã ch rõ: "Ngay sau khi cuc chng M, cu nước ca nhân dân ta đã hoàn toàn thng li,... vic cn phi làm trước tiên là chnh đn li Đng, làm cho mi đng viên, mi đoàn viên, mi chi b đu ra sc làm tròn nhim v Đng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phc v nhân dân. Làm được như vy, thì dù công vic to ln my, khó khăn my chúng ta cũng nht đnh thng li."

Trong Di chúc, Người căn dn, "Đoàn kết là mt truyn thng cc k quý báu ca Đng và ca dân ta." Đoàn kết làm nên sc mnh, là ci ngun ca mi thành công mà nh đó, "t ngày thành lp đến nay, Đng ta đã t chc và lãnh đo nhân dân ta hăng hái đu tranh tiến t thng li này đến thng li khác."

Mun xây dng và cng c khi đi đoàn kết toàn dân tc, trước hết phi có s đoàn kết thng nht trong toàn Đng. Đoàn kết trong Đng là tin đ, là ht nhân ca khi đi đoàn kết toàn dân tc. Đoàn kết toàn dân tc là cơ s đ phát huy, kết hp sc mnh dân tc vi sc mnh thi đi, là tin đ thng li ca s nghip gii phóng dân tc, thng nht đt nước và xây dng xã hi mi. Đoàn kết còn góp phn ngăn nga nguy cơ suy thoái ca Đng cm quyn. Do đó, trong Di chúc, Ch tch H Chí Minh yêu cu các cp y, t chc đng, t Trung ương đến chi b, mi cán b, đng viên phi ra sc "gi gìn s đoàn kết nht trí ca Đng như gi gìn con ngươi ca mt mình;" thường xuyên và nghiêm chnh thc hành t phê bình và phê bình có lý, có tình, "phi có tình đng chí thương yêu ln nhau."

Đng thi, phi đ cao và "thc hành dân ch rng rãi" trong hot đng lãnh đo, cm quyn ca Đng, đ tp hp lc lượng cách mng, phát huy trí tu, tim năng, sc sáng to ca cán b, đng viên và các tng lp nhân dân.

Ngay t khi chun b thành lp Đng, cho đến khi trước lúc đi xa, mi quan tâm hàng đu ca Ch tch H Chí Minh là xây dng Đng v đo đc. Trong Di chúc, Người căn dn: "Đng ta là mt Đng cm quyn. Mi đng viên và cán b phi tht s thm nhun đo đc cách mng, tht s cn kim, liêm chính, chí công vô tư. Phi gi gìn Đng ta tht trong sch, phi xng đáng là người lãnh đo, là người đày t tht trung thành ca nhân dân." Nhng ch dy ca Người va là s tng kết sâu sc v lý lun, va là vn đ mang tính nguyên tc đ gi vng và nâng cao vai trò lãnh đo ca Đng, sc chiến đu ca t chc đng, ca đi ngũ cán b, đng viên, to nên sc mnh quy t lc lượng, cng c và nâng cao nim tin ca qun chúng nhân dân đi vi Đng, vi cách mng.
 

Thưa đng bào, đng chí,

Ch tch H Chí Minh đã hiến dâng trn đi mình cho mc tiêu cao c đc lp, t do ca T quc ta, m no, hnh phúc ca nhân dân ta và nhng giá tr nhân văn, cao quý ca nhân loi.

Trong tư tưởng H Chí Minh, ni bt và xuyên sut là tư tưởng gii phóng dân tc đng thi vi gii phóng xã hi, gii phóng con người, m ra nhng trin vng mi to ln đ phát trin con người và xã hi.

Trong Di chúc, Người đc bit nhn mnh "Đu tiên là công vic đi vi con người," Người ch rõ, ngay sau khi cuc kháng chiến chng M, cu nước thng li, toàn Đng, toàn quân, toàn dân ta phi ra sc và mau chóng hàn gn vết thương chiến tranh, chăm lo gii quyết các vn đ chính sách xã hi, đn ơn đáp nghĩa,... và kiến thiết, xây dng đt nước ta "đàng hoàng hơn, to đp hơn."

Người cho rng, đó là "cuc chiến đu khng l" và "là mt công vic cc k to ln, phc tp và khó khăn, nhưng cũng rt v vang." Vì vy, Đng phi huy đng được hết trí tu, sc mnh toàn dân tc, "phi có kế hoch tht tt đ phát trin kinh tế và văn hóa, nhm không ngng nâng cao đi sng ca nhân dân," đng thi "phi có kế hoch sn sàng, rõ ràng và chu đáo, đ tránh khi b đng, thiếu sót và sai lm."

Di chúc cho thy tm nhìn xa trông rng, thm đm và tràn đy tinh thn nhân văn ca Ch tch H Chí Minh v s nghip gii phóng và phát trin con người. Ch tch H Chí Minh quan tâm sâu sc đến tng đi tượng c th, nht là chăm lo thế h tr.

Di chúc của Bác soi sáng con đường tới tương lai của dân tộc Việt Nam

Tng Bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng đc din văn ti bui l. (nh: Trí Dũng/TTXVN)

 

Người căn dn: "Bi dưỡng thế h cách mng cho đi sau là mt vic rt quan trng và rt cn thiết." Đó là s quan tâm chăm lo phát trin toàn din con người Vit Nam, vi tt c phm cht chân-thin-m, có đc, có tài, trước hết là bi đp v nhân cách, tu dưỡng đo đc cá nhân, giáo dc, bi dưỡng tâm hn trong sáng, cao đp ca con người Vit Nam. Mt H Chí Minh đy bao dung, nhân ái, sut đi dành tình yêu thương trn vn đi vi mi tng lp nhân dân và toàn th nhân loi như nhà thơ T Hu đã viết:

"Bác ơi tim Bác mênh mông thế
Ôm c non sông mi kiếp người."

Ch tch H Chí Minh không ch là mt người cng sn Vit Nam mu mc, mà còn là người chiến s cng sn quc tế trong sáng, thy chung, là biu tượng vĩ đi, sáng ngi và li lc ca phong trào gii phóng dân tc, ca đoàn kết dân tc và đoàn kết quc tế, ca hòa bình và hu ngh gia các dân tc.

Trong Di chúc, khi bàn v vn đ quc tế, Ch tch H Chí Minh đã th hin mt tm nhìn ln lao, mt nhãn quan văn hóa rt mc nhân văn, sâu sc và tinh tế. Người quan tâm ti vic cng c s đoàn kết trong phong trào cng sn, công nhân quc tế và ra sc thúc đy s hiu biết, tin cy ln nhau, hòa bình và hu ngh gia các dân tc. Đó là nhãn quan và đc đ ca mt danh nhân văn hoá thế gii.

Tư tưởng, đo đc và phong cách ca Người là hin thân ca nhng khát vng ln lao ca các dân tc trong vic khng đnh bn sc ca dân tc mình và tiêu biu cho vic thúc đy s hiu biết ln nhau gia các dân tc.

Thưa đng bào, đng chí,

Ch tch H Chí Minh đã tri qua mt cuc đi oanh lit, đy gian kh hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đp đ. Trn đi Người vì nước, vì dân, hết lòng, hết sc phng s T quc, phc v nhân dân. Người là biu tượng, là tm gương ngi sáng v đo đc cách mng "cn kim, liêm chính, chí công vô tư." Tư tưởng, đo đc, phong cách H Chí Minh đã hun đúc nên s nghip H Chí Minh, thi đi H Chí Minh - thi đi rc r nht, vinh quang nht trong lch s dân tc ta.

Trong nhng li cui ca Di chúc, Người nói "v vic riêng." Dù nói v vic riêng, nhưng vn hàm cha trong đó biết bao suy tư, trăn tr, vn toát lên suy nghĩ và hành đng lo cho nước, cho dân; cho thy, Người trn đi "ch có mt ham mun, ham mun tt bc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn đc lp, dân ta được hoàn toàn t do, đng bào ai cũng có cơm ăn, áo mc, ai cũng được hc hành."

Vĩnh bit chúng ta, Bác không có gì dành cho riêng mình, ngoài nhng điu sâu sc nht, ln lao nht, vĩ đi nht dành cho nhân dân, cho đt nước và Người ch tiếc là tiếc rng "không được phc v nhân dân lâu hơn na, nhiu hơn na." Đó là lý tưởng chính tr, là văn hoá đo đc và ch nghĩa nhân văn H Chí Minh.

Thưa đng bào, đng chí,

50 năm qua, Tư tưởng H Chí Minh và Di chúc ca Người luôn đng hành cùng dân tc, soi ri, dn dt toàn Đng, toàn dân, toàn quân ta luôn kiên đnh và trung thành vi s nghip, lý tưởng cách mng ca Người, kế tc xut sc s nghip cách mng vĩ đi mà Người đã trn đi cng hiến và hy sinh; mang lá c bách chiến bách thng ca Ch tch H Chí Minh ti đích cui cùng.

Dưới s lãnh đo ca Đng, phát huy sc mnh đi đoàn kết, ngh lc và ý chí toàn dân tc, kết hp sc mnh ca dân tc vi sc mnh ca thi đi, quân và dân ta đã giành được thng li vĩ đi trong cuc kháng chiến chng M, cu nước, gii phóng hoàn toàn min Nam, thng nht đt nước, thu non sông v mt mi, "tha lòng mong ước ca Người."

Trong công cuc xây dng và bo v T quc xã hi ch nghĩa, đc bit qua hơn 30 năm tiến hành công cuc đi mi đt nước, nh phát huy được sc mnh toàn dân tc, vi s chung sc, đng lòng phn đu không ngng ca lp lp cán b, đng viên và các tng lp nhân dân, đt nước ta đã đt nhng thành tu to ln, có ý nghĩa lch s.

Thành tu ca công cuc đi mi đã to ra nhng điu kin, tin đ thun li đ đt nước ta vng bước trên con đường xây dng ch nghĩa xã hi và bo v T quc Vit Nam xã hi ch nghĩa, đã minh chng cho năng lc lãnh đo, cm quyn và bn lĩnh chính tr vng vàng ca Đng ta, sc mnh vĩ đi và tài năng sáng to ca nhân dân ta. Chúng ta có th t hào và tin tưởng báo cáo vi Bác, dưới s lãnh đo ca Đng, nhân dân ta đã xây dng đt nước ta mười ln to đp hơn và "ngày càng đàng hoàng hơn, to đp hơn" như mong mun ca Người. Điu đó càng cng c thêm nim tin ca chúng ta vào thng li ca công cuc đi mi, xây dng thành công ch nghĩa xã hi.

Thưa đng bào, đng chí,

Thc hin Di chúc ca Ch tch H Chí Minh, Đng ta luôn t đi mi, t chnh đn đ gi vng vai trò lãnh đo, nâng cao năng lc cm quyn và sc chiến đu, đưa s nghip cách mng tiến lên. 50 năm qua, Đng đã ra sc gi gìn, cng c s đoàn kết nht trí ca Đng, tăng cường đoàn kết trong Đng làm ht nhân cho đi đoàn kết toàn dân; "thc hành dân ch rng rãi, thường xuyên và nghiêm chnh t phê bình và phê bình," tăng cường, cng c mi quan h mt thiết, gn bó máu tht gia Đng vi nhân dân; ra sc cng c và nâng cao năng lc lãnh đo, sc chiến đu ca các cp y, t chc đng và đi ngũ cán b, đng viên; đ cao k lut nghiêm minh và t giác.

Nhng năm qua, bng quyết tâm cao, n lc ln, hành đng quyết lit, kiên trì và đng b, đã to ra nhng chuyn biến tích cc, kết qu rõ rt trong công tác xây dng, chnh đn Đng, trong xây dng Nhà nước pháp quyn xã hi ch nghĩa Vit Nam, xây dng Mt trn T quc Vit Nam và các t chc ca h thng chính tr. Qua đó, đã góp phn quan trng cng c và tăng cường nim tin ca nhân dân vi Đng.

T quá trình thc hin nhng li căn dn ca Ch tch H Chí Minh trong Di chúc đã khng đnh, Đng ta có đ bn lĩnh, trí tu, kinh nghim, uy tín và kh năng lãnh đo Nhà nước và xã hi, luôn ý thc được s mnh, trng trách ca mình trước nhân dân, trước vn mnh ca dân tc.

T thc tin 50 năm thc hin Di chúc, chúng ta có cơ s vng chc đ khng đnh, mun xây dng, chnh đn Đng có hiu qu, ngăn nga được nhng suy thoái v tư tưởng chính tr, đo đc, li sng, "t din biến", "t chuyn hoá", phi thc s thm nhun tư tưởng H Chí Minh, hc tp và làm theo tư tưởng, đo đc, phong cách ca Người.

Thc hiDi chúc ca Ch tch H Chí Minh, 50 năm qua, toàn Đng, toàn dân, toàn quân ta đã thm nhun sâu sc và phát huy tình cm quc tế trong sáng, thy chung ca Người, trên cơ s bo đm li ích quc gia, gi vng đc lp, t ch, vì hòa bình, hu ngh, hp tác và phát trin, trước sau như mt ng h các đng cng sn và công nhân, các phong trào tiến b xã hi trong cuc đu tranh vì mc tiêu chung ca thi đi; tăng cường hiu biết, tình hu ngh và hp tác gia nhân dân Vit Nam vi nhân dân các nước trên thế gii.

Vi đường li đi ngoi rng m, đa dng hóa, đa phương hóa, Vit Nam là bn, là đi tác tin cy, là thành viên có trách nhim trong cng đng quc tế, góp phn vào s nghip hòa bình, đc lp dân tc, dân ch và tiến b xã hi trên thế gii.

50 năm thc hin Di chúc là mt chng đường lch s quan trng trong s nghip cách mng Vit Nam do Đng lãnh đo, khng đnh dù trong bt c hoàn cnh nào, toàn Đng, toàn dân, toàn quân ta phi đoàn kết mt lòng, kiên đnh con đường cách mng mà Đng ta, nhân dân ta và Ch tch H Chí Minh đã la chn.

50 năm thc hin Di chúc ca Ch tch H Chí Minh đ li cho chúng ta nhng bài hc lch s hết sc quý báu. Đó là bài hc nm vng ngn c đc lp dân tc và ch nghĩa xã hi. Đó là bài hc s nghip cách mng là ca nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đó là bài hc không ngng cng c, tăng cường đoàn kết; đoàn kết toàn Đng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tc, đoàn kết quc tế. Đó là bài hc kết hp sc mnh dân tc vi sc mnh thi đi, sc mnh trong nước vi sc mnh quc tế. Đó là bài hc s lãnh đo đúng đn ca Đng là nhân t hàng đu quyết đnh thng li ca cách mng Vit Nam.

Thưa đng bào, đng chí,

Hin nay, toàn Đng, toàn dân, toàn quân ta đang n lc phn đu thc hin thng li Ngh quyết Đi hi XII ca Đng, tích cc chun b nhng công vic cn thiết tiến ti t chc đi hi đng b các cp và Đi hi đi biu toàn quc ln th XIII ca Đng.

Di chúc của Bác soi sáng con đường tới tương lai của dân tộc Việt Nam

Tng Bí thư, Ch tch nước Nguyn Phú Trng, Th tướng Nguyn Xuân Phúc, Ch tch Quc hi Nguyn Th Kim Ngân và các đng chí lãnh đo, nguyên lãnh đo Đng, Nhà nước d bui l. (nh: Trí Dũng/TTXVN)

 

Chúng ta t hào vi tt c nhng gì chúng ta đã đt được, song cũng không khi trăn tr, day dt trước nhng gì chúng ta chưa làm được hoc làm chưa trn vn. Không ít nhng khuyết đim, yếu kém và khó khăn, thách thc đang cn tr tiến trình đi mi, xây dng đt nước, nếu không kiên quyết, kiên trì ngăn chn, đy lùi s đe do ti vn mnh ca T quc, s sng còn ca chế đ và vai trò lãnh đo ca Đng. Điu đó đòi hi chúng ta phi n lc phn đu, ra sc phát huy ưu đim, sa cha, khc phc khuyết đim, yếu kém, tuyt đi không ch quan, t mãn, không say sưa vi thng li, hay bi quan dao đng trước th thách, khó khăn.

Ý thc được vai trò, s mnh lch s ca mình, Đng ta càng cn phi thm nhun sâu sc nhng di hun ca Ch tch H Chí Minh. Hơn bao gi hết, càng cn phát huy truyn thng và bn cht tt đp ca Đng ta, vi quyết tâm chính tr cao, kiên quyết, kiên trì đu tranh vi nhng biu hin suy thoái v tư tưởng chính tr, đo đc, li sng, nhng biu hin "t din biến," "t chuyn hóa" ni b; chăm lo xây dng Đng tht trong sch, vng mnh, nâng cao năng lc lãnh đo, sc chiến đu ca t chc đng, đng viên, xng đáng là đi tiên phong, là Đng cm quyn, ngang tm nhim v.

Thm nhun phương châm ca Ch tch H Chí Minh: "Dĩ bt biến, ng vn biến," chúng ta quyết tn dng tt nht thi cơ, vn hi, hóa gii kp thi nhng nguy cơ và vượt qua mi khó khăn, thách thc, thc hin thng li công cuc đi mi, xây dng nước Vit Nam hòa bình, thng nht, đc lp, dân ch và giàu mnh theo tâm nguyn ca Người.

Toàn Đng, toàn quân, toàn dân ta nguyn kế tc trung thành và xut sc s nghip vĩ đi ca Ch tch H Chí Minh, tiếp tc thc hin lý tưởng cao c ca Người; kiên quyết, kiên trì đu tranh bo v vng chc đc lp, ch quyn, thng nht và toàn vn lãnh th ca T quc; xây dng đt nước Vit Nam "dân giàu, nước mnh, dân ch, công bng, văn minh."

Chúng ta nguyn "gi gìn s đoàn kết nht trí trong Đng như gi gìn con ngươi ca mt mình," tiếp tc xây dng, chnh đn Đng ngày càng trong sch, vng mnh, làm ht nhân cho khi đi đoàn kết toàn dân; tiếp tc hc tp và làm theo tư tưởng, đo đc, phong cách ca Người.

Thưa đng bào, đng chí,

Ch tch H Chí Minh sng mãi vi non sông đt nước, vi nhân dân ta. Di chúc ca Người ta sáng giá tr dân tc và thi đi, thm đm văn hóa và nhân văn H Chí Minh, mãi mãi là ngn c quy t sc mnh toàn dân tc, đã, đang và s tiếp thêm sc mnh, ngun năng lượng to ln cho Đng ta, dân tc ta, nhân dân ta trong s nghip xây dng và bo v T quc Vit Nam muôn vàn yêu quý ca chúng ta.

Nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam muôn năm!
Đ
ng Cng sn Vit Nam quang vinh muôn năm!
Ch
tch H Chí Minh vĩ đi sng mãi trong s nghip ca chúng ta!".

Theo TTXVN/Vietnam+)