Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm nông thôn mới

  • TIN TỨC
  • 14:29 19/10/2019

Sáng 19/10 ti tnh Nam Đnh, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc đã ch trì Hi ngh toàn quc Tng kết 10 năm Chương trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi (NTM).

Tham d hi ngh có nguyên Ch tch Quc hi Nguyn Sinh Hùng, nguyên Trưởng Ban ch đo Trung ương Chương trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi; y viên B Chính tr, Thường trc Ban Bí thư Trn Quc Vượng; Phó Th tướng Vương Đình Hu, Trưởng Ban ch đo Trung ương các Chương trình mc tiêu quc gia giai đon 2016- 2021; Phó Th tướng, B trưởng Ngoi giao Phm Bình Minh; Phó Th tướng Vũ Đc Đam; Ch tch y ban Trung ương MTTQ Vit Nam Trn Thanh Mn; các đng chí B trưởng, lãnh đo ca các y ban ca Quc hi; Bí thư, Phó Bí thư, Ch tch UBND ca 63 tnh, thành ph trc thuc trung ương; các nhà khoa hc; các đin hình tiên tiến trong xây dng NTM,...

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm nông thôn mới

Ngay t gia năm 2019, Nam Đnh là mt trong hai đa phương (cùng vi Đng Nai) dn đu c nước trong xây dng NTM vi 100% s xã và huyn đt các tiêu chun NTM. Trước đó vào năm 2015, huyn Hi Hu ca đa phương này là huyn th 4 ca c nước đt chun huyn nông thôn mi. Theo B Văn hóa -  Th thao và Du lch, vi truyn thng “M tc kh phong” “Thin tc kh phong” được các triu đi phong kiến ban, trong thi đi H Chí Minh, Hi Hu (Nam Đnh) luôn là ngn c đu trong xây dng đi sng văn hóa cơ s. T năm 1978 đã được B VHTT công nhn là “đin hình văn hóa cp huyn ca c nước” và liên tiếp nhng năm sau đó, cho đến năm 1998 được công nhn 20 năm lin là mô hình đin hình văn hóa cp huyn.

Đ đi ti hi ngh tng kết toàn quc hôm nay, Ban ch đo Trung ương các Chương trình mc tiêu quc gia đã t chc 4 hi ngh tng kết các vùng trên c nước.

Phát biu khai mc hi ngh, Phó Th tướng Vương Đình Hu, Trưởng Ban ch đo Trung ương các Chương trình mc tiêu quc gia nêu rõ: Chương trình mc tiêu quc gia xây dng NTM bt ngun t Ngh quyết s 26 ca Hi ngh ln th by, Ban Chp hành Trung ương khóa X v nông nghip, nông dân, nông thôn" đ ra mc tiêu "Xây dng nông thôn mi có kết cu h tng kinh tế - xã hi hin đi; cơ cu kinh tế và các hình thc t chc sn xut hp lý, gn nông nghip vi phát trin nhanh công nghip, dch v, đô th theo quy hoch; xã hi nông thôn n đnh giàu bn sc văn hóa dân tc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bo v; h thng chính tr nông thôn dưới s lãnh đo ca Ðng được tăng cường".

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm nông thôn mới

Đ thc hin Ngh quyết 26-NQ/TW, B Chính tr đã giao Ban Bí thư ch đo "xây dng thí đim mô hình nông thôn mi trong thi k đy mnh công nghip hóa, hin đi hóa". Ban Bí thư đã thành lp Ban Ch đo Trung ương và thông qua Ð án v chương trình xây dng thí đim mô hình nông thôn mi, giao cho Ban Ch đo Trung ương trin khai thc hin. Đ án đã la chn 11 xã đim ti 11 tnh, thành ph, đi din cho các vùng khác nhau ca đt nước đ t chc trin khai thc hin.

Tiếp theo đó, Th tướng Chính ph đã ban hành Quyết đnh s 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 phê duyt Chương trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi giai đon 2010-2020; đng thi, phát đng Phong trào thi đua “C nước chung sc xây dng nông thôn mi” đ tuyên truyn, vn đng, huy đng các cp, các ngành, các thành phn trong xã hi và nhân dân c nước chung tay, góp sc xây dng nông thôn mi.

Cùng vi đó, khuôn kh pháp lut tng bước được hoàn thin vi nhiu cơ chế, chính sách quan trng to thun li trong trin khai thc hin. Ti nay sau 10 năm trin khai thc hin, c nước đã có 4.665 xã (52,4%) được công nhn đt chun NTM; 8 tnh, thành ph đã có 100% s xã được công nhn đt chun NTM (Nam Đnh, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Đà Nng, Đng Nai, Bình Dương và Cn Thơ); 109 đơn v cp huyn ca 41 tnh, thành ph trc thuc Trung ương được Th tướng Chính ph công nhn đt chun NTM; chương trình hoàn thành trước gn 2 năm so vi ch tiêu Đng, Quc hi giao.

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm nông thôn mới

Phó Th tướng Vương Đình Hu đ ngh các B, ngành Trung ương, các đa phương và các nhà khoa hc tp trung nghiên cu, tho lun đ làm rõ năm vn đ. Mt là, đánh giá nhng thành tu, kết qu ni bt ca chương trình trong thi gian va qua, nht là nhìn nhn, đánh giá li công tác ch đo trin khai, thc hin Chương trình xây dng nông thôn mi t Trung ương đến cơ s.

Hai là, đánh giá vai trò và sáng to ca người dân; kinh nghim tuyên truyn, vn đng thu hút, lôi cun người dân, giúp người dân thy được quyn và li ích chính đáng ca mình, t đó sn sàng chung sc, đng lòng tham gia xây dng nông thôn mi.

Ba là, ch ra nhng bài hc kinh nghim thành công cũng như nhng tn ti, hn chế, nhng bt cp đ phc v tt hơn cho công tác ch đo xây dng nông thôn mi nhng năm tiếp theo,…

Bn là, nghiên cu ban hành khung kh pháp lý đ trin khai chương trình và đ xut chnh sa, b sung, hoàn thin cơ chế, chính sách, tiêu chí, các văn bn hướng dn đ trin khai xây dng NTM trong giai đon mi.

Cui cùng là, đ xut các gii pháp, c th hóa quan đim, mc tiêu và nhim v phù hp vi thc tin, thiết thc và hiu qu hơn, đ phát trin nông thôn hài hòa, hướng ti chăm lo đi sng vt cht và tinh thn cho nhân dân ngày càng tt hơn, trong đó tp trung vào xây dng khung kh chính sách cho xây dng nông thôn mi ca c nước giai đon 2021-2025 và đnh hướng đến 2030; la chn các ni dung đ đưa vào văn kin Đi hi Đng toàn quc và Đi hi Đng các cp.

Theo Chinhphu.vn

 

Gửi bình luận của bạn