Thủ tướng: Báo chí phải phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 19/06/2019

Th tướng Nguyn Xuân Phúc nêu rõ, báo chí nước ta phi phn ánh trung thc dòng chy chính ca xã hi, không đ dòng ph thành chính trên mt báo, không được đ xói mòn nim tin xã hi; đng thi cho biết, Chính ph s to cơ chế mi cho báo chí phát trin.

Chiu 19/6, ti tr s Chính ph, Th tướng Nguyn Xuân Phúc làm vic vi Hi Nhà báo Vit Nam. Cùng d bui làm vic có Phó Th tướng Vũ Đc Đam, lãnh đo các b, ngành và tng biên tp mt s t báo.

Gi li thăm hi ân cn đến đi ngũ nhng người làm báo nhân dp k nim 94 năm Ngày Báo chí cách mng Vit Nam, Th tướng nhìn nhn, báo chí đã đng hành cùng đt nước, bám sát đnh hướng ca Đng trong tuyên truyn, tích cc đưa tin, phn ánh phong phú mi mt ca đi sng kinh tế, văn hóa, xã hi ca đt nước. Các nhà báo là nhng người đi đu trên mt trn phòng chng tham nhũng, tiêu cc, lãng phí, Th tướng nói. Báo chí đã góp phn tích cc vào thng li ca năm 2018 và 6 tháng đu năm 2019 ca đt nước.

Th tướng cũng chia s vi nhng khó khăn ca báo chí mà nhiu đi biu nêu ra ti cuc làm vic. Đa s các báo phi t ch, bươn chi trên th trường, đi sng còn khó khăn. Vi s cnh tranh ca mng xã hi, th phn qung cáo trên báo chí gim. Trong xã hi, trong nhân dân, nhiu người chưa phân bit được mng xã hi và báo chí, đu coi tin trên mng xã hi cũng là tin báo chí, k c tin gi. Chính sách tài chính đi vi báo chí còn nhiu bt cp, cn được tiếp tc xem xét hoàn thin đ báo chí đóng góp nhiu hơn vào s nghip cách mng ca đt nước.

Thủ tướng: Báo chí phải phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội

Không ít cơ quan báo chí chưa phát huy được li thế ca mình trong vic đnh hướng, dn dt thông tin, có trường hp đ mng xã hi chi phi hay chy theo thông tin mng xã hi, không kim chng, dn đến sai phm đáng tiếc. Có tình trng “hai mt” trong mt s người làm báo, cùng mt vn đ khi viết trên báo chí chính thng thì th hin ni dung đúng đnh hướng nhưng khi viết trên mng xã hi thì ngược li. Còn xy ra tiêu cc trong hot đng báo chí.

Th tướng nhn mnh li giá tr ban đu ca báo chí cách mng. Báo chí mun đi tiếp thì phi quay v 94 năm trước đây khi báo chí cách mng ra đi, đ tìm li nhng giá tr ct lõi ca mình. Đó là tính cách mng và tính tiên phong. Th tướng đ ngh báo chí phi đi đu trong nhng vn đ ln, vn đ mi ca đt nước và ca Đng ta, đi đu trong bo v nhng nn tng giá tr ca chế đ ta. Thông tin hin nay nếu đi sau thì không còn giá tr nên đ nhanh nhy, kp thi, chính xác là mt yêu cu cùng vi giá tr ban đu ca báo chí cách mng Vit Nam.

Vi tinh thn đó, Th tướng đ ngh, trước hết, báo chí cách mng nước ta phi th hin dòng chy chính ca xã hi nước ta. “Dòng chy chính đó là gì?”. Th tướng nêu rõ, đó là xây dng và bo v chế đ XHCN, xây dng đt nước dân giàu, nước mnh, xã hi công bng, dân ch, văn minh, xây dng mt nn kinh tế t ch, gi gìn văn hóa dân tc…

Thủ tướng: Báo chí phải phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội

Dòng chy chính y là xã hi chúng ta tt đp, công cuc Đi mi ca đt nước đang làm Vit Nam thay đi tng ngày, là thành qu 30 năm Đi mi, tc đ tăng trưởng mc cao, đi sng nhân dân được ci thin. Đó là mt nước Vit Nam t nghèo nàn, thiếu đói, chm phát trin tr thành mt nước có thu nhp trung bình, v thế quc tế không ngng nâng cao.

Báo chí nước ta phi phn ánh trung thc dòng chy chính đó, không đ dòng ph ca xã hi thành chính trên mt báo, Th tướng nhn mnh. Thành qu cách mng ca dân tc ta, ca đt nước ta, ca Đng ta là rt ln lao và chúng ta phi khng đnh dòng chy chính y, báo chí phi phn ánh cho rõ nét đ nhân dân ta hiu, đng viên, cán b hiu và tin tưởng vào s nghip cách mng ca Đng ta.

“Mt nim tin là mt tt c; chúng ta mun khng đnh nim tin vào đường li ca Đng ta trong s nghip cách mng ca dân tc, nht là trong s nghip Đi mi”, Th tướng nói.

Chính vì l đó, báo chí và truyn thông nói chung phi to đng thun và to nim tin mãnh lit hơn ca xã hi vào s nghip cách mng ca Đng. Cho nên dù viết gì, dù khen hay chê, dù đưa tin tt hay xu thì đu phi vì li ích cng đng, li ích ca đt nước, li ích ca đi cc, không được đ  xói mòn nim tin xã hi. Nhng gương người tt, vic tt, doanh nghip tt, phong trào cách mng tt, tp th tt phi được phn ánh nhiu hơn trên tt c các loi hình báo chí, t báo nói, báo hình, báo viết, báo đin t.

Nêu rõ khát vng thnh vượng, hùng cường ca dân tc, Th tướng đ ngh báo chí phi góp phn to nên và nuôi dưỡng khát vng đó. Báo chí nước ta phi vượt qua thách thc mi đ góp phn đưa dân tc ta, đt nước ta ti bến b thnh vượng, phát trin, dân giàu, nước mnh, xã hi công bng, văn minh.

“Chính vì vy, tôi đ ngh hơn lúc nào hết, báo chí phi th hin nhng giá tr ct lõi ca mình là cung cp tin có kim chng, đu tranh chng li tin xuyên tc, tin gi, tin xu, đc... là s mng ca báo chí. Cuc đu tranh này s khng đnh vai trò báo chí trong giai đon mi”, Th tướng nói. Báo chí nên phân tích nhiu hơn, có nhiu hơn nhng phóng s điu tra, nhng bài viết xã lun sc so, tinh gn, trc tiếp. Phi đưa nhng đ xut cho đt nước phát trin. Ch ra cái xu, cái tn ti, đu tranh vi nó và phi luôn tiên phong trong cuc đu tranh này.

Báo chí phi áp dng công ngh nhiu hơn, thm chí đi đu trong áp dng công ngh mi vì chính công ngh s giúp báo chí gii quyết được các vn đ ca mình, c vn đ cũ và vn đ mi, nht là vn đ cnh tranh thông tin.

Thủ tướng: Báo chí phải phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội

Theo Th tướng, năm 2019, Chính ph  s tuyên b chuyn đi s quc gia, trong đó có chuyn đi s trong lĩnh vc báo chí.

Nhim v trng tâm lúc này ca Hi Nhà báo Vit Nam, các t báo là thc hin quy hoch báo chí. Quy hoch s giúp báo chí phát trin bn vng. Th tướng yêu cu B Thông tin và Truyn thông tp trung trin khai quy hoch, đng thi B và Hi Nhà báo phi hp gii quyết tt các vn đ phát sinh khi thc hin quy hoch.

Tr li các kiến ngh c th ca Hi Nhà báo, Th tướng nêu rõ, Chính ph s to cơ chế mi cho báo chí phát trin. T ch báo chí phi được hiu theo nghĩa là cái nào t ch được thì phi t ch hơn, cái nào cn đt hàng, cn bàn tay h tr ca Nhà nước thì Nhà nước quan tâm hơn. Nhà nước cùng lo vi các đng chí”. Chính ph s quan tâm hơn na đến công tác đào to báo chí, s to điu kin hình thành mt s cơ quan báo chí có quy mô ln, làm đu tàu cho báo chí Vit Nam. V công ngh cho báo chí, Chính ph cũng s h tr.

Theo Hi Nhà báo Vit Nam, Hi hin có trên 24.000 hi viên là các nhà báo đang công tác ti các cơ quan ch đo, qun lý báo chí, các cơ quan báo chí ca Trung ương và đa phương, sinh hot ti 63 Hi Nhà báo các tnh, thành ph, 19 Liên chi hi và hơn 200 Chi hi trc thuc Trung ương Hi.

Theo Chinhphu.vn

Gửi bình luận của bạn