Thủ tướng chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân

  • VẤN ĐỀ HÔM NAY
  • 11:45 22/12/2019

SK&MT - Trước din biến phc tp ca dch bnh trong thời gian gần đây, Th tướng Chính ph va có ý kiến ch đo các b, ngành, đa phương quyết lit trin khai các bin pháp phòng chng dch bnh mùa Đông Xuân năm 2019-2020.

Theo đó, qua báo cáo ca B Y tế v tình hình bnh st xut huyết trên toàn quc 11 tháng năm 2019 và các hot đng phòng, chng dch đã trin khai, thc hin, đ ch đng phòng, chng các loi dch bnh, nht là dch bnh st xut huyết, Th tướng Chính ph yêu cu các b, ngành, đa phương tiếp tc thc hin nghiêm ch đo ca Th tướng Chính ph ti Công đin s 1106/CĐ-TTg ngày 27/7/2017 v vic tăng cường công tác phòng, chng st xut huyết.

Thủ tướng chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh mùa Đông Xuân

Th tướng Chính ph cũng yêu cu y ban Nhân dân các tnh ch đo trin khai quyết lit các bin pháp phòng, chng dch bnh mùa Đông Xuân năm 2019 - 2020, nht là chiến dch dit mui, dit lăng quăng (b gy) trên đa bàn, đc bit ti các công trường xây dng, nhà tr.

Các đơn v cn ch đo giám sát cht ch tình hình dch bnh, phát hin sm, x lý trit đ dch ngay khi phát hin, t chc cp cu điu tr người bnh kp thi.

B Y tế ch đo, hướng dn và kim tra các đa phương v giám sát, phát hin, x dch, các bin pháp d phòng và điu tr dch bnh mùa Đông Xuân, nht là đi vi dch bnh st xut huyết; bo đm đ phương tin, vt tư, trang thiết b, điu tr kp thi, hn chế thp nht trường hp t vong.

B Thông tin và Truyn thông, Đài Truyn hình Vit Nam, Đài Tiếng nói Vit Nam, Thông tn xã Vit Nam phi hp cht ch vi B Y tế tuyên truyn, cung cp thông tin đy đ, kp thi v tình hình, các bin pháp phòng, chng đ người dân ch đng, tích cc vic phòng, chng các loi dch bnh mùa Đông Xuân.

Th tướng Chính ph giao B Tài chính b trí đ kinh phí phc v công tác phòng chng dch bnh mùa Đông Xuân, nht là dch bnh st xut huyết.

PV

 

Gửi bình luận của bạn