Tôn vinh 112 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 03/11/2019

112 trí thc khoa hc và công ngh tiêu biu đã được trao biu trưng và bng khen; trong đó có 3 trường hp được đ ngh tng Huân chương Lao đng.

Nhm tôn vinh nhng trí thc có đóng góp thiết thc, hiu qu trong s nghip công nghip hóa, hin đi hóa đt nước và hi nhp quc tế, sáng 2/11, ti Hà Ni, Liên hip các Hi Khoa hc và K thut Vit Nam (Liên hip Hi Vit Nam) đã t chc tôn vinh trí thc khoa hc và công ngh tiêu biu năm 2019.

Tôn vinh 112 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019

Ti d bui l có ông Phm Minh Chính, y viên B Chính tr, Bí thư Trung ương Đng, Trưởng Ban T chc Trung ương; ông Võ Văn Thưởng, y viên B Chính tr, Bí thư Trung ương Đng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Vũ Đc Đam, y viên Trung ương Đng, Phó Th tướng Chính ph; cùng đi din lãnh đo 86 Hi, ngành toàn quc và 63 Liên hip Hi tnh, thành ph trc thuc Trung ương.

Ch tch Liên hip Hi Vit Nam Đng Vũ Minh cho rng đây là s kin quan trng nhm ghi nhn và biu dương trí thc thuc các hi thành viên ca Liên hip Hi Vit Nam đã có thành tích xut sc trong công tác tp hp, đoàn kết, vn đng và phát huy sc sáng to ca đi ngũ trí thc khoa hc và công ngh, góp phn to ln vào s nghip phát trin kinh tế-xã hi, bo v T quc và hi nhp quc tế.

Đng thi, đây cũng là hot đng có ý nghĩa nhân văn rt ln trong vic thc hin các ch trương, chính sách ca Đng và Nhà nước đi vi trí thc, th hin s quan tâm, coi trng, ghi nhn ca Đng, Nhà nước đi vi trí thc có nhiu đóng góp tiêu biu, xut sc trong s nghip phát trin ca đt nước, góp phn nâng cao nhn thc ca các cp, các ngành và toàn xã hi v v trí, vai trò ca đi ngũ trí thc và ca Liên hip Hi Vit Nam.

Vic la chn, tôn vinh trí thc tiêu biu năm 2019 da trên các tiêu chí: đây là nhng cá nhân hot đng trong h thng Liên hip Hi Vit Nam t 5 năm tr lên, có nhiu đóng góp cho s phát trin ca t chc trong h thng, được xã hi công nhn và được các t chc đó đ c.

Đây là nhng người tích cc tham gia hot đng trong các t chc thuc h thng Liên hip Hi Vit Nam (ít nht 5 năm tính đến thi đim xét tôn vinh), có nhiu đóng góp cho công tác vn đng, tp hp, đoàn kết và phát huy sc sáng to ca đi ngũ trí thc trong cơ quan, ngành, lĩnh vc, đa phương; có sáng kiến được cơ quan có thm quyn công nhn, đóng góp xây dng mô hình t chc, phương thc tp hp, vn đng trí thc tham gia vào các hot đng trong h thng Liên hip Hi Vit Nam; có đ tài khoa hc và công ngh được áp dng trong thc tin mang li hiu qu kinh tế-xã hi thiết thc góp phn vào s phát trin chung ca đt nước.

Đng thi, các trí thc tiêu biu được tôn vinh có phm cht đo đc tt, li sng lành mnh, tư tưởng chính tr vng vàng, trong sáng, luôn trung thành và chp hành tt đường li, chính sách ca Đng, Nhà nước; có uy tín trong ni b t chc; uy tín đi vi đi ngũ trí thc ca ngành, lĩnh vc, đa phương; uy tín đi vi các cơ quan lãnh đo ca ngành, lĩnh vc, đa phương; không vi phm pháp lut, được ghi nhn bng nhiu hình thc khen thưởng c th ca các cp Trung ương và đa phương.

Liên hip Hi Vit Nam đã t chc Hi đng xét chn trí thc khoa hc và công ngh tiêu biu gm 16 thành viên.

Qua thi gian làm vic công tâm, khách quan, Hi đng đã la chn ra 112 trí thc khoa hc và công ngh tiêu biu đ đ ngh Đoàn Ch tch Hi đng Trung ương Liên hip Hi Vit Nam quyết đnh công nhn và tng bng khen.

Trong s đó, Hi đng đã la chn và đ xut 12 trí thc tiêu biu (chiếm 10%) đ các tiêu chun, điu kin, đi din cho các lĩnh vc, vùng, min, có nhiu thành tích xut sc trong công tác tp hp, đoàn kết, vn đng trí thc và hot đng sáng to khoa hc và công ngh, đ ngh Th tướng Chính ph tng Bng khen và Ch tch nước tng Huân chương Lao đng.

Ti bui l, Phó Th tướng Chính ph Vũ Đc Đam đã trao tng Bng khen ca Th tướng Chính ph cho các trí thc khoa hc và công ngh tiêu biu gm: bác s Bùi Th Hip, Phó Ch tch kiêm Tng Thư ký Hi Y hc thành ph Hà Ni thuc Liên hip các Hi Khoa hc và k thut thành ph Hà Ni; thc s, bác s, thy thuc ưu tú Nguyn Th Lan Hương, Ch tch Hi Đông y tnh Qung Ninh thuc Liên hip các Hi Khoa hc và k thut tnh Qung Ninh; phó giáo sư, tiến s khoa hc Đ Nguyn Khoát, Phó Ch tch Hi Hàng không Vit Nam; phó giáo sư, tiến s T Cao Minh, Phó Ch tch kiêm Tng Thư ký Hi T đng hóa Vit Nam; giáo sư, tiến s Hoàng Tuyết Minh, y viên y ban Kim tra Hi Ging cây trng Vit Nam; phó giáo sư, tiến s Phùng Chí S, Phó Ch tch Hi Bo v Thiên nhiên và Môi trường Vit Nam; phó giáo sư, tiến s T Văn Trm, Phó Ch tch Hi Y hc tnh Tin Giang thuc Liên hip các Hi Khoa hc và K thut tnh Tin Giang; thc s Nguyn Minh Tun, Phó Ch tch Hi Thiết b y tế Vit Nam.

Ti s kin, 112 trí thc khoa hc và công ngh tiêu biu đã được trao biu trưng và bng khen; trong đó có 3 trường hp được đ ngh tng Huân chương Lao đng gm: bác s Nguyn Th Thanh Bình, Ch tch Liên hip các Hi Khoa hc và K thut tnh Bình Đnh; thc s Nguyn Hu Gii, Ch tch Hi Thư vin Vit Nam; k sư Phm Huy Thy, y viên Ban Thường v Liên hip các Hi Khoa hc và K thut tnh Vĩnh Phúc.

Trong khuôn kh ca s kin, chiu 1/11, Ch tch Quc hi Nguyn Th Kim Ngân đã có bui gp mt các trí thc khoa hc và công ngh tiêu biu năm 2019 ti tr s Quc hi.

Theo TTXVN

Gửi bình luận của bạn