Nữ trí thức với Khoa học và Công nghệ vì sự phát triển bền vững

  • VẤN ĐỀ HÔM NAY
  • 21:02 17/10/2019

SK&MT - Ngày 17/10, ti Hà Ni, Hi ngh N Khoa hc và Công ngh ln th nht, khu vc phía Bc, đã din ra phiên toàn th. Phó Th tướng Chính ph Vũ Đc Đam; nguyên Phó Ch tch nước Nguyn Th Doan, Ch tch danh d Hi N trí thc Vit Nam; Ch tch Hi Liên hip Ph n Vit Nam Nguyn Th Thu Hà, cùng hơn 200 đi biu d hi ngh.

Hi ngh do Hi N trí thc Vit Nam t chc, din ra trong hai ngày 16-17/10, Hi ngh N khoa hc và Công ngh ln th nht đã tp trung vào hai ch đ chính: “KHCN vi vn đ bo v môi trường” và “KHCN phc v sc khe cng đng” đ các nhà khoa hc trao đi, tho lun. Đây đu là nhng vn đ "nóng" hin nay.

Đã có 36 báo cáo khoa hc được gi đến Hi ngh, vi ni dung xoay quanh các nghiên cu v môi trường và sc khe cng đng. Vn lâu nay xã hi vn "mc đnh" rng khoa hc ch phù hp vi phái mnh, nhưng nhng thành tu mà các nhà khoa hc n đt được trong thi gian qua đã là minh chng cho nhng đóng góp không nh ca n cán b khoa hc cho s phát trin ca KHCN Vit Nam.

Nữ trí thức với Khoa học và Công nghệ vì sự phát triển bền vững

Phát biu ti hi ngh, Phó Th tướng Vũ Đc Đam hoan nghênh và bày t cm phc đi vi các hot đng ca Hi N trí thc Vit Nam thi gian qua. Phó Th tướng cũng đánh giá cao Hi ngh đã chn được các ch đ rt thiết thc; đây không ch là vn đ quan trng trước mt, mà còn nh hưởng đến quá trình phát trin lâu dài, bn vng ca đt nước. Vit Nam phi đi mi KHCN, tn dng thi cơ ca cuc Cách mng 4.0 đ đưa đt nước phát trin nhanh hơn. Nhưng phát trin nhanh đng thi phi chú ý đến môi trường, đến con người.

Theo đó, hin nay v ngun lc trí thc, Vit Nam không "thua em, kém ch", trong đó gii n chiếm gn mt na. Trong bi cnh điu kin cho cách mng 4.0 ca Vit Nam còn thp (đng th 90), vn chưa sn sàng đ tn dng cơ hi; t nghiên cu đến sn xut, kinh doanh vn còn khong cách ln… Phó Th tướng bày t mong mun các n trí thc s tiếp tc phát huy truyn thng v vang ca người ph n Vit Nam đ đóng góp nhiu hơn na cho s nghip đi mi giáo dc, đào to, KHCN, đ tn dng hiu qu cơ hi ca cuc cách mng công nghip 4.0, góp phn quan trng trong s nghip xây dng đt nước phát trin nhanh và bn vng.

Nữ trí thức với Khoa học và Công nghệ vì sự phát triển bền vững

Phát biu khai mc Hi ngh, GS.TSKH. Phm Th Trân Châu – Ch tch Hi N Trí thc Vit Nam cho biết: Hi N Trí thc Vit Nam được thành lp t năm 2011 vi 350 hi viên sáng lp. Đến nay s hi viên đã tăng lên khong 9 ln vi hơn 3.000 hi viên, các hi viên gm nhiu thế h khác nhau hot đng trong các lĩnh vc như thương mi, báo chí. Hơn 60% hi viên có trình đ t thc sĩ tr lên, phn ln hi viên là nhng nhà khoa hc và trin khai các ng dng nghiên cu khoa hc, nhiu kết qu nghiên cu tt, được ghi nhn, tôn vinh vi nhng công trình khác nhau, được nhng gii thưởng khoa hc trong và ngoài nước. Điu đáng mng là nhng người tri thc la tui dưới 40 đã sm ra nước ngoài, tiếp cn các hướng đi đúng, hin đi, có s tác đng ln đến s phát trin kinh tế trong tương lai. Sau khi v nước h đã được to điu kin đ góp phn tiếp tc và phát trin theo hướng đi đã được đào to đ gii quyết các vn đ ca Vit Nam. Điu này cho phép nhng trí thc s có vai trò, v thế xng đáng trong nn khoa hc Vit Nam.

Nữ trí thức với Khoa học và Công nghệ vì sự phát triển bền vững

GS.TSKH Phm Th Trân Châu, chia s: “Đây là ln đu tiên Hi N trí thc t chc hi ngh N Khoa hc và Công ngh toàn quc, vi mong mun thông qua hi ngh này s tăng cường hơn na s kết ni, phi hp và giúp đ ln nhau gia các n trí thc trong hot đng KHCN, trin khai ng dng và thương mi hóa kết qu nghiên cu khoa hc. Hi ngh còn là dp đ các nhà khoa hc n thông tin, trao đi kinh nghim, gii thiu các sn phm KHCN nhm tăng cường ng dng kết qu nghiên cu KHCN vào thc tin; to đng lc thúc đy các nhà khoa hc n nâng cao hơn na hiu qu nghiên cu, ng dng KHCN phc v phát trin bn vng”.

Nữ trí thức với Khoa học và Công nghệ vì sự phát triển bền vững

PV

 

 

Gửi bình luận của bạn