Báo chí chính thống tránh rơi vào thế bị động trước thông tin xấu độc

  • By: Admin
  • Ngày đăng: 28/12/2019

Khi thông tin xu đc tràn lan trên mng, báo chí chính thng cn bo v nn tng tư tưởng ca Đng, ch đng đi mi trong đu tranh, tránh rơi vào tình trng b đng, chy theo gii thích.

Hi ngh Báo chí toàn quc tng kết công tác năm 2019, trin khai nhim v năm 2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương phi hp vi B Thông tin và Truyn thông, Hi Nhà báo Vit Nam và thành ph Hi Phòng t chc, ngày 28/12, ti thành ph Hi Phòng, đã dành nhiu thi gian nghe đi biu tho lun, trao đi v các vn đ quan tâm trong công tác báo chí cũng như đi sng báo chí-truyn thông, nht là trong thi đim thc hin Quy hoch phát trin và qun lý báo chí toàn quc đến năm 2025 và sơ kết 3 năm thc hin Lut Báo chí 2016.

Báo chí chính thống tránh rơi vào thế bị động trước thông tin xấu độc

V kết qu bước đu trong sp xếp, sáp nhp cơ quan báo chí đa phương theo tinh thn Ngh quyết s 18-NQ/TW và Ngh quyết s 19-NQTW, Hi ngh Trung ương 6 (khóa XII), đi din Ban Tuyên giáo Tnh y Qung Ninh khng đnh đó là bước đi đúng đn, to thêm đng lc, là cơ s đ tnh có thêm quyết tâm tiếp tc thc hin nhim v đi mi h thng chính tr quyết lit hơn và quy mô, tm mc cao hơn.

Trước năm 2019, tnh Qung Ninh có 4 cơ quan thông tin, báo chí, gm: Báo Qung Ninh, Đài Phát thanh và Truyn hình tnh, Báo H Long (thuc Hi Văn hc Ngh thut tnh Qung Ninh), Trung tâm thông tin-Công thông tin đin t (thuc Văn phòng Đoàn đi biu Quc hi-Hi đng Nhân dân-y ban Nhân dân tnh).

Sau gn 1 năm thành lp, đến nay, Trung tâm Truyn thông tnh Qung Ninh đã tng bước đi vào hot đng n đnh, phát huy hiu qu theo mô hình "Tòa son hi t" ng dng công ngh thông tin, tích hp truyn thông đa phương tin, sn xut sn phm báo chí đa loi hình vi t chc b máy tinh gn, gim t 22 đu mi phòng chuyên môn xung còn 14 phòng trc thuc.

Đi din Ban Tuyên giáo tnh Qung Ninh cũng chia s bên cnh nhng kết qu đt được bước đu, mô hình này vn còn đó nhng khó khăn, tr ngi như do mô hình mi, chưa có tin l, hp nht gia hai cơ quan thuc khi Đng và chính quyn nên các vn đ liên quan đến tài chính chưa th x lý ngay.

Thêm na, trình đ k năng, ngh nghip, công ngh các phóng viên, biên tp viên, k thut viên ca Trung tâm chưa đng đu, đòi hi tiếp tc được đào to li đ đáp ng yêu cu làm báo thi công ngh 4.0.

Nhà báo Thu Hà, Phó Trưởng Ban thi s Đài Truyn hình Vit Nam cho rng trước nguy cơ và thách thc ca nhng thông tin xu đc, sai s tht tràn lan trên các mng, kênh truyn thông xã hi, báo chí chính thng cn bo v nn tng tư tưởng ca Đng, phi ch đng đi mi trong đu tranh, tránh rơi vào tình trng b đng đi phó, chy theo gii thích nhng thông tin mà các thế lc thù đch bóp méo, xuyên tc.

Đi ngũ báo chí không ngng nâng cao kiến thc, rèn giũa bn lĩnh chính tr và cng c cơ s lý lun tht vng vàng sc bén đ x lý tt các vn đ phc tp hin nay.

Nhà báo Thu Hà cho biết thêm công tác đu tranh phn bác phi được thc hin mnh m và đng b trên tt c các lĩnh vc chính tr, kinh tế, xã hi, văn hóa. Vic này đòi hi phi có s vào cuc ca toàn h thng báo chí cách mng vi nhng phương pháp đu tranh, đa dng, toàn din, trong đó đy mnh tuyên truyn các tm gương, mô hình tt được th hin mt cách thuyết phc, có chiu sâu và có sc thu hút ln là mt gii pháp hiu qu.

Theo nhà báo Thu Hà, các cơ quan liên quan cn to cơ chế thun li đ nhà báo được cung cp kp thi, đy đ các tài liu phc v công tác tuyên truyn, bo v nn tng tư tưởng ca Đng, đu tranh phn bác các quan đim sai trái thù đch; tăng cường tp hun, bi dưỡng, nâng cao k năng cho các phóng viên chuyên trách trong lĩnh vc này.

Nhà báo Phm Văn Trường, Phó Tng Biên tp Báo Sài Gòn Gii phóng chia s trước s bùng n ca internet, mng xã hi và s cnh tranh gay gt gia các loi hình báo chí đòi hi h thng Báo Đng đa phương phi đi mi mô hình hot đng thích ng vi hoàn cnh mi, trong đó vic áp dng mô hình tòa son hi t, tích hp, trong đó ly báo đin t làm trung tâm như mt dây chuyn sn xut vi các sn phm; báo mng, báo nói, báo hình và báo in.

Người làm báo phi đi mi tư duy và các k năng tác nghip thích ng vi các phương thc truyn thông mi mang tính tương tác cao như: Facebook, Youtube…

Nhà báo Phm Văn Trường kiến ngh đi vi nhng cơ quan Báo Đng đa phương va phi làm nhim v chính tr, va phi hot đng kinh doanh đ bo đm cân đi thu chi, cn hoàn thin cơ chế chính sách cho h thng Báo Đng đa phương hot đng tt, nht là cơ chế đt hàng, dành ngun kinh phí và phân b hp lý đ h tr báo.

Tng Biên tp Báo Hi Phòng Lê Trng Nghĩa cho rng Báo Đng là cơ quan phát ngôn ca Đng b, chính quyn và nhân dân các tnh, thành ph; là cu ni thông tin gia Đng, chính quyn vi nhân dân đa phương, do đó cn phi tăng cường liên kết, phi hp, phát huy sc mnh ca Báo Đng khu vc trong tuyên truyn v thc hin nhim v.

Các Báo Đng tiếp tc phi hp đi mi c v ni dung và hình thc thc hin, tp trung tuyên truyn chuyên sâu, trng đim hơn trên báo giy; hoàn thin tòa son đin t vi h tng công ngh thông tin hin đi, tăng s tương tác gia báo in vi báo đin t, phát huy nhng hình thc din đt thu hút nhiu người xem như infographic, photo gallery, video… trên báo đin t, đ các ni dung tuyên truyn v thc hin nhim v chính tr ca các đa phương ngày càng sinh đng, hp dn, tác đng lan ta rng ln.

Theo TTXVN

Gửi bình luận của bạn