Tạp chí khoa học ứng dụng: Một loại hình truyền thông không thể thiếu trong hoạt động báo chí

(SK&MT) - Thực hiện cơ chế tự chủ chuyên môn và tài chính, nhiều tạp chí khoa học đã đảm bảo được việc xuất bản đúng kỳ hạn, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, bài viết, tập trung vào các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, xã hội hóa thông tin, khoa học, chuyển tải tri thức khoa học từ hàn lâm, lý luận đến tri thức phổ thông dễ hiểu, dễ ứng dụng trong đời sống, được cộng đồng khoa học và công chúng ghi nhận, đánh giá cao.

Tạp chí khoa học ứng dụng: Một loại hình truyền thông không thể thiếu trong hoạt động báo chí

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam, ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Như vậy, nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Cũng tại Đại hội, Người nhấn mạnh công tác thông tin, truyền thông khoa học: “Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học, kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân đẩy mạnh thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Có như vậy nước mới giàu, dân mới mạnh và đời sống của nhân dân mới được cải thiện về mọi mặt. Đó là nhiệm vụ vẻ vang của các cô, các chú”.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định, cùng với sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát nước, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là công cụ then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; đóng vai trò quan trọng trong tăng kinh tế, giải quyết các thách thức trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Ngày nay, cùng với cách mạng khoa học và công nghệ, cách mạng thông tin, truyền thông, cách mạng công nghiệp 4.0, tạp chí khoa học và tạp chí thuộc cơ quan khoa học là một loại hình truyền thông không thể thiếu trong hoạt động báo chí.

  1. Vài nét về sự hình thành, phát triển tạp chí trên thế giới và Việt Nam

Tiền thân của các tạp chí khoa học trên thế giới xuất phát từ ý tưởng hình thành các xuất bản phẩm: tiểu luận, bài viết ngắn, thư từ trao đổi cá nhân giữa các nhà khoa học theo trào lưu xã hội hóa kiến thức khoa học thế kỷ XVI – XVII. Cuối thế kỷ XVIII, ngày càng nhiều tạp chí khoa học dành sự quan tâm cho các chủ đề chuyên biệt hơn, xu hướng này tăng tốc cùng với sự phát triển của các trường đại học khoa học vào giữa thế kỷ XIX.

Cho đến nay, bên cạnh các tạp chí khoa học chuyên ngành mang tính truyền thống, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã dẫn đến hình thành và phổ biến loại hình các tạp chí khoa học đa ngành và liên ngành vừa mang tính chuyên môn cao, đăng tải các bài báo liên quan đến các lĩnh vực khoa học cụ thể, vừa thông qua một quy trình bình duyệt nghiêm ngặt, tôn trọng bản quyền.

Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, từ nhiều năm nay trên thế giới đã hình thành các chỉ số phân loại, đánh giá các tạp chí khoa học, điển hình và nổi tiếng nhất là chỉ số ISI (Institute for Scientific Information) và Scopus.

Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, cách mạng công nghiệp 4.0 ngày nay trên thế giới các tạp chí khoa học trực tuyến có xu hướng tăng nhanh. Bắt đầu từ năm 2007 mức tăng trưởng của tạp chí khoa học điện tử có xu hướng tăng cao hơn so với tạp chí khoa học in.

Tại Việt Nam nếu so với báo, tạp chí ra đời muộn hơn. Tờ báo ra đời sớm nhất trong làng báo là tờ Gia Định báo, phát hành số đầu 15/04/1865 được xuất bản hàng tuần tại Sài Gòn và tồn tại suốt 44 năm. Trong khi đó, tờ tạp chí ra đời đầu tiên ở Việt Nam là tờ Kỷ yếu của Ủy ban canh nông và kỹ nghệ Nam kỳ (Bulletin du Comite Agricole et Indutriel de la Cochinchine) chuyên đăng tải các bài khảo cứu, điều tra về tài nguyên rừng, khai thác gỗ, nghề trồng bông, trồng chè, nước mắm, cây ăn quả… (Đỗ Quang Hưng, 2001).

Tờ tạp chí đầu tiên xuất bản bằng chữ quốc ngữ ở Việt Nam là Đông Dương Tạp chí, phụ trương của tờ Lục tỉnh tân văn, xuất bản hàng tuần, số ra đầu tiên vào ngày 15/05/1913, chủ bút là Nguyễn Văn Vĩnh. Trong thời kỳ này, Đông Dương tạp chí được nhiều cây viết tham gia cộng tác là các nhà văn, nhà thơ, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chính trị, được đánh giá có công lớn trong việc phổ biến những tư tưởng tiến bộ chính trị, kinh tế, văn hóa, đạo đức của phương Đông và phương Tây.

Bên cạnh đó, Tạp chí Nam Phong, xuất bản từ ngày 01/07/1917 với ý tưởng ngọn gió nước Nam đã khẳng định tinh thần tự cường dân tộc, lấy tạp chí làm nền tảng phát triển khoa học và văn hóa Việt Nam. Trong những năm hoạt động xuất bản, tạp chí đã phát triển nhiều chuyên mục phong phú như: Lý thuyết, Văn hóa bình luận, Khoa học bình luận, Triết học bình luận, Văn uyển, Tạp văn, Thời đàm, Tiểu thuyết...

Đồng hành với công cuộc nâng cao dân trí, giác ngộ cách mạng, cổ vũ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và cách mạng Việt Nam, đã có rất nhiều tạp chí của những người cộng sản được hình thành trước năm 1945. Nhiều tạp chí hoạt động bí mật, vô cùng khó khăn trong công tác biên tập, xuất bản, song với sự quyết tâm của những nhà báo, trí thức cách mạng các số tạp chí vẫn được xuất bản, đóng góp vô cùng to lớn cho nền báo chí cách mạng Việt Nam thời kỳ đầu. Có thể kể đến Tạp chí Bônsơvic (1934), Đông Thanh tạp chí (1936), Đông phương tạp chí (1939), Tạp chí Cộng sản (1941) …

Từ sau Cách mạng Tháng Tám (1945) thành công, với mục tiêu bước đầu xây dựng và phát triển các ngành khoa học cơ bản và ứng dụng, phục vụ mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cùng với sự thành lập của Ủy ban Khoa học Nhà nước, nhiều tạp chí chuyên ngành khoa học non trẻ đã được thành lập và từng bước phát triển. Trong suốt giai đoạn 1945 -1975, rất nhiều tạp chí khoa học Việt Nam đã từng bước vượt qua khó khăn từ cơ sở vật chất, con người, hoàn cảnh chiến tranh để cải thiện số lượng, chất lượng, không ngừng công bố các công trình nghiên cứu quan trọng của các nhà khoa học Việt Nam là nền tảng và cơ sở cho quá trình ứng dụng khoa học, đưa khoa học vào thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước.

Từ những năm đổi mới đến nay, các Bộ, ngành, hội nghề nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu đều quan tâm, nghiên cứu, xây dựng tạp chí khoa học riêng, vừa phục vụ công tác quản lý, vừa đóng góp xây dựng ngành khoa học và phổ biến kiến thức khoa học đến nhân dân. Có nhiều tạp chí khoa học ra đời từ rất sớm như: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (tháng 6/1954), Tạp chí Y học Việt Nam (năm 1955), Tạp chí Nghiên cứu Văn học (tháng 1/1960), Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp (1962) …

Trong những năm gần đây, đẩy mạnh chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều tạp chí khoa học ở Việt Nam đã thực hiện thêm loại hình xuất bản tạp chí điện tử, khẳng định được uy tín, chất lượng, phục vụ phát triển của các khoa học và công nghệ Việt Nam.

  1. Quá trình hình thành, phát triển các tạp chí thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật (Liên hiệp Hội Việt Nam)

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) thành lập năm 1983, là hệ thống tập hợp các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí và ấn phẩm thông tin, lớn hiện nay, có chức năng, nhiệm vụ đoàn kết và tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, điều phối hoạt động của các hội thành viên, là đầu mối giữa các cơ quan, tổ chức, đại diện quyền lợi hợp pháp của các hội thành viên, giải quyết những vấn đề chung trong phát triển KHCN Việt Nam.

Từ Nghị định 81/2002/NĐ-CP (Nay là Nghị định 08/2014/NĐ-CP) về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoa học và công nghệ, được Chính phủ ban hành ngày 17/10/2002, Liên hiệp Hội Việt Nam được phép thành lập các trung tâm, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập. Cho đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã thành lập và quản lý hàng trăm tổ chức KHCN ngoài công lập theo mô hình này. Điểm quan trọng nhất của các tổ chức KHCN thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam là phát triển hướng KHCN liên ngành, nghiên cứu, phát triển (RD), ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tăng cường các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước và cải thiện đời sống nhân dân các vùng miền, cả nước.

Tạp chí KHCN một trong những thế mạnh đặc biệt của Liên hiệp Hội Việt Nam. Nhiệm vụ của các tạp chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã được khẳng định từ các Đại hội VI, Đại hội VII và Đại hội VIII Liên hiệp Hội Việt Nam, đó là: thực hiện truyền tải, phổ biến thông tin về khoa học và công nghệ, không ngừng thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, truyền thông phổ biến kiến thức KH&CN, các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, các hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN Việt Nam, thông tin chính trị, thời sự, văn hóa, xã hội phục vụ nhu cầu của công chúng cả nước.

Nhiều Viện Nghiên cứu khoa học thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam được thành lập khá sớm và có định hướng xây dựng và phát triển các tạp chí khoa học liên ngành. Đến nay, toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã có 22 Viện nghiên cứu có tạp chí, trực tiếp do Đoàn chủ tịch Hội đồng Trung ương thành lập và quản lý Viện.

Sau 5 năm thực hiện Luật Báo chí 2016 và 3 năm thực hiện Quy hoạch báo chí, các tạp chí khoa học thuộc các Viện Nghiên cứu trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, hoạt động báo chí trong khuôn khổ pháp luật không có những vụ việc vi phạm nghiêm trọng dẫn đến đình bản.

Thực hiện cơ chế tự chủ chuyên môn và tài chính, nhiều tạp chí khoa học đã đảm bảo được việc xuất bản đúng kỳ hạn, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, bài viết, tập trung vào các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, xã hội hóa thông tin, khoa học, chuyển tải tri thức khoa học từ hàn lâm, lý luận đến tri thức phổ thông dễ hiểu, dễ ứng dụng trong đời sống, được cộng đồng khoa học và công chúng ghi nhận, đánh giá cao. Bên cạnh đó nhiều tạp chí đã đảm bảo cân đối thu, chi tài chính, đảm bảo sự ổn định hoạt động chuyên môn và đời sống cho phóng viên, biên tập viên.

Trong sự phát triển và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao, nhiều tạp chí đã trở thành cơ quan tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, tuyên truyền tích cực cho hoạt động các ngành, lĩnh vực từ trung ương, đến địa phương. Nhiều tạp chí nhận được bằng khen, giấy khen, ghi nhận của các cơ quan Đảng và nhà nước. Trong thời gian phòng chống đại dịch Covid 19 (2020 -2022), nhiều cơ quan tạp chí đã huy động các nguồn lực tài chính từ doanh nghiệp, cộng đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Nhiều phóng viên đã đến các điểm nóng vừa làm công tác báo chí vừa làm công tác thiện nguyện giúp đỡ đồng bào vượt qua những khó khăn của dịch bệnh.

Bên cạnh kết quả đã đạt được trong những năm qua, các tạp chí của các Viện nghiên cứu gặp không ít khó khăn, hạn chế cần khắc phục. Hiện nay cùng với quá trình chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0, việc chuyển đổi mô hình xuất bản điện tử là một trong những yêu cầu không thể thiếu của các tòa soạn. Việc xuất bản Tạp chí điện tử (hay phiên bản điện tử) nếu áp dụng theo mô hình xuất bản định kỳ như Tạp chí in, gây cản trở cho việc tương tác liên tục với độc giả. Bởi vậy Tạp chí điện tử, phiên bản điện tử cũng cần được xuất bản hàng ngày nhưng các tòa soạn cần giám sát chặt chẽ nội dung theo tôn chỉ, mục đích tránh tình trạng mua mũ hay ”báo hóa tạp chí”. Bên cạnh đó, các tạp chí hiện nay hoạt động theo mô hình tự chủ, cần có thêm các chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nâng cao hoạt động chuyên môn các tạp chí gắn với quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách nhà nước, tạo nguồn thu hợp pháp về chuyên môn, xuất bản và các hoạt động khác.

  1. Câu lạc bộ lãnh đạo Tạp chí khoa học từ ý tưởng đến hiện thực

Nhằm tăng cường vai trò kết nối, hỗ trợ, gắn kết các các tạp chí, cơ quan khoa học thông qua các chương trình truyền thông, phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, cùng chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện tôn chỉ, mục đích các tạp chí, 14 cơ quan tạp chí khoa học trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam đã làm việc và thống nhất việc hình thành Câu lạc bộ lãnh đạo Tạp chí khoa học và ra mắt vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6.2022.

Câu lạc bộ lãnh đạo tạp chí khoa học có tôn chỉ mục đích là mạng lưới tự nguyện, phi lợi nhuận, phi hành chính... Các thành viên là Lãnh đạo các tạp chí của các Viện khoa học có cùng quyền lợi, trách nhiệm và bình đẳng trong mọi hoạt động.

CLB Là nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cơ quan tạp chí; là nơi để lãnh đạo các tạp chí chia sẻ kinh nghiệm, những chủ trương chính sách đáp ứng, thúc đẩy hoạt động để các tạp chí hoạt động ngày càng phát triển; là nơi tạo ra những hoạt động gắn kết giữa các tạp chí để nâng cao chất lượng nghiệp vụ; là nơi kết nối chức năng truyền thông, phổ biến kiến thức và chuyển giao khoa học công nghệ.

Phương thức hoạt động của CLB là: Hàng tháng có buổi gặp gỡ, sinh hoạt Câu lạc bộ theo chủ đề đã định; tổ chức thăm hỏi, động viên các cơ quan tạp chí vào những dịp kỷ niệm; liên kết, là cầu nối giữa cơ quan tạp chí với các cơ quan hữu quan; xây dựng các chuyên đề đáp ứng yêu cầu truyền thông về các lĩnh vực kinh tế - xã hội; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, tổ chức các cuộc thi về sáng kiến ứng dụng khoa học công nghệ.

Chắc chắn với các hoạt động gắn liền với sự phát triển đúng hướng của các Tạp chí khoa học ứng dụng, CLB lãnh đạo Tạp chí khoa học sẽ là nơi quy tụ những tập thể nhà báo khoa học tâm huyết với sự nghiệp phát triển và hội nhập của đất nước trong thời đại số.

Câu lạc bộ lãnh đạo Tạp chí khoa học

Các tin khác

Lào Cai triển khai nhiều hoạt động đảm bảo an toàn  thực phẩm

Lào Cai triển khai nhiều hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm

(SK&MT) - Tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa diễn ra Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 với chủ đề “Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.
Vĩnh Phúc chủ động đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm

Vĩnh Phúc chủ động đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm

(SK&MT) - Xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung thực hiện, tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh thanh, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.
Huyện Thạch Thành (Thanh Hóa): Quản lý khai thác khoáng sản hiệu quả song hành với bảo vệ môi trường

Huyện Thạch Thành (Thanh Hóa): Quản lý khai thác khoáng sản hiệu quả song hành với bảo vệ môi trường

(SK&MT) - Những năm qua, các cấp chính quyền huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã nâng cao trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản. Đồng thời các chủ mỏ đã áp dụng nhiều biện pháp để tiết kiệm nguồn tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo việc làm cho người lao động.
Lào Cai: Thiệt hại hơn 2,8 tỷ đồng do mưa, giông lốc gây ra đêm ngày 18/4/2024

Lào Cai: Thiệt hại hơn 2,8 tỷ đồng do mưa, giông lốc gây ra đêm ngày 18/4/2024

(SK&MT) - Theo báo cáo nhanh đến thời điểm 11 giờ ngày 18/4/2024 một số nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra giông lốc cục bộ kèm theo mưa vừa đã gây thiệt hại 113 nhà ở, 43 ha ngô và 03 nhà văn hóa, nhà xưởng, trụ sở UBND xã tại các huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Mường Khương, Bắc Hà, thị xã Sa Pa. Ước tổng giá trị thiệt hại hơn 2,8 tỷ đồng.
Từ nhà khoa học đến doanh nhân thành đạt

Từ nhà khoa học đến doanh nhân thành đạt

(SK&MT) - Tác động của hóa chất và các chất gây ô nhiễm đến sức khỏe con người và môi trường đang tăng cao kéo theo nhu cầu sử dụng các sản phẩm bảo vệ sức khỏe và an toàn môi trường ngày càng tăng. Điều đó đã tạo ra một cơ hội lớn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, đặc biệt là khi họ biết sử dụng các sản phẩm trí tuệ từ các nhà khoa học. Công ty cổ phần Hoa Lan là một trong những doanh nghiệp như vậy.
Sơn Nano từ vỏ trấu – Những tính năng vượt trội

Sơn Nano từ vỏ trấu – Những tính năng vượt trội

(SK&MT) - Tại Hội thảo khoa học phối hợp với Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vừa qua, Tập đoàn sơn KOVA vừa công bố 10 loại sơn KOVA theo công nghệ nano từ nguyên liệu vỏ trấu đã được Hội đồng Nano thế giới cấp chứng chỉ và được phép đăng ký kinh doanh tại 19 quốc gia trên thế giới. Đây là một thành tựu khoa học nổi bật của Tập đoàn sơn KOVA, không chỉ tạo ra những sản phẩm có những tính năng vượt trội về công nghệ, mà còn có bảo đảm những tiêu chuẩn khắt khe về môi trường. 10 năm ứng dụng thành tựu khoa học này cả trong nước và quốc tế, thực tế đã chứng minh điều đó.
Thanh Hóa: Khởi tố nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả

Thanh Hóa: Khởi tố nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả

(SK&MT) - Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.
Nghệ An: Khai hội du lịch Cửa Lò năm 2024 và công bố di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Yên Lương

Nghệ An: Khai hội du lịch Cửa Lò năm 2024 và công bố di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Yên Lương

(SK&MT) - Thị xã Cửa Lò đặt mục tiêu năm 2024 đón 4,15 triệu lượt khách du lịch, tăng 15% so với năm 2023, khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt khách, tăng 15% so với năm 2023, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023.
Tăng trưởng doanh nghiệp sinh thái rừng

Tăng trưởng doanh nghiệp sinh thái rừng

(SK&MT) - Mục đích của chương trình ươm tạo là hỗ trợ từng doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh để thực hiện hoặc nhân rộng các hoạt động phục hồi bền vững; Xây dựng năng lực liên quan đến những thách thức phải đối mặt trong các doanh nghiệp liên quan đến phục hồi rừng; Tham gia với các tác nhân thị trường và trung gian tài chính.
Xem thêm

Đọc nhiều

“Đất tặc” ngang nhiên khai thác rầm rộ

“Đất tặc” ngang nhiên khai thác rầm rộ

(SK&MT) – Trên địa bàn xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh “đất tặc” ngang nhiên khai thác rầm rộ suốt cả ngày đêm.
Hiệu thuốc “không phép” thực hiện cả việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân

Hiệu thuốc “không phép” thực hiện cả việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân

(SK&MT) - Một hiệu thuốc ở đường NA5, KDC Việt Sing, P. Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, không có giấy phép kinh doanh nhưng vẫn bán thuốc, khám bệnh, truyền nước, lấy máu xét nghiệm… cho người đến mua thuốc.
Tạp chí Sức Khỏe và Môi Trường triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tạp chí Sức Khỏe và Môi Trường triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 04/03, tại Hà Nội, Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng (IOHEC), Tạp chí Sức Khỏe và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. PGS.TS Mai Thị Hương, Viện trưởng Viện Sức khoẻ & Môi tr
Đắk Lắk: Xe chở đất đá gây ô nhiễm môi trường

Đắk Lắk: Xe chở đất đá gây ô nhiễm môi trường

(SK&MT ) – Theo phản ánh của người dân, chiều ngày 20/02/2024 phóng viên Sức khỏe & Môi trường có mặt tại xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk chứng kiến tình trạng xe chở đất đá không che phủ gây ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân,.
Vĩnh Phúc: Người dân bất bình vì doanh nghiệp sử dụng đất sai mục đích, gây ô nhiễm môi trường

Vĩnh Phúc: Người dân bất bình vì doanh nghiệp sử dụng đất sai mục đích, gây ô nhiễm môi trường

(SK&MT) - Sự việc xảy ra tại tổ dân phố Sơn Đồng, thị trấn Kim Long huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) trong nhiều tháng qua, khi một doanh nghiệp sản xuất gạch tại Khu Công nghiệp Tam Dương II mượn lại đất lâm nghiệp của 1 hộ dân tập kết đất, sử dụng máy móc trộn đất và vận chuyển đi với số lượng lớn gây tiếng ồn ầm ĩ, khói bụi ảnh hưởng tới hàng chục hộ dân xung quanh, khiến người dân bức xúc.
le hoi den hung va tuan van hoa du lich dat to 2024
ha noi ho can tiem an nhieu nguy co mat an toan cho nguoi dan vi khong co hang rao chan bao ve
ban tin skmt so 1 thang 4 nam 2024
nhieu dia phuong o vung nui phia bac xuat hien mua da giong loc
tai hien tet xua cua nguoi ha noi
chinh thuc van hanh nha may dien rac dau tien tai bac ninh
lac hiep hoa cay hoa mau chu luc de phat trien kinh te dia phuong
chuyen muc dich su dung dat de thuc hien du an khu do thi nam song cau thai nguyen
dua o gia vien ninh binh dac san cua vung dat sinh vuong sinh thanh
tra hoa vang cuc phuong cay duoc lieu quy cua huyen nho quan
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai, đưa Petrovietnam tới đỉnh cao mới

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai, đưa Petrovietnam tới đỉnh cao mới

(SK&MT) - Ngày 20/3, Petrovietnam đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho đồng chí Lê Ngọc Sơn.
Đảng bộ huyện Lương Tài, Bắc Ninh làm tốt công tác phát triển đảng viên

Đảng bộ huyện Lương Tài, Bắc Ninh làm tốt công tác phát triển đảng viên

(SK&MT) - Phát triển đảng viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu củ
Bắc Ninh: Kết nạp Đảng cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Bắc Ninh: Kết nạp Đảng cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ

(SK&MT) - Năm 2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.700 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 248 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Từ nguồn thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức kết nạp đảng cho 118 đản
Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024

(SK&MT) - Sáng 29/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự, chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương.
Tình trạng nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng

Tình trạng nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng

(SK&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng; ngày 20/4, nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 50-55%.
Lào Cai triển khai nhiều hoạt động đảm bảo an toàn  thực phẩm

Lào Cai triển khai nhiều hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm

(SK&MT) - Tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa diễn ra Lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 với chủ đề “Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.
Vĩnh Phúc chủ động đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm

Vĩnh Phúc chủ động đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm

(SK&MT) - Xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung thực hiện, tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh thanh, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe
Nghệ An: Khai hội du lịch Cửa Lò năm 2024 và công bố di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Yên Lương

Nghệ An: Khai hội du lịch Cửa Lò năm 2024 và công bố di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Yên Lương

(SK&MT) - Thị xã Cửa Lò đặt mục tiêu năm 2024 đón 4,15 triệu lượt khách du lịch, tăng 15% so với năm 2023, khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt khách, tăng 15% so với năm 2023, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023.
Công an tỉnh Cao Bằng giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau dông lốc

Công an tỉnh Cao Bằng giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau dông lốc

(SK&MT) - Đêm 17 và rạng sáng 18-4, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy ra dông lốc gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu của nhân dân.
Lãnh đạo Cần Thơ thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân vụ sụt lún bờ kênh đường tỉnh 921

Lãnh đạo Cần Thơ thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân vụ sụt lún bờ kênh đường tỉnh 921

(SK&MT) - Sáng 20/4, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân vụ sụt lún bờ kênh đường tỉnh 921
Thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy cỏ tăng cao

Thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy cỏ tăng cao

(SK&MT) - Thời tiết nắng nóng kéo dài đã gây ra tình trạng cháy khô cho nhiều bãi cỏ hoang xung quanh các khu dân cư, cũng như khu vực công nghiệp và nhà máy tại TP.Hồ Chí Minh. Cỏ chuyển từ màu xanh tươi sang màu vàng sậm và bạc trắng, là dấu hiệu rõ ràn
Vĩnh Long nhân rộng các mô hình sản xuất an toàn thực phẩm

Vĩnh Long nhân rộng các mô hình sản xuất an toàn thực phẩm

(SK&MT) - Với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, Tháng hành động diễn ra từ ngày 15/4 - 15/5/2024 trên phạm vi toàn tỉnh với các hoạt động như: Triển khai chiến dịch truyền thông về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩ
Thanh Hóa: Khởi tố nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả

Thanh Hóa: Khởi tố nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả

(SK&MT) - Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.
Tăng cường quản lý việc cấp chứng chỉ hành nghề dược

Tăng cường quản lý việc cấp chứng chỉ hành nghề dược

(SK&MT) - “Cần có những kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dược để nâng cao chất lượng dược sỹ và siết các quy định về đăng ký cấp giấy lưu hành thuốc, tránh tình trạng cấp phép quá dễ dãi như hiện nay.”
Thanh Hóa: Bắt giữ 5 đối tượng đang phá rừng tự nhiên

Thanh Hóa: Bắt giữ 5 đối tượng đang phá rừng tự nhiên

(SK&MT) - Lực lượng Đồn Biên phòng Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hoá) vừa bắt quả tang 5 đối tượng đang khai thác gỗ rừng tự nhiên trái pháp luật.
Quản lý đất đai thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

Quản lý đất đai thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

(SK&MT) - Theo điều 23, Luật đất đai 2013, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định. Vấn nạn sử dụng đất trái mục đích, xây dựng các công trình trái phép, tranh chấp đất đai kéo dài tại thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên đang nổi côm, nhiều hộ dân tố cáo vi phạm lẫn nhau, chính quyền vào cuộc chưa hiệu quả, gây bức xúc cho người dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.
Vĩnh Long tuyên truyền về biển đảo Việt Nam

Vĩnh Long tuyên truyền về biển đảo Việt Nam

(SK&MT) - Chiều 17/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Nhà máy X55, Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề tuyên truyền biển đảo Việt Nam tại Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.
Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại khoa Điện tử - Viễn thông

Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại khoa Điện tử - Viễn thông

(SK&MT) - Chiều 6/4, Trường Đại học Điện lực đã tổ chức Hội thảo đào tạo sau đại học Khoa Điện tử - Viễn thông nhằm hỗ trợ học viên, nghiên cứu sinh nâng cao chất lượng nghiên cứu.
Lan tỏa đam mê khoa học cùng các Amsers tại Hội chợ khoa học Science Fair 2024

Lan tỏa đam mê khoa học cùng các Amsers tại Hội chợ khoa học Science Fair 2024

(SK&MT) - Trải qua 6 mùa tổ chức thành công với sự tham gia của hàng nghìn người dân trên khắp địa bàn thành phố, năm nay, Science Fair tiếp tục là sân chơi trí tuệ bổ ích dành cho mọi lứa tuổi, góp phần truyền đi ngọn lửa đam mê khoa học đến với cộng đồn
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

Nổi bật

Cantho Eco Resort - điểm nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường

Cantho Eco Resort - điểm nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường

(SK&MT) - Được thành lập năm 2021, giai đoạn 1 khu Cantho Eco Resort (khu nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ) ban đầu chỉ là mô hình nghỉ dưỡng với 60 căn bungalow biệt lập với chất liệu thân thiện với môi trường và theo phong cách Indochine mang đậm chất miền
Công an tỉnh Cao Bằng giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau dông lốc

Công an tỉnh Cao Bằng giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau dông lốc

(SK&MT) - Đêm 17 và rạng sáng 18-4, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy ra dông lốc gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu của nhân dân.
Lãnh đạo Cần Thơ thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân vụ sụt lún bờ kênh đường tỉnh 921

Lãnh đạo Cần Thơ thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân vụ sụt lún bờ kênh đường tỉnh 921

(SK&MT) - Sáng 20/4, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân vụ sụt lún bờ kênh đường tỉnh 921
Petrovietnam - Thành công từ quản trị biến động

Petrovietnam - Thành công từ quản trị biến động

(SK&MT) - Năm 2023 là năm thứ 4 liên tiếp công tác “Quản trị biến động” của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đạt được kết quả ấn tượng; là yếu tố quan trọng, tác động toàn diện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Petrovietnam
Tín hiệu tích cực: Xâm nhập mặn có thể đã đi qua đỉnh điểm

Tín hiệu tích cực: Xâm nhập mặn có thể đã đi qua đỉnh điểm

(SK&MT) - Dự báo cho biết, các đợt xâm nhập mặn cao sẽ xuất hiện từ ngày 22 đến 25/4/ 2024. Tuy nhiên, tại các vùng ven các cửa sông Cửu Long, dấu hiệu cho thấy xâm nhập mặn có thể đã đạt đỉnh điểm.
Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

Dự kiến sẽ có khoảng 60 bệnh nhân được thăm khám trong Chương trình phẫu thuật từ thiện, các bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe sẽ được phẫu thuật trong đợt 1 này.
TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

(SK&MT) - Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung trọng tâm trong cải cách hành chính, vừa có ý nghĩa trong tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, vừa tạo cơ hội cho hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế – xã hội.
Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

(SK&MT) - Bệnh viện C Thái Nguyên là một trong những bệnh viện uy tín cung cấp các dịch vụ Đa khoa khu vực Thái Nguyên. Kể từ khi thành lập đến nay, trải qua 32 năm phát triển và trưởng thành, Bệnh viện không ngừng phát triển lớn mạnh về quy mô cũng như làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

(SKMT) - Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh (tiền thân là Viện Điều dưỡng Khu tự trị Việt Bắc) được thành lập ngày 12/10/1955. Qua hơn sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, với sự đổi mới về cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật, nay đã trở thành một bệnh viện lớn của tỉnh.
Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

(SK&MT) - Là bệnh viện công lập Hạng 3 tại tỉnh Thái Nguyên, TTYT thị xã Phổ Yên luôn đảm bảo chuyên môn và hạ tầng để đảm nhận chức năng thăm khám tại địa phương. Đồng thời, liên tục nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh, phấn đấu đạt các tiêu chí Trạm đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã, để người dân luôn an tâm khi tới đây khám và điều trị.
Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Ngay từ ngày đầu thành lập (31/12/1965), Bệnh viện A Thái Nguyên luôn định hướng rõ sứ mệnh là chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn và phục vụ kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày đó. Trong chặng đường hơn 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy thuốc của bệnh viện đã luôn nỗ lực rèn luyện, cống hiến hết mình cho sứ mệnh cao cả ấy, làm nên thành tích chung của ngành Y tế Thái Nguyên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ (TTYT huyện Đồng Hỷ) là bệnh viện công lập hạng III trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, TTYT huyện Đồng Hỷ đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt vai trò phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng và thực hiện tốt tiêu chí cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.
Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(SK&MT) - Nằm ở một huyện vùng núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Bắc Kạn, thế nhưng trong những năm qua, tập thể cán bộ, thầy thuốc, y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Chợ Đồn luôn phát huy tinh thần vượt khó, đoàn kết một lòng, từng bước xây dựng đơn vị ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác khám chữa bệnh của người dân đồng bào dân tộc miền núi tại địa phương.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

(SK&MT) - Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng chú trọng áp dụng công nghệ tiên tiến để triển khai nhiều kỹ thuật mới trong công tác chuyên môn, điều này đã giúp người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà không phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trên.
Giao diện di động