Phát huy vai trò 'đi trước mở đường' của công tác tuyên giáo của Đảng

Tại hội nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiều cách làm hay trong triển khai nội dung công tác của ngành được giới thiệu, thể hiện rõ vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết.

Ngày 23/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị, nhiều mô hình, cách làm hay trong triển khai các nội dung công tác của ngành Tuyên giáo đã được giới thiệu, nêu bật những kết quả đạt được, thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết,” tiếp tục đảm nhận vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Phát huy vai trò 'đi trước mở đường' của công tác tuyên giáo của Đảng

Thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại kênh đảng

Năm 2022, công tác đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân được triển khai đồng bộ, hiệu quả với nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, có dấu ấn mạnh mẽ.

Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Ngô Lê Văn cho biết xác định công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng của công tác tư tưởng, đối ngoại của Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương đã tích cực đẩy mạnh triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới nội dung và phương thức triển khai trong hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, việc triển khai công tác thông tin đối ngoại trên kênh đảng đã góp phần tích cực nâng cao uy tín, vị thế của Đảng ta trên trường quốc tế; góp phần tuyên truyền về kết quả Đại hội XIII của Đảng, về chủ trương, đường lối của Đảng tới các chính đảng, đối tác, bạn bè quốc tế.

Công tác thông tin đối ngoại Đảng đã góp phần cung cấp thông tin và tăng cường nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các vấn đề đối ngoại lớn, quan trọng, nhạy cảm, phức tạp như xung đột quân sự Nga-Ukraine, Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, vấn đề Biển Đông…

Theo Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, năm 2022, Ban đã trực tiếp và phối hợp triển khai nhiều hoạt động đối ngoại của các lãnh đạo chủ chốt và nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng khác của các lãnh đạo Đảng, Trung ương Đảng và của Ban.

Khi triển khai các hoạt động đối ngoại, Ban Đối ngoại Trung ương luôn chú trọng công tác thông tin đối ngoại, coi đây là một nhiệm vụ và bộ phận trong triển khai các hoạt động đối ngoại Đảng.

Các hoạt động đối ngoại trên kênh đảng đã góp phần tích cực trong việc thông tin cho các chính đảng, các đối tác quốc tế hiểu thêm về vị thế, vai trò của Đảng.

Đặc biệt, trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (30/10-1/11/2022), Ban Đối ngoại Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan xây dựng, triển khai Đề án tuyên truyền hiệu quả, các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện thông tin, bình luận toàn diện, sâu sắc, nổi bật dưới nhiều hình thức, tạo hiệu ứng dư luận tích cực trước, trong và sau chuyến thăm, góp phần nâng cao hiệu quả chuyến thăm.

“Chuyến thăm cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính giới và truyền thông quốc tế, qua đó, thành công của chuyến thăm cũng góp phần quan trọng trong việc nâng cao uy tín, vị thế của Đảng trên trường quốc tế,” ông Ngô Lê Văn nhấn mạnh.

Cũng trong năm 2022, Ban Đối ngoại Trung ương đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố văn kiện Đại hội XIII bằng 7 ngoại ngữ bản in và bản điện tử.

Theo Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức với sự tham gia của các đại sứ đại diện các nước và khu vực sử dụng 7 ngoại ngữ, góp phần tích cực vào việc truyền thông, chia sẻ thông tin với bạn bè quốc tế, đặc biệt là các chính đảng và chính giới về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta.

Đặc biệt, việc vận động một số chính đảng nước ngoài xuất bản sách, ấn phẩm thông tin, giới thiệu, tuyên truyền về đất nước, con người Việt Nam, công cuộc đổi mới của Đảng đã góp phần thông tin, tuyên truyền một cách khách quan về vị thế, vai trò của Đảng, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng với các đối tác và bạn bè quốc tế.

Để triển khai hiệu quả công tác thông tin đối ngoại nói chung và công tác thông tin đối ngoại trên kênh đảng nói riêng trong thời gian tới, ông Ngô Lê Văn cho rằng cần nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp giữa Văn phòng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo với nhau để kịp thời chia sẻ thông tin và nâng cao hiệu quả phối hợp.

Đồng thời, nghiên cứu cơ chế tranh thủ các đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện tuyên truyền đối ngoại cho ta, qua đó sẽ tạo sự lan toả và khách quan trong thông tin, góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

Phát huy vai trò 'đi trước mở đường' của công tác tuyên giáo của Đảng

Phát huy vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền

Từ thực tế của nhiều địa phương, việc triển khai công tác tuyên giáo của các tỉnh, thành ủy trong cả nước đã có nhiều mô hình, cách làm hay góp phần vào thực hiện có hiệu quả, phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cùng nỗ lực chung tay xây dựng quê hương.

Từ thực tiễn của một tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, tỉnh An Giang đã các định một trong những giải pháp quan trọng, đó chính là phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết tỉnh luôn quan tâm chú trọng việc bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo tham gia đội ngũ báo cáo viên, tuyên tuyền viên, cộng tác viên, đặc biệt là vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở thường xuyên gắn kết với những người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo để kịp thời tuyên truyền, vận động ngăn ngừa, xử lý các vấn đề “nhạy cảm,” “phức tạp”; không để kẻ địch, phần tử xấu tác động, lợi dụng, lôi kéo.

Qua đó giúp nắm bắt, phản hồi, định hướng dư luận xã hội và công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn đạt được hiệu quả cao.

Theo ông Lê Hồng Quang, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo luôn có vị trí, vai trò quan trọng, có khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ tới cộng đồng trong nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như huy động sự tham gia của nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang chủ động tổng hợp, biên soạn nội dung, cung cấp thông tin tuần, với nội dung bám sát tình hình thời sự, cập nhật kịp thời các chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh; những thông tin liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân…

Hình thức biên soạn ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, phát hành đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở… thông qua các nhóm Facebook, Zalo; ngoài ra còn phát hành trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Những thông tin này luôn kịp thời đến những người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo để phục vụ công tác tuyên truyền.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết tỉnh xác định tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, khẳng định vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; đảm bảo cung cấp đầy đủ những thông tin để những người có uy tín thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền; ghi nhận, nhân rộng gương điển hình của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và hướng trọng tâm về cơ sở, phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền.

Khắc phục triệt để tình trạng “lười học” nghị quyết của Đảng

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng là bước đầu tiên, quan trọng nhất để nâng cao nhận thức, thống nhất hành động và sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, nhiều địa phương đã triển khai các biện pháp “mạnh” nhằm từng bước khắc phục tình trạng “lười học” nghị quyết của Đảng.

Từ thực tiễn của địa phương, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh, chia sẻ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và trong tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, trong đó đặc biệt coi trọng đến công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cấp ủy triển khai thực hiện.

Theo ông Phạm Hoàng Anh, sau khi các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng được ban hành, trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời.

Các buổi học tập luôn đảm bảo về số lượng và chất lượng. Các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng được phổ biến, quán triệt đến tất cả các chi, đảng bộ, đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bằng các hình thức phù hợp như: hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến và được tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức.

Trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện.

Để triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo và việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện.

Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc ký cam kết với Ban thường vụ Tỉnh ủy về tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập; yêu cầu thường trực các cấp ủy chủ trì và quản lý chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập.

Từ các giải pháp quyết liệt trên, năm 2022, tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của tỉnh Vĩnh Phúc đã tham gia học tập đông đảo, trong đó cấp tỉnh trung bình đạt 98%, cấp huyện đạt 97%, cấp cơ sở đạt 95%.

Cán bộ, đảng viên các cấp trong tỉnh đa số nêu cao ý thức học tập, với tinh thần nghiêm túc lắng nghe từng chuyên đề do các lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt.

Đối với các chi bộ, đảng bộ và cán bộ, đảng viên không học tập trực tuyến, các đơn vị tổ chức học tập trực tiếp theo đơn vị, theo cụm, nhiều chi bộ cơ quan tổ chức học ghép lớp.

Ông Phạm Hoàng Anh cho rằng các cấp ủy cần chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng.

Kết quả nghiên cứu, học tập và thực hiện chương trình hành động phải được coi là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Mặt khác, chú trọng hơn nữa đến công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên hiểu và xác định rõ việc học tập nghị quyết là nhu cầu tự thân, vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân.

Trong chỉ đạo cần phát huy vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai; phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận và cá nhân đồng chí cấp ủy.

“Đây được xem là giải pháp cơ bản, lâu dài góp phần khắc phục có hiệu quả biểu hiện “lười học” nghị quyết của Đảng, theo đúng tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng,” Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhấn mạnh.

Theo TTXVN

Các tin khác

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP: Đánh tan những

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP: Đánh tan những 'cục máu đông' trong đấu thầu, mua sắm y tế

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP có những điểm mới để giải quyết khó khăn, vướng mắc về đấu thầu trong lĩnh vực y tế.
Phó Thủ tướng: Khuyến khích doanh nghiệp tự thực hiện tái chế, xử lý chất thải

Phó Thủ tướng: Khuyến khích doanh nghiệp tự thực hiện tái chế, xử lý chất thải

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, cần khuyến khích doanh nghiệp tự thực hiện trách nhiệm tái chế theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường hoặc ký hợp đồng các doanh nghiệp tái chế đủ điều kiện.
Tổng kết và trao giải trưng bày Hội Báo Xuân Vĩnh Phúc năm 2024

Tổng kết và trao giải trưng bày Hội Báo Xuân Vĩnh Phúc năm 2024

(SK&MT) - Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổng kết và trao giải gian trưng bày tại Hội Báo Xuân Vĩnh Phúc năm 2024 sau 2 ngày Khai mạc và trưng bày tại quang trường Hồ Chí Minh thành phố Vĩnh Yên.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân  thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng và  Nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

(SK&MT) - Ngày 28/2, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Mường Khương và cán bộ, Nhân dân các dân tộc xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Đội ngũ Y tế Việt Nam có thể đặt ra tầm nhìn mới, mục tiêu cao bằng y đức, trí tuệ, tài năng và khát vọng lớn

Đội ngũ Y tế Việt Nam có thể đặt ra tầm nhìn mới, mục tiêu cao bằng y đức, trí tuệ, tài năng và khát vọng lớn

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2024), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự và phát biểu tại Chương trình "Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết - Sự hy sinh thầm lặng lần thứ VI" tối 26/2. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước.
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 27/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Vĩnh Phúc: Bế mạc Lễ hội Chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu, ông cầu số 15 giải Nhất

Vĩnh Phúc: Bế mạc Lễ hội Chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu, ông cầu số 15 giải Nhất

(SK&MT) - Trưa ngày 26/02/2024 (tức 17 tháng Giêng) sau 2 ngày diễn ra (từ 25/2) Lễ Hội chọi trâu xã Hải Lựu (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) đã kết thúc với sự tham gia cổ vũ của hàng vạn người dân cùng đông đảo du khách thập phương. Giải nhất đã thuộc về chủ trâu có "ông Cầu" số 15.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng các y, bác sĩ tại tỉnh Hà Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng các y, bác sĩ tại tỉnh Hà Nam

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, sáng 25/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng các y, bác sĩ, nhân viên y tế Trạm y tế xã Thanh Phong và Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trước sau như một, quan hệ Việt Nam-Lào luôn giữ vai trò quan trọng đặc biệt, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Gắn kết và mang yêu thương đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Gắn kết và mang yêu thương đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 30/1, tại huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ, Tạp chí Sức khỏe và Môi trường phối hợp với Công an huyện và chính quyền địa phương trao 250 phần quà, mỗi phần trị giá gần 500.000 đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Thị trấn Cờ Đỏ và xã Thới Hưng. Nhữn
Đắk Lắk: Xe chở đất đá gây ô nhiễm môi trường

Đắk Lắk: Xe chở đất đá gây ô nhiễm môi trường

(SK&MT ) – Theo phản ánh của người dân, chiều ngày 20/02/2024 phóng viên Sức khỏe & Môi trường có mặt tại xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk chứng kiến tình trạng xe chở đất đá không che phủ gây ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân,.
Trại heo 3000 con ở Xã Ea BHốk gây ô nhiêm môi trường, xác heo không được xử lý

Trại heo 3000 con ở Xã Ea BHốk gây ô nhiêm môi trường, xác heo không được xử lý

(SK&MT) - Trong thời gian qua Đắk Lắk đang hứng chịu Dịch tả heo châu Phi xảy ra trên địa bàn 49 xã, phường, thị trấn, chỉ mới công bố hết dịch trong hai tuần gần đây nhưng việc trại heo của Bà Hà Thị Trang, ở Buôn Buôn Kõ Mông A, xã Ea BHốk để heo chết n
Gia Lai: Trung tâm đăng kiểm mới "nở rộ" nguy cơ nhiều hệ lụy

Gia Lai: Trung tâm đăng kiểm mới "nở rộ" nguy cơ nhiều hệ lụy

(SK&MT) - Sau khi thực hiện xã hội hóa đầu tư, đặc biệt là xóa bỏ quy hoạch trung tâm đăng kiểm đã dẫn đến sự phát triển nóng các trung tâm đăng kiểm thời gian gần đây.
Lâm Đồng: Heo bị “dịch tả lợn châu Phi” tuồn ra thị trường tiêu thụ

Lâm Đồng: Heo bị “dịch tả lợn châu Phi” tuồn ra thị trường tiêu thụ

(SK&MT) Nhận được tin báo, trại heo ông Nguyễn Trần Quyền, (nguồn gốc heo từ Công ty TNHH CJ Vina), tại thôn Phúc Thanh, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng heo yếu có dấu hiệu dịch bệnh đã tuồn ra thị trường tiêu thụ.
tai hien tet xua cua nguoi ha noi
chinh thuc van hanh nha may dien rac dau tien tai bac ninh
lac hiep hoa cay hoa mau chu luc de phat trien kinh te dia phuong
chuyen muc dich su dung dat de thuc hien du an khu do thi nam song cau thai nguyen
dua o gia vien ninh binh dac san cua vung dat sinh vuong sinh thanh
tra hoa vang cuc phuong cay duoc lieu quy cua huyen nho quan
quang ba san pham thu cong than thien voi moi truong ra thi truong quoc te
doan cong tac chinh phu lam viec tai vinh phuc ve nhung giai phap phat trien kinh te
huyen tien du bac ninh hoan thanh tot nhiem vu phat trien kinh te xa hoi nam 2022
thu tuong dua thu do phat trien toan dien nhanh ben vung van hien la hinh mau phat trien cho ca nuoc
Đảng bộ huyện Lương Tài, Bắc Ninh làm tốt công tác phát triển đảng viên

Đảng bộ huyện Lương Tài, Bắc Ninh làm tốt công tác phát triển đảng viên

(SK&MT) - Phát triển đảng viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu củ
Bắc Ninh: Kết nạp Đảng cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Bắc Ninh: Kết nạp Đảng cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ

(SK&MT) - Năm 2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.700 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 248 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Từ nguồn thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức kết nạp đảng cho 118 đản
Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024

(SK&MT) - Sáng 29/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự, chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương.
Công bố kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh năm 2023

Công bố kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh năm 2023

(SK&MT) - Sở Thông tin và Truyền thông – Cơ quan Thường trực Hội đồng đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) tỉnh Bắc Ninh vừa công bố kết quả đánh giá DTI năm 2023 của các sở, ban, ngành (cấp sở) và các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện). Đây là năm đầu
Tạp chí Sức Khỏe và Môi Trường triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tạp chí Sức Khỏe và Môi Trường triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 04/03, tại Hà Nội, Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng (IOHEC), Tạp chí Sức Khỏe và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. PGS.TS Mai Thị Hương, Viện trưởng Viện Sức khoẻ & Môi tr
Sáu triệu người Việt Nam đang mắc khoảng 100 căn bệnh hiếm

Sáu triệu người Việt Nam đang mắc khoảng 100 căn bệnh hiếm

(SK&MT) - Đây là số liệu mà các chuyên gia y tế đề cập đến trong nội dung cuộc toạ đàm khoa học với chủ đề “Tăng cường quản lý bệnh hiếm tại Việt Nam” vừa được Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp tổ chức mới đây tại Hà Nội nh
Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh đối thoại với lãnh đạo cấp xã, phường, thị trấn

Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh đối thoại với lãnh đạo cấp xã, phường, thị trấn

(SK&MT) - Chiều 29/2, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh đã có buổi đối thoại với hơn 250 đại biểu là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND của 126 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Nghị định số 24/2024/NĐ-CP: Đánh tan những

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP: Đánh tan những 'cục máu đông' trong đấu thầu, mua sắm y tế

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP có những điểm mới để giải quyết khó khăn, vướng mắc về đấu thầu trong lĩnh vực y tế.
Gia Lai: Phát động cuộc thi với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam”

Gia Lai: Phát động cuộc thi với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam”

(SK&MT) -Ngày 1/3/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn”. Cuộc thi có chủ đề “Điện Biên Phủ và
Vĩnh Phúc: Bế mạc Lễ hội Chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu, ông cầu số 15 giải Nhất

Vĩnh Phúc: Bế mạc Lễ hội Chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu, ông cầu số 15 giải Nhất

(SK&MT) - Trưa ngày 26/02/2024 (tức 17 tháng Giêng) sau 2 ngày diễn ra (từ 25/2) Lễ Hội chọi trâu xã Hải Lựu (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) đã kết thúc với sự tham gia cổ vũ của hàng vạn người dân cùng đông đảo du khách thập phương. Giải nhất đã thuộc về
Gần 2.000 công dân ưu tú Bắc Ninh hân hoan ngày hội tòng quân

Gần 2.000 công dân ưu tú Bắc Ninh hân hoan ngày hội tòng quân

(SK&MT) - Sáng 25/2, Bắc Ninh đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024 trang trọng, an toàn, đủ chỉ tiêu, thực sự là ngày hội tòng quân bảo vệ Tổ quốc.
Đắk Lắk: Khai mạc Ngày thơ Việt Nam với chủ đề “Bản hòa âm trên cao nguyên”

Đắk Lắk: Khai mạc Ngày thơ Việt Nam với chủ đề “Bản hòa âm trên cao nguyên”

(SK&MT) - Ngày 24/2, Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch, UBND TP Buôn Ma Thuột tổ chức khai mạc Ngày thơ Việt Nam với chủ đề “Bản hoà âm trên cao nguyên”.
Đắk Nông: Xử phạt cá nhân bán thuốc BVTV trái quy định

Đắk Nông: Xử phạt cá nhân bán thuốc BVTV trái quy định

(SK&MT) - Ngày 16/1, UBND tỉnh Đắk Nông đã ra Quyết định số 65/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Nguyên, sinh năm 1992, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Nơi ở hiện tại: Khu phố Phước An, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh
7 năm chưa thu hồi được 154m2 đất tại cây xăng 64: Phải chăng các cơ quan chức năng đang buông lỏng quản lý?

7 năm chưa thu hồi được 154m2 đất tại cây xăng 64: Phải chăng các cơ quan chức năng đang buông lỏng quản lý?

(SK&MT) - Mặc dù quyết định thu hồi đất đã được UBND TP. Hà Nội ban hành năm 2016, nhiệm vụ cũng đã được giao cụ thể cho từng sở, ban, ngành, thế nhưng suốt 7 năm qua, Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội vẫn chưa “hoàn thành nhiệm vụ” và giấy phép cửa hàn
Quận Hoàn Kiếm thành lập tổ đặc biệt, quyết truy bóng cười đến cùng

Quận Hoàn Kiếm thành lập tổ đặc biệt, quyết truy bóng cười đến cùng

(SK&MT) - Chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, Tổ liên ngành đặc biệt của quận Hoàn Kiếm đã phát hiện ra hàng loạt sai phạm tại các cơ sở kinh doanh nhà hàng lưu trú trên địa bàn.
Công An Quảng Bình xử lý  vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi tham gia giao thông

Công An Quảng Bình xử lý vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi tham gia giao thông

(SK&MT) - Thực hiện kế hoạch số 7808/CAT-KH-PC08 ngày 01/11/2023 đến 15/12/2023, lực lượng CSGT ra quân theo kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình về thực hiện tổng kiểm tra, xử lý các hành vi, vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy, đảm bảo
Lan tỏa đam mê khoa học cùng các Amsers tại Hội chợ khoa học Science Fair 2024

Lan tỏa đam mê khoa học cùng các Amsers tại Hội chợ khoa học Science Fair 2024

(SK&MT) - Trải qua 6 mùa tổ chức thành công với sự tham gia của hàng nghìn người dân trên khắp địa bàn thành phố, năm nay, Science Fair tiếp tục là sân chơi trí tuệ bổ ích dành cho mọi lứa tuổi, góp phần truyền đi ngọn lửa đam mê khoa học đến với cộng đồn
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.
Trường ĐH Điện lực và Công ty CP Viễn thông FPT ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Trường ĐH Điện lực và Công ty CP Viễn thông FPT ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

(SK&MT) - Ngày 22/11/2023, Trường Đại học Điện lực và Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu trong giai đoạn 3 năm, 2023 - 2026.
Thầm lặng, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”

Thầm lặng, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”

(SK&MT) - Sự nghiệp GD&ĐT Thủ đô đã có nhiều khởi sắc với những kết quả đạt được toàn diện ở các cấp học, ngành học.

Nổi bật

Chăm sóc thính lực để đôi tai được nghe  “âm thanh của yêu thương”

Chăm sóc thính lực để đôi tai được nghe “âm thanh của yêu thương”

(SK&MT) - Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Chương trình kỷ niệm Ngày chăm sóc thính lực thế giới 3/3 với chủ đề “Lắng nghe thế giới - Chăm sóc thính lực đúng cách”. Đây là hoạt động do Hội Cha Mẹ trẻ khiếm thính và Người khiếm thính Việt Nam cùng Doanh nghi
Hà Nội ô nhiễm không khí xếp thứ 2 thế giới

Hà Nội ô nhiễm không khí xếp thứ 2 thế giới

(SK&MT) - Tình trạng ô nhiễm không khí ở Thủ đô trở nên nghiêm trọng, khi hôm nay (4/3), sương mù dày đặc bao phủ Hà Nội, bầu trời mờ mịt, chất lượng không khí ở mức ô nhiễm cao thứ 2 thế giới.
Bệnh viện đa khoa huyện Mường La: Nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Bệnh viện đa khoa huyện Mường La: Nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

(SK&MT) - Để đạt được những thành quả trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bệnh viện đa khoa huyện Mường La đã đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, áp dụng các kỹ thuật y tế hiện đại vào điều trị. Đặc biệt, tiếp tục “lấy người bệnh làm t
Tạp chí Sức Khỏe và Môi Trường triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tạp chí Sức Khỏe và Môi Trường triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 04/03, tại Hà Nội, Viện Sức khỏe và Môi trường vì cộng đồng (IOHEC), Tạp chí Sức Khỏe và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. PGS.TS Mai Thị Hương, Viện trưởng Viện Sức khoẻ & Môi tr
Sáu triệu người Việt Nam đang mắc khoảng 100 căn bệnh hiếm

Sáu triệu người Việt Nam đang mắc khoảng 100 căn bệnh hiếm

(SK&MT) - Đây là số liệu mà các chuyên gia y tế đề cập đến trong nội dung cuộc toạ đàm khoa học với chủ đề “Tăng cường quản lý bệnh hiếm tại Việt Nam” vừa được Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp tổ chức mới đây tại Hà Nội nh
TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

(SK&MT) - Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung trọng tâm trong cải cách hành chính, vừa có ý nghĩa trong tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, vừa tạo cơ hội cho hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế – xã hội.
Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

(SK&MT) - Bệnh viện C Thái Nguyên là một trong những bệnh viện uy tín cung cấp các dịch vụ Đa khoa khu vực Thái Nguyên. Kể từ khi thành lập đến nay, trải qua 32 năm phát triển và trưởng thành, Bệnh viện không ngừng phát triển lớn mạnh về quy mô cũng như làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

(SKMT) - Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh (tiền thân là Viện Điều dưỡng Khu tự trị Việt Bắc) được thành lập ngày 12/10/1955. Qua hơn sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, với sự đổi mới về cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật, nay đã trở thành một bệnh viện lớn của tỉnh.
Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

(SK&MT) - Là bệnh viện công lập Hạng 3 tại tỉnh Thái Nguyên, TTYT thị xã Phổ Yên luôn đảm bảo chuyên môn và hạ tầng để đảm nhận chức năng thăm khám tại địa phương. Đồng thời, liên tục nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh, phấn đấu đạt các tiêu chí Trạm đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã, để người dân luôn an tâm khi tới đây khám và điều trị.
Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Ngay từ ngày đầu thành lập (31/12/1965), Bệnh viện A Thái Nguyên luôn định hướng rõ sứ mệnh là chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn và phục vụ kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày đó. Trong chặng đường hơn 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy thuốc của bệnh viện đã luôn nỗ lực rèn luyện, cống hiến hết mình cho sứ mệnh cao cả ấy, làm nên thành tích chung của ngành Y tế Thái Nguyên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ (TTYT huyện Đồng Hỷ) là bệnh viện công lập hạng III trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, TTYT huyện Đồng Hỷ đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt vai trò phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng và thực hiện tốt tiêu chí cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.
Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(SK&MT) - Nằm ở một huyện vùng núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Bắc Kạn, thế nhưng trong những năm qua, tập thể cán bộ, thầy thuốc, y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Chợ Đồn luôn phát huy tinh thần vượt khó, đoàn kết một lòng, từng bước xây dựng đơn vị ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác khám chữa bệnh của người dân đồng bào dân tộc miền núi tại địa phương.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

(SK&MT) - Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng chú trọng áp dụng công nghệ tiên tiến để triển khai nhiều kỹ thuật mới trong công tác chuyên môn, điều này đã giúp người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà không phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trên.
Giao diện di động