Thủ tướng: Thực hiện nghiêm túc, chủ động hơn nữa Quy hoạch báo chí

Th ủ t ướ ng ch ỉ đ ạ o c ầ n th ự c hi ệ n nghiêm túc, ch ủ đ ộ ng h ơ n n ữ a Quy ho ạ ch báo chí đã đ ượ c phê duy ệ t; c ơ quan ch ủ qu ả n ph ả i qu ả n lý t ố t c ơ quan báo chí c ủ a mình.

Ngày 28/12, phát biu ch đo ti Hi ngh tng kết công tác năm 2019 và trin khai nhim v năm 2020 ca B Thông tin và Truyn thông, Th tướng Nguyn Xuân Phúc nhn mnh năm 2020 là năm din ra Đi hi Đng b các cp tiến ti Đi hi Đng toàn quc ln th XIII.

Đây cũng là thi gian các thế lc thù đch thường có các hot đng chng phá, lt đ chế đ, xuyên tc, nói xu đường li, chính sách ca Đng, Nhà nước. Do đó, các cơ quan báo chí cn th hin trung thc dòng chy chính ca xã hi Vit Nam, to nên s đng thun và nim tin xã hi và đc bit to nên mt khát vng Vit Nam hùng cường, thnh vượng.

Thủ tướng: Thực hiện nghiêm túc, chủ động hơn nữa Quy hoạch báo chí

Ch s tăng trưởng cao

Năm 2019, các ch s tăng trưởng ca các lĩnh vc thuc ngành thông tin và truyn thông đu được các t chc quc tế đánh giá cao.

Theo báo cáo v Ch s tích hp phát trin Bưu chính năm 2019 do Liên minh Bưu chính Thế gii (UPU) công b v th hng, Vit Nam xếp th 45/172 quc gia (tăng 5 bc so vi năm 2018). Trong lĩnh vc Vin thông, đim đánh giá ch s IDI ca Vit Nam đt ~ 5,57 tương ng vi hng 81 (ngang vi Trung Quc và Iran).

Vit Nam đã có s thăng tiến mnh m trong bng xếp hng v an toàn, an ninh mng toàn cu do Liên minh Vin thông quc tế (ITU) đánh giá, t th hng 100 năm 2017 lên th hng 50 năm 2019.

Vit Nam được đánh giá là nước có s lượng mã đc di đng thp th 2 Đông Nam Á, ch sau Singapore.

Tng doanh thu toàn ngành d kiến đt 3.100.000 t đng (gn 135 t USD), tăng 8,8% so vi năm 2018; np ngân sách đt 99.820 t đng (hơn 43 t USD), tăng 23,4% so vi năm 2018.

B đã phát hành 15 b tem bưu chính, trong đó các b tem “Chào mng Hi ngh Thượng đnh Hoa K-Triu Tiên ti Hà Ni" và “Chào mng Đi l Pht đn Liên hp quc - Vesak 2019."

Năm 2019, B Thông tin và Truyn thông đã cp phép th nghim 5G cho các doanh nghip vin thông di đng (Viettel, VNPT, MobiFone); ch trương xem xét cp phép chính thc 5G cho các doanh nghip vào năm 2020. Như vy, Vit Nam hin là mt trong các nước đi đu trong khu vc ASEAN v trin khai thương mi 5G.

B cũng đã trình Th tướng Chính ph xem xét phương án dng công ngh di đng cũ 2G vào năm 2022. Sau hơn mt năm trin khai dch v chuyn mng gi nguyên s, đã có hơn 1 triu thuê bao đã chuyn mng thành công (đt t l hơn 82%).

Là cơ quan thường trc Chính ph đin t, B Thông tin và Truyn thông đã thc hin cách làm mi đ thúc đy trin khai Chính ph đin t. Lĩnh vc Công nghip ICT: doanh thu ước tính đt 110 t USD, tăng trưởng 9,8% so vi năm 2018, gii quyết vic làm cho hơn 1 triu lao đng, np ngân sách nhà nước trên 53.000 t đng. Các mt hàng công nghip ICT đc bit là đin thoi và máy tính trong lĩnh vc phn cng, đin t vn gi vng trong danh sách top 10 sn phm xut khu ch lc ca Vit Nam năm 2019, đưa ngành công nghip phn cng, đin t ca Vit Nam xut siêu khong 28 t USD.

Trong công tác qun lý thông tin đin t, B đã ch đng đàm phán, đu tranh quyết lit vi Facebook và Google, buc 2 nn tng này phi tích cc hp tác, g b các ni dung vi phm pháp lut Vit Nam và có gii pháp ngăn chn tình trng phát tán tin gi, thông tin xu đc, tài khon gi mo trên nn tng Facebook và Youtube; trin khai đng b các bin pháp đu tranh v an ninh chính tr, kinh tế, k thut đ yêu cu Facebook và Google phi tuân th nghiêm túc các quy đnh ca pháp lut Vit Nam.

Đ x lý vn đ tin gi, B đã thc hin đng b mt s gii pháp như: ch đo các doanh nghip vin thông trong nước ngăn chn các website không rõ ngun gc đưa tin gi mo; x lý nghiêm các đi tượng trong nước phát tán thông tin gi mo trên mng; ch đo các cơ quan báo chí đu tranh, phn bác các tin gi, thông tin xuyên tc v ch trương, chính sách, pháp lut ca Nhà nước.

Thủ tướng: Thực hiện nghiêm túc, chủ động hơn nữa Quy hoạch báo chí

Th tướng Nguyn Xuân Phúc phát biu. (nh: Thng Nht/TTXVN)

Tiến b, toàn din

Phát biu ti Hi ngh, Th tướng Nguyn Xuân Phúc vui mng đánh giá “lĩnh vc truyn thông và thông tin ca Vit Nam đã có bước tiến b, toàn din đáng mng,"đóng góp tích cc vào thành tu tăng trưởng chung ca đt nước.

Đim li nhng nét ni bt ca ngành, Th tướng cho rng lĩnh vc vin thông tăng trưởng 19%, đóng góp vào ngân sách rt ln; không ch có Viettel, VNPT hay MobiFone mà có đến 50.000 doanh nghip công ngh trên c nước, gii quyết vic làm cho trên 1.000.000 lao đng.

Th tướng cũng ghi nhn thành tu ca ngành qua vic trin khai th nghim 5G, xây dng kế hoch tt sóng 2G, ch đo các doanh nghip nghiên cu sn xut thiết b 5G Vit Nam.

Th tướng cũng nhn mnh đến mt thành công rt quan trng trong năm va qua là vic trin khai Quy hoch báo chí - mt khó khăn kéo dài t nhiu nhim k trước; qua đó đưa hot đng báo chí đi vào n nếp hơn.

B cũng đã qun lý tt hơn mng xã hi nước ngoài; ngăn chn, lc thông tin xu đc, g b các trang mng mo danh lãnh đo Đng, Nhà nước và đu tranh thng thn vi nhng tp đoàn công ngh kinh doanh xuyên biên gii trong lĩnh vc này.

Th tướng đánh giá cao và tin tưởng B Thông tin và Truyn thông trong vic thc hin nhim v Cơ quan thường trc v chương trình Chính ph đin t vi nhng kết qu n tượng.

"Mt trn không bao gi im tiếng súng"

Thay mt Chính ph, Th tướng biu dương, đánh giá cao s c gng ln lao ca cán b, công chc, viên chc toàn ngành thông tin và truyn thông đã đóng góp vào thành công ca c nước; đng thi biu dương “s quyết tâm ý chí cao, có trình đ bao quát cũng như gii quyết vn đ c th ca B trưởng Nguyn Mnh Hùng." Đt nước n đnh đ phát trin nhưng mun phát trin thì đng lc quan trng nht là phí s dng công ngh, nht là công ngh s đó, Th tướng nói và nhn mnh đến trách nhim ca B Thông tin và truyn thông được ví như "mt trn không bao gi im tiếng súng."

Trên tinh thn đó, Th tướng đ ngh, cán b, nhân viên ngành thông tin và truyn thông tiếp tc trin khai Ngh quyết 22 ca B Chính tr v thông tin và truyn thông. Thúc đy các doanh nghip tham gia tích cc vào tiến trình chuyn đi s quc gia. Đến năm 2020, Chính ph đin t phi có chuyn biến căn bn; kết ni chia s d liu ti 100% các b, ngành tnh, thành ph và phi có trung tâm giám sát an ninh mng. Dch v công phi đt cp đ 4.

Th tướng cũng yêu cu B Công an phi sm hoàn tt b cơ s d liu dân cư, coi đây là nn tng cho Chính ph đin t.

Năm 2020, B phi t chc tht tt Trin lãm s thế gii ti Vit Nam bi đây là s kin công ngh s ln nht thế gii, qua đó, nâng cao hình nh và uy tín quc gia. Đc bit, Th tướng yêu cu tăng cường ng dng công ngh thông tin trong các cuc hp liên quan đến năm 2020 - năm Vit Nam là Ch tch ASEAN.

Phát trin 5G "có ý nghĩa chiến lược quc gia"

Đi vào các nhn mnh c th, Th tướng bày t tán thành đ xut ca B trong vic tt sóng 2G đ chuyn nhanh h tng vin thông sang công ngh mi, sao cho 100% người dân Vit Nam có đin thoi thông minh; b sung tn s 4G đ nâng cao cht lượng mng lưới.

V nhim v x lý căn bn các loi rác vin thông như sim rác, tin nhn rác, Th tướng ch đo: “Đây là trách nhim các tp đoàn, tng công ty vin thông. Không th phát trin mà b qua các yếu t bn vng lành mnh."

Cho rng lĩnh vc an toàn thông tin mng vn là bài toán đang đt ra, Th tướng nêu rõ đây là “điu kin tiên quyết ca Chính ph đin t, ca chuyn đi s” và yêu cu B Thông tin và truyn thông tiếp tc phi hp đào to ngun lc cho nhim v này sao cho đ năng lc giám sát phân tích d báo tình hình trên không gian mng; kp thi ngăn chn thông tin xu đc.

Đc bit, Th tướng lưu ý vn đ phát trin 5G “có ý nghĩa chiến lược quc gia” và yêu cu B thông tin và Truyn thông to mi điu kin đ các doanh nghip phát trin sn xut thiết b 5G. Cùng vi đó là cn có chính sách thu hút các tp đoàn công ngh ln ca toàn cu vào Vit Nam.

"Phi có mt chương trình trong h thng báo chí đu tranh bo v nn tng tư tưởng ca Đng, tích cc bo v Đi hi Đng các cp thành công," Th tướng nói và ch đo cn thc hin nghiêm túc, ch đng hơn na Quy hoch báo chí đã được phê duyt. Cơ quan ch qun phi qun lý tt cơ quan báo chí ca mình, chu trách nhim trước Đng, Nhà nước v vn đ này.

Trong lĩnh vc báo chí, nhiu t nhiu nhà xut bn nhưng cn xác đnh đơn v ch lc thì mi có gii pháp tp trung ngun lc v cơ chế, chính sách, v tài chính, v t chc đ xây dng các đơn v ch lc có kh năng đnh hướng dư lun, có tm vóc quc tế, có uy tín trong xã hi. Khc phc cho được tình trng như báo hóa tp chí, nhũng nhiu nhân dân, t chc, doanh nghip làm mt th phn, mt thương hiu , không theo tôn ch mc đích, vi phm đo đc người làm báo, tin tiêu cc, làm mt đi năng lượng tích cc ca xã hi.

"Và nhng vn đ như vy các đng chí phi căn bn gii quyết trong năm 2020," Th tướng giao nhim v.

Đi vi hot đng ca các trang mng xã hi nước ngoài, Th tướng ch đo B Thông tin và Truyn thông cn qun lý theo hướng “đến Vit Nam làm ăn thì hoan nghênh nhưng là nước ch quyn thì phi tuân th pháp lut Vit Nam”. B cn có gii pháp c th, cương quyết hơn na trong vn đ này; thc thi pháp lut nghiêm minh vi các nn tng xuyên biên gii.

Nhân dp này, Th tướng Nguyn Xuân Phúc đã d l khi đng chương trình đào to 100 chuyên gia Chính ph đin t.

B Thông tin và Truyn thông quyết đnh trin khai chương trình đào to 100 chuyên gia Chính ph đin t nhm hình thành đi ngũ chuyên gia ht nhân v chính ph đin t ti tt c các b, ngành, đa phương.

Chương trình nhm đến các đi tượng là Trưởng phòng Công ngh thông tin ca các S Thông tin và truyn thông, Giám đc Trung tâm công ngh thông tin ca các S Thông tin và truyn thông, Trưởng phòng ng dng công ngh thông tin ca các cơ quan chuyên trách như Cc công ngh thông tin ca B Y tế hay các Trung tâm công ngh thông tin ca các b, cơ quan ngang b.

Chương trình có 3 mc tiêu chính: Trang b cho các hc viên kiến thc chuyên sâu v công ngh thông tin và bài hc kinh nghim hay v trin khai chính ph đin t trên thế gii và Vit Nam. Mi hc viên s được tham gia chương trình đào to thng nht, thường xuyên, liên tc trong nhiu năm đ tr thành nhng chuyên gia v chính ph đin t tng b, ngành, đa phương đ sc gii quyết các vn đ đt ra b, ngành, đa phương mình.

100 chuyên gia tham gia chương trình s hình thành mt mng lưới chuyên gia Chính ph đin t t Trung ương đến đa phương bi tri thc trao đi gia các chuyên gia s không tăng theo cp s cng mà tăng theo cp s mũ.

Theo TTXVN

Các tin khác

Tăng cường phòng chống bệnh do não mô cầu

Tăng cường phòng chống bệnh do não mô cầu

(SK&MT) - Ngày 13/6/2024, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế có công văn số 517/DP-DT gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo, tổ chức triển khai tăng cường phòng, chống bệnh do não mô cầu.
Tập đoàn Siemens Healthcare trao đổi về hỗ trợ y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tập đoàn Siemens Healthcare trao đổi về hỗ trợ y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(SK&MT) - Ngày 13/6, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ngành, bệnh viện trên địa bàn đã có buổi tiếp và làm việc với ông Bernd Montag, Giám đốc Điều hành Siemens Healthcare toàn cầu và lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Siemens Healthcare Việt Nam.
Xây dựng nông thôn mới - cách làm từ Cờ Đỏ

Xây dựng nông thôn mới - cách làm từ Cờ Đỏ

(SK&MT) - Thành phố Cần Thơ là địa phương đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về đích trước 1 năm trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Hiện nay, các địa phương trên địa bàn thành phố ra sức thi đua để xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu với mục tiêu là nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân và hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội. Nằm cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 40km, huyện Cờ Đỏ được đánh giá là có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình xây dựng NTM.
7 dấu hiệu nguy hiểm về bệnh mắt

7 dấu hiệu nguy hiểm về bệnh mắt

(SK&MT) - Theo các thống kê gần đây của bệnh viện mắt, hiện nay ngày càng nhiều người bị các vấn đề về mắt do tiếp xúc quá nhiều với máy tính, smartphone…, khiến số người mắc bệnh về mắt ngày càng trẻ hóa. Phát hiện sớm những dấu hiệu nguy hiểm để điều trị kịp thời là việc cần thiết.
Kế hoạch Quốc gia loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone

Kế hoạch Quốc gia loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone

(SK&MT) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 ban hành Kế hoạch Quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát.
Đề xuất bảo hiểm y tế chi trả thêm chi phí cho ghép mô tạng

Đề xuất bảo hiểm y tế chi trả thêm chi phí cho ghép mô tạng

(SK&MT) - Tại Hội thảo xây dựng chính sách về các hoạt động tư vấn, vận động, lấy, điều phối, ghép mô tạng, do Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tổ chức chiều 12/6, vấn đề được nhiều chuyên gia quan tâm là chi phí ghép tạng hiện nay vượt mức chi trả của nhiều gia đình bệnh nhân, nhất là với người bệnh nghèo.
Giải quyết khủng hoảng ô nhiễm nhựa là vấn đề cấp bách toàn cầu

Giải quyết khủng hoảng ô nhiễm nhựa là vấn đề cấp bách toàn cầu

(SK&MT) - Hội nghị lần thứ tư của Ủy ban Đàm phán Liên chính phủ (INC-4) về một thỏa thuận toàn cầu nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa đã kết thúc. Các quốc gia tham gia vẫn kỳ vọng vào để đi đến thống nhất những tham vọng về biện pháp đủ mạnh giải quyết ô nhiễm nhựa.
Nghệ An: Bãi biển huyện Diễn Châu bị “bức tử” vì rác thải

Nghệ An: Bãi biển huyện Diễn Châu bị “bức tử” vì rác thải

Tình trạng ô nhiễm tại khu vực cửa biển Lạch Vạn đang ở mức độ đáng báo động, các bãi triều rộng lớn ở hai bên cửa biển đã bị rác phủ kín và chất thành đống, thành lớp.
Thuốc mới trong điều trị Alzheimer

Thuốc mới trong điều trị Alzheimer

(SK&MT) - Một loại thuốc điều trị Alzheimer mới có tên gọi Donanemab đã nhận được sự ủng hộ từ các chuyên gia y tế Mỹ, mở đường cho khả năng phê duyệt sắp tới. Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy donanemab có thể làm chậm sự suy giảm nhận thức ở bệnh nhân Alzheimer giai đoạn đầu tới 35% so với những người dùng giả dược.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hiệu thuốc “không phép” thực hiện cả việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân

Hiệu thuốc “không phép” thực hiện cả việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân

(SK&MT) - Một hiệu thuốc ở đường NA5, KDC Việt Sing, P. Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, không có giấy phép kinh doanh nhưng vẫn bán thuốc, khám bệnh, truyền nước, lấy máu xét nghiệm… cho người đến mua thuốc.
Lập Thạch - Vĩnh Phúc: Người dân bức xúc vì ao Trảng xã Triệu Đề bị san lấp ảnh hưởng đến môi trường và nước sản xuất nông nghiệp

Lập Thạch - Vĩnh Phúc: Người dân bức xúc vì ao Trảng xã Triệu Đề bị san lấp ảnh hưởng đến môi trường và nước sản xuất nông nghiệp

(SK&MT) - Ngày 20/09/2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1687 /QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục ao, hồ, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời, quy định trách nhiệm thuộc về các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và
Cần Thơ: Vận hành thiết bị tuyển rửa cát biển

Cần Thơ: Vận hành thiết bị tuyển rửa cát biển

(SK&MT) - Ngày 23/4, tại TP Cần Thơ, Công ty Cổ phần Công nghệ cát sạch Mekong phối hợp với Công ty Cổ phần cát sạch miền Tây tổ chức vận hành thiết bị tuyển rửa cát biển nguyên khai để kiểm tra, thẩm định, đánh giá chất lượng thành phẩm sau khi tuyển rửa
Xây dựng nông thôn mới - cách làm từ Cờ Đỏ

Xây dựng nông thôn mới - cách làm từ Cờ Đỏ

(SK&MT) - Thành phố Cần Thơ là địa phương đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về đích trước 1 năm trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).
Hà Nội: Cần kiểm tra việc bán “chất thải” trái quy định

Hà Nội: Cần kiểm tra việc bán “chất thải” trái quy định

(SK&MT) - Theo quy định, trong quá trình thi công xây dựng dự án, chủ đầu tư, nhà thầu phải tuân thủ những quy định bắt buộc về xây dựng cũng như các quy định pháp luật về môi trường; chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm qu
giai phap de thiet bi khong nguoi lai vao phuc vu cong tac tim kiem cuu ho
sau 10 ngay sat lo duong sat chi thanh duoc thong ham
pho thu tuong tran hong ha chi dao cong tac khac phuc hau qua vu chay nha tro o trung kinh cau giay thanh pho ha noitran
ban tin skmt so 3 thang 5
xa thai phuong huyen hung ha tinh thai binh tinh trang lan chiem xay dung nha trai phep khong manh tay se nhieu he luy
ban tin skmt so 3 thang 5
bo cong an huong dan ky nang thoat nan khi co chay nha o nha chung cu cao tang va nha ong
chu nhat xanh
ban tin moi truong suc khoe so 2 thang 4 nam 2024
trien lam mining vietnam 2024 nhieu cong nghe moi khai khoang duoc gioi thieu
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai, đưa Petrovietnam tới đỉnh cao mới

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai, đưa Petrovietnam tới đỉnh cao mới

(SK&MT) - Ngày 20/3, Petrovietnam đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho đồng chí Lê Ngọc Sơn.
Đảng bộ huyện Lương Tài, Bắc Ninh làm tốt công tác phát triển đảng viên

Đảng bộ huyện Lương Tài, Bắc Ninh làm tốt công tác phát triển đảng viên

(SK&MT) - Phát triển đảng viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu củ
Bắc Ninh: Kết nạp Đảng cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Bắc Ninh: Kết nạp Đảng cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ

(SK&MT) - Năm 2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.700 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 248 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Từ nguồn thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức kết nạp đảng cho 118 đản
Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024

(SK&MT) - Sáng 29/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự, chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương.
Nắng nóng gay gắt khắp các tỉnh miền Trung, có nơi đặc biệt gay gắt

Nắng nóng gay gắt khắp các tỉnh miền Trung, có nơi đặc biệt gay gắt

(SK&MT) - Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3.
Hội thảo quốc tế: “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số”

Hội thảo quốc tế: “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế số”

(SK&MT) - Ngày 14/6/2024, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TTT) phối hợp với Trường Đại học (ĐH) Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế: “Kinh tế báo chí truyền thông Việt Nam trong bối cảnh phát tri
Tuyên Quang hoàn thành 100% kế hoạch trồng cây xanh, về đích sớm 1 năm

Tuyên Quang hoàn thành 100% kế hoạch trồng cây xanh, về đích sớm 1 năm

(SK&MT) - Thực hiện "Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Thủ tướng Chính phủ, Tuyên Quang đã trồng 6 triệu cây xanh, đạt 100% kế hoạch và về đích sớm 1 năm.
Tăng cường phòng chống bệnh do não mô cầu

Tăng cường phòng chống bệnh do não mô cầu

(SK&MT) - Ngày 13/6/2024, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế có công văn số 517/DP-DT gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo, tổ chức triển khai tăng cường phòng, chống bệnh do não mô cầu.
Tưng bừng Lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa năm 2024

Tưng bừng Lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa năm 2024

(SK&MT) - Nằm trong chuỗi các hoạt động của Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2024 với chủ đề “Vịnh Ngọc Nha Trang bừng sáng”, chiều ngày 14/6/2024 Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa năm 2024.
“Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng”

“Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng”

(SK&MT) - Lễ Khai mạc Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2024 chính thức diễn ra tối ngày 13/6/2024 với chủ để “Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng”. Chương trình tổ chức 2 năm 1 lần với nhiều hoạt động, sự kiện du lịch, văn hóa, lễ hội, thể thao, ẩm thực quy mô,
Xây dựng nông thôn mới - cách làm từ Cờ Đỏ

Xây dựng nông thôn mới - cách làm từ Cờ Đỏ

(SK&MT) - Thành phố Cần Thơ là địa phương đầu tiên ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về đích trước 1 năm trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).
Nghệ An: Bãi biển huyện Diễn Châu bị “bức tử” vì rác thải

Nghệ An: Bãi biển huyện Diễn Châu bị “bức tử” vì rác thải

Tình trạng ô nhiễm tại khu vực cửa biển Lạch Vạn đang ở mức độ đáng báo động, các bãi triều rộng lớn ở hai bên cửa biển đã bị rác phủ kín và chất thành đống, thành lớp.
Hưng Yên: Khởi tố vụ đổ 2.000 tấn chất thải xây dựng xuống ao

Hưng Yên: Khởi tố vụ đổ 2.000 tấn chất thải xây dựng xuống ao

(SK&MT) - Đổ, chôn lấp 2.000 tấn chất thải rắn xây dựng chưa qua xử lý xuống ao ở Hưng Yên, Nguyễn Quỳnh Dương bị khởi tố hành vi gây ô nhiễm môi trường.
Công an Cao Bằng: Khởi tố thêm 11 bị can giả danh sàn thương mại điện tử để lừa đảo

Công an Cao Bằng: Khởi tố thêm 11 bị can giả danh sàn thương mại điện tử để lừa đảo

(SK&MT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, vừa tiến hành khởi tố thêm 11 bị can liên quan đến nhóm đối tượng có hành vi Lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee tại tỉnh Cao Bằng và tỉnh T
Đồn Biên phòng Rạch Gốc (Cà Mau) bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Đồn Biên phòng Rạch Gốc (Cà Mau) bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(SK&MT) - Theo thông tin từ Thiếu tá Lê Thành Út, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Rạch Gốc (BĐBP Cà Mau) cho biết: Đơn vị đang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.
Biên phòng Cà Mau bắt giữ tàu cá mua bán dầu trái phép

Biên phòng Cà Mau bắt giữ tàu cá mua bán dầu trái phép

(SK&MT) - Sáng 27/5, thông tin từ Đồn Biên phòng Tân Tiến (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau), cho biết: Ngày 26/5, đơn vị đang hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ xử lý một tàu cá mua bán dầu trên biển không có hoá đơn, chứng từ hợp lệ.
Cần Thơ: Hơn 14.500 thí sinh bước vào ngày đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Cần Thơ: Hơn 14.500 thí sinh bước vào ngày đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(SK&MT) - Sáng 5/6, hơn 14.500 thí sinh tại thành phố Cần Thơ bước vào buổi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.
Tổ chức tham quan, dã ngoại tự phát: Kiểm soát thiếu chặt chẽ - Nhà trường từ chối trách nhiệm

Tổ chức tham quan, dã ngoại tự phát: Kiểm soát thiếu chặt chẽ - Nhà trường từ chối trách nhiệm

(SK&MT) - Mùa hè đang đến gần, tham quan, dã ngoại là những hoạt động thiết thực cho lứa tuổi thanh thiếu niên vừa để cho các em mở mang tầm nhìn, vừa là dịp để các em có nhũng ngày hè bổ ích.
Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang

SK&MT - Ngày 21/5, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Công bố Quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Bùi Quang Trí, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Giang giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.
Về thăm nơi yên nghỉ của thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Về thăm nơi yên nghỉ của thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(SK&MT) - Nếu có dịp về Ðồng Tháp, bạn không thể không ghé thăm một địa chỉ về nguồn lịch sử, đó là Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc- nơi yên nghỉ của thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Nổi bật

Hưng Yên: Khởi tố vụ đổ 2.000 tấn chất thải xây dựng xuống ao

Hưng Yên: Khởi tố vụ đổ 2.000 tấn chất thải xây dựng xuống ao

(SK&MT) - Đổ, chôn lấp 2.000 tấn chất thải rắn xây dựng chưa qua xử lý xuống ao ở Hưng Yên, Nguyễn Quỳnh Dương bị khởi tố hành vi gây ô nhiễm môi trường.
Tưng bừng Lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa năm 2024

Tưng bừng Lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa năm 2024

(SK&MT) - Nằm trong chuỗi các hoạt động của Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2024 với chủ đề “Vịnh Ngọc Nha Trang bừng sáng”, chiều ngày 14/6/2024 Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa năm 2024.
Cần Thơ: Hội nghị phòng chống tăng huyết áp toàn quốc lần thứ 6

Cần Thơ: Hội nghị phòng chống tăng huyết áp toàn quốc lần thứ 6

(SK&MT) - Ngày 14 và 15/6 tại thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Y dược Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức Hội nghị và diễu hành chào mừng Chương trình phòng chống tăng huyết áp trên toàn quô
20 năm Ngày Thế giới Tôn vinh những Người hiến máu 14/6

20 năm Ngày Thế giới Tôn vinh những Người hiến máu 14/6

Một trong những thông điệp quan trọng mà Tổ chức Y tế Thế giới muốn gửi đi là lời cảm ơn tới những người hiến máu - những người đã mang lại hạnh phúc cho hàng trăm triệu người trên khắp thế giới.
Nắng nóng gay gắt khắp các tỉnh miền Trung, có nơi đặc biệt gay gắt

Nắng nóng gay gắt khắp các tỉnh miền Trung, có nơi đặc biệt gay gắt

(SK&MT) - Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3.
Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

Dự kiến sẽ có khoảng 60 bệnh nhân được thăm khám trong Chương trình phẫu thuật từ thiện, các bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe sẽ được phẫu thuật trong đợt 1 này.
TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

(SK&MT) - Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung trọng tâm trong cải cách hành chính, vừa có ý nghĩa trong tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, vừa tạo cơ hội cho hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế – xã hội.
Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

(SK&MT) - Bệnh viện C Thái Nguyên là một trong những bệnh viện uy tín cung cấp các dịch vụ Đa khoa khu vực Thái Nguyên. Kể từ khi thành lập đến nay, trải qua 32 năm phát triển và trưởng thành, Bệnh viện không ngừng phát triển lớn mạnh về quy mô cũng như làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

(SKMT) - Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh (tiền thân là Viện Điều dưỡng Khu tự trị Việt Bắc) được thành lập ngày 12/10/1955. Qua hơn sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, với sự đổi mới về cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật, nay đã trở thành một bệnh viện lớn của tỉnh.
Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

(SK&MT) - Là bệnh viện công lập Hạng 3 tại tỉnh Thái Nguyên, TTYT thị xã Phổ Yên luôn đảm bảo chuyên môn và hạ tầng để đảm nhận chức năng thăm khám tại địa phương. Đồng thời, liên tục nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh, phấn đấu đạt các tiêu chí Trạm đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã, để người dân luôn an tâm khi tới đây khám và điều trị.
Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Ngay từ ngày đầu thành lập (31/12/1965), Bệnh viện A Thái Nguyên luôn định hướng rõ sứ mệnh là chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn và phục vụ kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày đó. Trong chặng đường hơn 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy thuốc của bệnh viện đã luôn nỗ lực rèn luyện, cống hiến hết mình cho sứ mệnh cao cả ấy, làm nên thành tích chung của ngành Y tế Thái Nguyên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ (TTYT huyện Đồng Hỷ) là bệnh viện công lập hạng III trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, TTYT huyện Đồng Hỷ đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt vai trò phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng và thực hiện tốt tiêu chí cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.
Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(SK&MT) - Nằm ở một huyện vùng núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Bắc Kạn, thế nhưng trong những năm qua, tập thể cán bộ, thầy thuốc, y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Chợ Đồn luôn phát huy tinh thần vượt khó, đoàn kết một lòng, từng bước xây dựng đơn vị ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác khám chữa bệnh của người dân đồng bào dân tộc miền núi tại địa phương.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

(SK&MT) - Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng chú trọng áp dụng công nghệ tiên tiến để triển khai nhiều kỹ thuật mới trong công tác chuyên môn, điều này đã giúp người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà không phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trên.
Giao diện di động