Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường

(SK&MT) - Với sự phát triển kinh tế và du lịch, các vấn đề ô nhiễm môi trường đang nảy sinh như ô nhiễm nguồn nước, tiếng ồn, không khí. Đặc biệt, ô nhiễm không khí có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người thông qua việc tiếp xúc với các chất ô nhiễm và hạt, điều này đã làm gia tăng mối quan tâm về ô nhiễm không khí và các tác động của nó trong cộng đồng khoa học.

Có rất nhiều nguyên nhân liên quan đến ô nhiễm, nguyên nhân chính liên quan đến ô nhiễm không khí là đốt nhiên liệu, nông nghiệp, khí thải từ các nhà máy và ngành công nghiệp, sưởi ấm khu dân cư và thiên tai.

Trước các vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, các nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu liên quan, trong các nghiên cứu đó, việc dự báo ô nhiễm không khí, góp phần phát triển kinh tế bền vững là điều tối quan trọng. Do đó, với kiến ​​thức đầy đủ về các vấn đề phát sinh ô nhiễm ngày càng tăng, tầm quan trọng của việc dự báo chính xác mức độ ô nhiễm không khí đã tăng lên, đóng một vai trò quan trọng trong quản lý chất lượng không khí và ngăn chặn dân số chống lại ô nhiễm.

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu nhằm mục đích xây dựng các mô hình dự báo chất lượng không khí hàng ngày ở một địa phương cụ thể, sử dụng một trong những phương pháp tiếp cận máy học (ML) mạnh mẽ nhất hiện có, cụ thể là, vectơ hỗ trợ (SVMs) và mạng noron nhân tạo (ANN).

Nhóm tác giả đưa ra đề xuất là xây dựng mô hình để dự đoán từng chất ô nhiễm và đo hạt trên cơ sở hàng ngày và dự đoán chỉ số chất lượng không khí hàng giờ (AQI) của một địa phương cụ thể.

Bài báo được tổ chức như sau. Phần 2, chúng tôi giới thiệu mô hình SVM và ANN. Phần 3, bao gồm mô tả về dữ liệu được sử dụng trong công việc này. Trong Phần 4, nhóm tác giả thảo luận thực nghiệm và so sánh kết quả. Phần 5 kết thúc bài báo và thảo luận về các ý tưởng cho nghiên cứu trong tương lai.

Trong bài báo này, nhóm tác giả dựa vào hai kỹ thuật học máy cơ bản được sử dụng trong nghiên cứu này Support Vector Machine(SVMs) và Artificial Neural Network (ANN).

Vectơ hỗ trợ (SVM) là mô hình học có giám sát, có thể được áp dụng để phân tích phân loại và phân tích hồi quy. Chúng đã được đề xuất bởi Vapnik vào năm 1995. Chúng có thể thực hiện cả nhiệm vụ phân loại tuyến tính và phi tuyến tính [2], [8], [9], [14].

Mạng thần kinh nhân tạo (ANN) là một mô hình tính toán cố gắng mô phỏng bản chất xử lý song song của não người. ANN là một mạng lưới các phần tử xử lý được kết nối chặt chẽ với nhau (tế bào thần kinh), hoạt động song song [8] lấy cảm hứng từ hệ thống thần kinh sinh học [13]. ANN được sử dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu vì chúng có khả năng mô hình hóa các hệ thống phi tuyến tính, trong đó các mối quan hệ giữa các biến chưa biết là khá phức tạp [6]. Một ví dụ về ANN là Multi-Layer Perceptron (MLP), thường được hình thành từ ba lớp tế bào thần kinh (lớp đầu vào, lớp đầu ra và lớp ẩn) và các tế bào thần kinh của nó sử dụng các hàm phi tuyến để xử lý dữ liệu [7].

Support Vector Machine

Máy vectơ hỗ trợ (SVM) đã được giới thiệu trong [3], cho các bài toán phân loại. Mục tiêu là tìm kiếm siêu phẳng phân tách tối ưu giữa các lớp. Các điểm nằm trên ranh giới của các lớp được gọi là vectơ hỗ trợ và không gian ở giữa được gọi là siêu phẳng; khi một bộ phân tách tuyến tính không thể tìm ra giải pháp, các điểm dữ liệu được chiếu vào một không gian có chiều cao hơn, nơi các điểm phân tách phi tuyến trước đó trở thành có thể phân tách tuyến tính, sử dụng các hàm nhân. Toàn bộ nhiệm vụ có thể được xây dựng như một bài toán tối ưu hóa bậc hai có thể được giải quyết bằng các kỹ thuật chính xác.

Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường

Cho tập dữ liệu đào tạo T, được đại diện bởi:Hình 1 trình bày một ví dụ về bài toán phân loại có thể phân tách tuyến tính được giải quyết bằng cách sử dụng máy vectơ hỗ trợ SVM. SVM nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận giữa các vectơ hỗ trợ và siêu phẳng.Một năm sau khi giới thiệu SVM, Smola et al. [1] nâng cao một hàm mất mát thay thế, cũng cho phép SVM được áp dụng cho các bài toán hồi quy. Hồi quy vectơ hỗ trợ (Support vector regression – SVR) đã được áp dụng trong lĩnh vực dự báo, SVR là một phương pháp đầy hứa hẹn trong lĩnh vực dự báo, vì nó mang lại một số lợi thế: số lượng tham số ít hơn, khả năng dự báo tốt hơn và huấn luyện nhanh hơn.

Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường

Trong đó x là đầu vào đào tạo và là đầu ra dự kiến đào tạo.

Một hàm phi tuyến:

Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường

Phương trình (2) có thể được viết lại thành một bài toán tối ưu hóa lồi có ràng buộc như sau:Trong đó w là vectơ trọng số, b là độ lệch, và Φ(xi) là không gian đặc trưng chiều cao, được ánh xạ tuyến tính từ không gian đầu vào x; mục tiêu là để phù hợp với tập dữ liệu huấn luyện T bằng cách tìm một hàm f(x) có độ lệch ε nhỏ nhất có thể so với các mục tiêu y.

Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường

Mục đích của hàm mục tiêu được biểu diễn trong phương trình (3) là để tối thiểu hóa trong khi thỏa mãn các ràng buộc khác. Một giả thiết là tồn tại f(x), tức là bài toán tối ưu hóa lồi là khả thi. Giả định này không phải lúc nào cũng đúng; do đó, người ta có thể muốn đánh đổi sai số bằng tính ổn định của ước tính. Lưu ý điều này, Vapnik đã định dạng lại phương trình (3) dưới dạng:

Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường

Để giải phương trình (4), có thể sử dụng số nhân Lagrang để loại bỏ một số biến cơ bản. Phương trình cuối cùng dịch bài toán tối ưu hóa kép của SVR là:Trong đó C <0 là một hằng số xác định trước chịu trách nhiệm điều hòa và đại diện cho trọng số của hàm mất mát. Số hạng đầu tiên của hàm mục tiêu wTw là thuật ngữ chính quy, trong khi số hạng thứ hai được gọi là thuật ngữ thực nghiệm và đo lường hàm mất mát ε.

Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường

Hiệu suất và khả năng tổng quát tốt của SVR phụ thuộc vào ba thông số huấn luyện:Trong đó, K(xi, xj) là hàm nhân; công thức trên cho phép mở rộng SVR thành các hàm phi tuyến, vì hàm nhân cho phép xấp xỉ hàm phi tuyến trong khi vẫn duy trì tính đơn giản và hiệu quả tính toán của SVR tuyến tính.

 • Hàm nhân
 • C (tham số chính quy hóa)
 • ε

Dưới đây là một số hàm nhân phổ biến được sử dụng:

Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường
Hàm

Artificial Neural Network

ANN đa lớp được sử dụng để tạo các mô hình của trạng thái hệ thống bằng cách sử dụng kết hợp phi tuyến của các biến đầu vào (Bishop, 1995, Duda et al., 2001, Hastie et al., 2001). ANN được sử dụng trong nghiên cứu này là một mạng chuyển tiếp với các chức năng kích hoạt sigmoid trong các lớp ẩn và một chức năng kích hoạt tuyến tính trong nút đầu ra. Vì theo nghiên cứu của Bishop (1995), nhiều hơn một lớp ẩn thường không cần thiết, các kiến trúc của chúng ta chỉ có một lớp ẩn. ANN được đào tạo bằng cách sử dụng thuật toán lan truyền ngược với các thuật ngữ động lượng và giảm độ dốc.

ANN yêu cầu rằng tốc độ học, số lượng nút trong một lớp ẩn duy nhất và số lần huấn luyện tối đa phải được chỉ định (Hill và Minsker, 2010). Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng phương pháp sai số tối ưu. Số lượng nút trong lớp ẩn thay đổi trong khoảng từ 5 đến 23 và tỷ lệ học tập thay đổi từ 0,01 đến 1,0 với gia số 0,05. Đối với mỗi cấu hình, sai số bình phương trung bình (MSE) giữa đầu ra mô hình và dữ liệu đo được đã được tính toán. Hình 2 minh họa số lượng tế bào thần kinh tối ưu trong lớp ẩn và tốc độ học tập tối ưu có hiệu suất mô hình tối đa như được chỉ ra bởi MSE. Số lượng noron trong lớp ẩn và tốc độ học tối ưu được chọn bằng phương pháp thử-và-sai. Cấu trúc ANN cuối cùng có năm biến đầu vào với một nút chiếm độ lệch, 19 noron ẩn với một nút chiếm độ lệch, tốc độ học 0,7 và một biến đầu ra của lớp đầu ra (Hình 2, Hình 3).

Đối với mục đích dự đoán, thuộc tính quan trọng nhất của một mô hình là khả năng tổng quát hóa của nó. Trong khi khả năng tổng quát hóa chỉ ra sức mạnh của một mô hình để hoạt động tốt trên dữ liệu không được sử dụng để đào tạo nó, việc trang bị quá nhiều ngăn cản việc tổng quát hóa mô hình khi đối mặt với các tình huống mới (Schlink và cộng sự, 2003). Để tránh trang bị quá nhiều, việc ngừng sớm áp dụng kỹ thuật chính quy hóa thường được sử dụng nhất. Để áp dụng nó, tập dữ liệu được chia ngẫu nhiên thành hai tập, 80% dành cho đào tạo mô hình (để tính toán độ dốc và cập nhật các thông số mạng, chẳng hạn như trọng số và độ lệch – tập huấn luyện) và 20% để kiểm tra mô hình ( để kiểm tra xác thực lỗi mô hình – bộ xác nhận). Trọng số mô hình được khởi tạo ngẫu nhiên và quá trình huấn luyện bị dừng khi mạng bắt đầu trang bị quá nhiều dữ liệu, tức là lỗi trên tập hợp xác thực.

Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường

Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường

Để khảo sát khả năng giải thích của ANN, chúng tôi đã áp dụng các phân tích độ nhạy “trọng số” nói trên để xác định đóng góp tương đối và vai trò của các biến đầu vào trong hoạt động của muỗi (Garson, 1991, Song và cộng sự, 2013). Phương pháp trọng số được phát triển bởi Garson (1991). Tỷ lệ phần trăm ảnh hưởng của biến đầu vào lên giá trị đầu ra, Qik (%), cho biết tầm quan trọng của các biến đầu vào được xác định bởi:

Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường

DỮ LIỆUTrong đó wij biểu thị trọng số giữa noron đầu vào i (= 1, 2,…, m) và nơ-ron ẩn j (= 1, 2,…, n)vjk biểu thị trọng số giữa noron ẩn j và noron đầu ra k (= 1, 2,…, l)

Bộ dữ liệu được sử dụng trong bài báo này được chúng tôi tiến hành thu thập tại một địa phương cụ thể (dữ liệu thực nghiệm tại thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng) bằng thiết bị đo môi trường hỗ trợ bởi viện NICT Nhật Bản. Tất cả các tệp chứa dữ liệu hàng giờ, được phân tách bằng chất ô nhiễm hoặc thông số đang được đo – CO2, NO2, ozone, PM2.5, nhiệt độ, độ ẩm và gió, với ba quan sát cố định và hai quan sát di động. Các dữ liệu hàng giờ được thu thập từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020.

Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường

Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường

Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường

Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM
Trong bộ dữ liệu của chúng tôi, phần lớn dữ liệu bị thiếu có trong biến định tính cho tất cả các chất ô nhiễm, hạt và điều kiện khí tượng, tiếp theo là các phép đo mẫu CO2. Do số lượng lớn các giá trị bị thiếu cho các tính năng định tính chất ô nhiễm, hơn 70% tổng số các sự kiện có sẵn, nó đã được quyết định loại bỏ chúng khỏi tập dữ liệu. Đối với tất cả các biến phân loại khác, người ta quyết định điền các giá trị còn thiếu bằng giá trị phổ biến nhất từ mỗi đối tượng, như được đề xuất. Chúng tôi đã sử dụng ước lượng của đa thức bậc 2 để xử lý dữ liệu bị thiếu cho các biến số (CO2, SO2, NO2, PM2.5, nhiệt độ ngoài trời, độ ẩm tương đối và tốc độ gió). Phương pháp này đã được chấp nhận vì nó hoạt động tốt hơn so với cách áp đặt truyền thống hơn bằng cách sử dụng trung bình chuỗi hoặc nội suy tuyến tính.Chất lượng dữ liệu và tính đại diện của nó là những điểm đầu tiên và quan trọng nhất để đảm bảo việc xây dựng thành công các mô hình dự báo. Bước tiền xử lý dữ liệu thường tác động đến khả năng tổng quát hóa của thuật toán học máy. Tiền xử lý dữ liệu thường bao gồm việc nhập dữ liệu bị thiếu, loại bỏ hoặc sửa đổi các quan sát ngoại lệ, chuyển đổi dữ liệu (thường là chuẩn hóa và chuẩn hóa) và kỹ thuật tính năng. Trong khi hai bước đầu tiên hữu ích để có tập hợp dữ liệu chính xác và đầy đủ hơn, bước thứ ba thường được sử dụng để có dữ liệu được phân phối đồng đều hơn và giảm thiểu sự thay đổi dữ liệu. Cuối cùng, bước thứ tư được sử dụng để có được một tập dữ liệu mới, thường nhỏ hơn và nhiều thông tin hơn. Bước cuối cùng này thường bao gồm trích xuất đối tượng địa lý và lựa chọn đối tượng địa lý.

AQI là một chỉ số được các cơ quan chính phủ sử dụng để định lượng mức độ ô nhiễm của không khí. Theo EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ), giá trị AQI nằm trong khoảng từ 0 đến 500, khi AQI càng lớn thì ô nhiễm càng lớn. Giá trị AQI nên được hiểu theo phân loại được báo cáo trong Bảng 2.

Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường
Mức độ quan tâm đến sức khỏe

Chỉ số AQI được tính theo công thức sau:

Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường

Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường

Trong đó, Các giá trị BPi đối với các thông số:

Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường
ANN

Luận cứ phương pháp nghiên cứu học máy dự đoán ô nhiễm môi trường

KẾT LUẬN

Dự báo chất lượng không khí là một công việc phức tạp do sự biến đổi lớn theo không gian và thời gian của các chất ô nhiễm và hạt. Đồng thời, khả năng lập mô hình, dự đoán và giám sát chất lượng không khí ngày càng trở nên quan trọng hơn, đặc biệt là ở các khu vực đô thị, đông dân cư, nhiều các nhà máy, do các tác động nghiêm trọng của ô nhiễm không khí đối với người dân và môi trường.

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã trình bày hai phương pháp học máy SVMs và ANN để dự báo mức độ ô nhiễm và hạt và xác định chính xác AQI. Phương pháp được nghiên cứu đã tạo ra một mô hình phù hợp về ô nhiễm khí quyển hàng ngày, cho phép chúng tôi có được độ chính xác tốt trong việc mô hình hóa nồng độ chất ô nhiễm như PM2.5, CO2 và NO2, cũng như AQI hàng giờ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 1. A. Smola, C. Burges, H. Drucker et al., “Regression Estimation with Support Vector Learning Machines,” Technische Universität München, München, 1996. 14
 2. B. Holmes-gen and W. Barrett, Clean Air Future, Health and Climate Benefits of Zero Emission Vehicles, American Lung Association, Chicago, IL, USA, 2016. 5
 3. C. Cortes and V. Vapnik, “Support-vector networks,” Machine Learning, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, 1995. 13
 4. D. Basak, S. Pal, and D. C. Patranabis, “Support vector regression,” Neuronal Information Processing-Letters and Reviews, vol. 11, no. 10, pp. 203–224, 2007. 16
 5. F. Caiazzo, A. Ashok, I. A. Waitz, S. H. L. Yim, and S. R. H. Barrett, “Air pollution and early deaths in the United States. Part I: quantifying the impact of major sectors in 2005,” Atmospheric Environment, vol. 79, pp. 198–208, 2013. 4
 6. G.Bontempi, S.Taieb, Y.Le Borgne, and D.Loshin, “Machine learning strategies for time series forecasting,” in Business Intelligence, pp. 59–73, Springer, Berlin, Germany, 2013. 8
 7. I. Alon, M. Qi, and R. J. Sadowski, “Forecasting aggregate retail sales:,” Journal of Retailing and Consumer Services, vol. 8, no. 3, pp. 147–156, 2001. 10
 8. J. C. M. Pires, M. C. M. Alvim–Ferraz, M. C. Pereira, and F. G. Martins, “Prediction of PM10 concentrations through multi-gene genetic programming,” Atmospheric Pollution Research, vol. 1, no. 4, pp. 305–310, 2010. 12
 9. L. A. Díaz-Robles, J. C. Ortega, J. S. Fu et al., “A hybrid ARIMA and artificial neural networks model to forecast particulate matter in urban areas: the case of Temuco, Chile,” Atmospheric Environment, vol. 42, no. 35, pp. 8331–8340, 2008. 11
 10. L. Cao and F. Tay, “Financial forecasting using support vector machines,” Neural Computing & Applications, vol. 10, no. 2, 2001a. 15
 11. L. Pimpin, L. Retat, D. Fecht et al., “Estimating the costs of air pollution to the National Health Service and social care: an assessment and forecast up to 2035,” PLoS Medicine, vol. 15, no. 7, Article ID e1002602, pp. 1–16, 2018. 3
 12. R. G. Brereton and G. R. Lloyd, “Support vector machines for classification and regression,” The Analyst, vol. 135, no. 2, pp. 230–267, 2010. 17
 13. R. Sharda and R. B. Patil, “Neural networks as forecasting experts: an empirical test,” in Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks, pp. 491–494, San Diego, CA, USA, January 1990. 9
 14. T. M. Mitchell, “Machine learning,” in Proceedings of the IJCAI International Joint Conference on Artificial Intelligence, Pasadena, CA, USA, July 2009. 6
 15. U. A. Hvidtfeldt, M. Ketzel, M. Sørensen et al., “Evaluation of the Danish AirGIS air pollution modeling system against measured concentrations of PM2.5, PM10, and black carbon,” Environmental Epidemiology, vol. 2, no. 2, 2018. 1
 16. U. Brunelli, V. Piazza, L. Pignato, F. Sorbello, and S. Vitabile, “Three hours ahead prevision of SO2 pollutant concentration using an Elman neural based forecaster,” Building and Environment, vol. 43, no. 3, pp. 304–314, 2008. 7
 17. Y. Gonzalez, C. Carranza, M. Iniguez et al., “Inhaled air pollution particulate matter in alveolar macrophages alters local pro-inflammatory cytokine and peripheral IFN production in response to mycobacterium tuberculosis,” American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, vol. 195, p. S29, 2017. 2

Lê Đăng Nguyên và CS

Các tin khác

Tạp chí Sức khỏe và Môi trường tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Dương

Tạp chí Sức khỏe và Môi trường tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Bình Dương

(SK&MT) - Ngày 5/3/2023, Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ của Tạp chí Sức khỏe và Môi trường, cùng đại diện lãnh đạo địa phương đã trao quà tặng “Quỹ chia sẻ yêu thương” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn do tai nạn lao động ở phường Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
Hội làng ngày xuân - Những giá trị văn hóa truyền thống cao đẹp

Hội làng ngày xuân - Những giá trị văn hóa truyền thống cao đẹp

(SK&MT) - Trải qua hàng trăm năm lịch sử, hội làng vẫn giữ nguyên sức cuốn hút, hấp dẫn người dân; bởi hội làng là tinh hoa văn hóa, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, làm cho thế hệ hôm nay thấu hiểu, tri ân đối với công lao của tổ tiên, hun đúc thêm tinh thần yêu nước, lòng tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương, góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc.
Ngày hội sống xanh cùng Gen G - Đánh dấu hành trình đáng nhớ

Ngày hội sống xanh cùng Gen G - Đánh dấu hành trình đáng nhớ

(SK&MT) - S ự kiện “Ngày hội sống xanh cùng Gen G” do Panasonic vừa tổ chức tại Hà Nội có sự góp mặt của đại diện top 20 sáng kiến về môi trường và hàng trăm bạn trẻ, phụ huynh quan tâm đến nhiều hoạt động tinh thần Xanh, sống bền vững .
Đổi mới ở Thiên Cấm Sơn

Đổi mới ở Thiên Cấm Sơn

(SK&MT) - Một trong những nguyên nhân cơ bản khiến lượng du khách đến tỉnh An Giang dịp đầu năm gia tăng hơn 22% so cùng kỳ năm trước chính là sự đầu tư cải thiện chất lượng dịch vụ và không ngừng chuyên nghiệp hoá phong cách phục vụ từ phía các nhà đầu tư làm du lịch. Điển hình ở một điểm đến – Thiên Cấm Sơn…
Giải Bơi Biển Quốc tế The Arena OCEANMAN Cam Ranh lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Giải Bơi Biển Quốc tế The Arena OCEANMAN Cam Ranh lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

(SK&MT) - OCEANMAN là hệ thống giải Bơi Biển Quốc tế lớn nhất thế giới khởi nguồn từ năm 2015, cũng là thương hiệu nhượng quyền tổ chức đường bơi ngoài trời đầu tiên trên thế giới. Đến nay, OCEANMAN đã tổ chức được 27 giải thi đấu, tại 23 quốc gia và Việt Nam là quốc gia thứ 24 đăng cai tổ chức. Điều đó đã khẳng định OCEANMAN là sự lựa chọn uy tín và chất lượng cho các cá nhân, tập thể đam mê bơi lội. Vượt khỏi phạm vi thi đấu thông thường, OCEANMAN tự hào đem đến những trải nghiệm bơi lội với phong cách tự do, phóng khoáng cùng những kết nối tuyệt diệu với biển cả, và ý thức sâu sắc đến việc bảo vệ môi trường nhất là với đại dương. Sự kiện Bơi Biển Quốc tế The Arena OCEANMAN Cam Ranh Việt Nam 2023 – Thuộc hệ thống giải OCEANMAN, hệ thống giải Bơi Biển Quốc tế lớn nhất thế giới lần đầu tiên được diễn ra tại Bãi Dài một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh.
“Thiên đường hoa” cho lễ tình nhân

“Thiên đường hoa” cho lễ tình nhân

(SK&MT) - Một số diễn đàn gần đây nổ ra các cuộc “điểm danh” về điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi vào mùa lễ Valentine, đã không quên nhắc đến Khu tham quan Điện Mặt trời An Hảo như một lựa chọn mới mẻ, thú vị và đầy sức hút. Nơi đây được nhớ đến như là “thảo nguyên xanh” giữa miền Tây với sự hiện diện của muôn vàn loài hoa, khoe hương phủ sắc bốn mùa, đẹp tựa chốn thiên đường…
Thơ mộng thảo nguyên điện mặt trời

Thơ mộng thảo nguyên điện mặt trời

(SK&MT) - Tại “tọa độ vàng” của vùng non thiêng Bảy Núi thảo nguyên Điện Mặt trời An Hảo đã chính thức hoàn tất các hạng mục đầu tư và thủ tục trở thành điểm tham quan đầy thơ mộng cuốn hút nhiều du khách…
Quảng Bình: Đặc sắc lễ hội Cầu ngư tại xã Cảnh Dương

Quảng Bình: Đặc sắc lễ hội Cầu ngư tại xã Cảnh Dương

(SK&MT) - Lễ Cầu Ngư làng Cảnh Dương được tổ chức vào Rằm tháng Giêng hàng năm, là một lễ hội truyền thống mang đậm nét văn hoá đặc sắc và độc đáo riêng biệt của làng biển xã Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình so với các làng biển khác trong cả nước.
Khám phá tập quán mưu sinh trên sông nước để vơi bớt âu lo…

Khám phá tập quán mưu sinh trên sông nước để vơi bớt âu lo…

(SK&MT) - Xuân về, tết đến, có dịp rong ruổi miền Tây, hãy khám phá tập quán mưu sinh của cư dân bản địa người ta sẽ thấy vơi bớt áp lực, âu lo trước những vấn nạn ngập lụt ở đô thị, sạt lở rìa châu thổ, xâm nhập mặn đang diễn ra ngày càng phổ biến…
Xem thêm

Đọc nhiều

“Ngày hội đến trường của bé tại Trường Mầm non Quế Nham

“Ngày hội đến trường của bé tại Trường Mầm non Quế Nham

(SK&MT) - Sáng 05/9/2023, Trường mầm non Quế Nham (Quế Nham – Tân Yên – Bắc Giang) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 với chủ đề: “Ngày hội đến trường của bé”.
Trường Mầm non Thánh Gióng đón chào năm học mới

Trường Mầm non Thánh Gióng đón chào năm học mới

(SK&MT) - Tối ngày 5/9/2023 trong không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9; hòa chung không khí cùng học sinh cả nước, náo nức bước vào năm học mới. Cô và trò Trường Mầm non Thánh Gióng đón chào một năm học với rất nhiều niềm vui và bao điều hứa hẹn đang chào đón.
Trường tiểu học Đô thị Việt Hưng: Chào mừng năm học mới

Trường tiểu học Đô thị Việt Hưng: Chào mừng năm học mới

Hòa chung trong không khí cả nước hưởng ứng “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.” Sáng 5/9/2023, Trường tiểu học Đô thị Việt Hưng cùng với 22 triệu học sinh cả nước háo hức đến trường tham dự lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.
Bất thường bé sơ sinh tử vọng tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc sau khi tiêm vaccine viêm gan B

Bất thường bé sơ sinh tử vọng tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc sau khi tiêm vaccine viêm gan B

(SK&MT) - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc là bệnh viện tuyến đầu của tỉnh Vĩnh Phúc về chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho bà mẹ và trẻ em. Tuy nhiên, ngày 10/9 sự việc một bé trai tử vong sau tiêm vaccine viêm gan B đang gây ra nhiều ý kiến dư luận quan tâm liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, y bác sĩ bệnh viện này.
Thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ

Thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ

(SK&MT) - Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Văn phòng cơ quan đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tại TP.HCM phối hợp với Tòa soạn Sức khỏe và Môi trường cùng các đơn vị doanh nghiệp đã thăm và t
lac hiep hoa cay hoa mau chu luc de phat trien kinh te dia phuong
dua o gia vien ninh binh dac san cua vung dat sinh vuong sinh thanh
tra hoa vang cuc phuong cay duoc lieu quy cua huyen nho quan
quang ba san pham thu cong than thien voi moi truong ra thi truong quoc te
doan cong tac chinh phu lam viec tai vinh phuc ve nhung giai phap phat trien kinh te
huyen tien du bac ninh hoan thanh tot nhiem vu phat trien kinh te xa hoi nam 2022
thu tuong dua thu do phat trien toan dien nhanh ben vung van hien la hinh mau phat trien cho ca nuoc
hau loc thanh hoa nhung bat cap viec giao khoan hang nghin m2 dat nuoi trong thuy san
hop mat ky niem 55 nam tran danh suoi mach mang binh duong
huong dan moi ve doi tuong tiem chung vaccine bat buoc
Thể thao Việt Nam đạt thành tích cao tại SEA Games 31

Thể thao Việt Nam đạt thành tích cao tại SEA Games 31

(SK&MT) – Thành tích của các vận động viên đạt được tại SEA Games 31 cho thấy Thể thao Việt Nam đang đi đúng hướng. Đó là cạnh tranh, thi đấu sòng phẳng và giành huy chương ở những môn Olympic, Asian Games.
Việt Nam cán mốc 90 HCV tại SEA Games 31

Việt Nam cán mốc 90 HCV tại SEA Games 31

(SK&MT) - Xạ thủ Trần Quốc Cường giành huy chương Vàng với nội dung 50m súng ngắn hơi nam, "mở hàng" cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 17/5. Ngay sau đó, Nguyễn Thị Hương cũng đã giành huy chương Vàng môn Canoeing nội dung 1.000 m đơn nữ với thành tích 5 phút 0 giây.
Sẵn sàng cho SEA Games 31

Sẵn sàng cho SEA Games 31

(SK&MT) - Vĩnh Phúc là một trong số 12 tỉnh, thành phố được chọn là địa điểm tổ chức 40 môn thi tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á – SEA Games 31 và được giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức 2 môn Muay và Golf. Đến thời điểm này, tỉnh cơ bản đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện hậu cần, sẵn sàng cho một kỳ SEA Games ấn tượng và thành công.
Ford Ranger thế hệ mới cùng các tính năng an toàn hỗ trợ người lái

Ford Ranger thế hệ mới cùng các tính năng an toàn hỗ trợ người lái

(SK&MT) - An toàn là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với một chiếc xe. Ford Ranger thế hệ mới với các tính năng bảo vệ khi va chạm cùng các công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến sẽ giúp tài xế tự tin trên mọi cung đường. Ford Ranger Thế hệ Mới sử dụng kết hợp các tính năng an toàn chủ động và thụ động.
“Chia sẻ yêu thương cùng bệnh nhi”

“Chia sẻ yêu thương cùng bệnh nhi”

Chiều 30/5/2023, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức ngày hội của bé với chủ đề “Chia sẻ yêu thương cùng bệnh nhi” nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1–6 cho các bệnh nhi đang điều trị tại BVĐK tỉnh Khánh Hoà.
Khảo sát việc thực hiện Luật Hoạt động chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

Khảo sát việc thực hiện Luật Hoạt động chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

(SK&MT) - Tỉnh Khánh Hòa hiện có 152 Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) cơ sở, 892 chi hội cấp thôn và hơn 12.800 hội viên, gần 2.400 tình nguyện viên. Trung bình hàng năm, các cấp hội huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp thực hiện các chính sách an sinh xã hội của tỉnh với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng.
Lựa chọn giống lúa trong sản xuất nông nghiệp : Đừng để “tiền mất, tật mang”

Lựa chọn giống lúa trong sản xuất nông nghiệp : Đừng để “tiền mất, tật mang”

(SK&MT) - Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang là vấn nạn, xuất hiện ở mọi nơi từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu vùng xa… làm ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp đang kinh doanh đúng đắn, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng tình trạng này vẫn xảy ra. Sức khỏe & Môi trường thực hiện chuyên đề “Sức khỏe người tiêu dùng bị de dọa trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái”.
Công ty Yến sào Khánh Hòa: Tổ chức Hội thi Khéo tay hay làm năm 2023

Công ty Yến sào Khánh Hòa: Tổ chức Hội thi Khéo tay hay làm năm 2023

(SK&MT) - Hội thi là dịp để cán bộ công nhân lao động (CBCNLĐ) Công Ty Yến Sào Khánh Hòa thể hiện sự khéo léo, sáng tạo, đảm đang của mình. Khác biệt với mọi năm, ngoài thí sinh tham dự là nữ CB CNV, cuộc thi năm nay có thêm sự tham gia của các đoàn viên công đoàn nam. Đây là một trong những nét đẹp truyền thống văn hóa doanh nghiệp của Công ty, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc trong CBCNLĐ Công ty. Tạo không khí vui tươi lành mạnh, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như sự phát triển bền vững của Công ty Yến Sào Khánh Hòa.

Nổi bật

200 bệnh nhân nhi tham gia chương trình “Vui Tết Trung thu sẻ chia yêu thương”

200 bệnh nhân nhi tham gia chương trình “Vui Tết Trung thu sẻ chia yêu thương”

(SK&MT) - Chiều 26/9/2023, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hoà tổ chức Tết Trung thu với chủ đề “Vui Tết Trung thu sẻ chia yêu thương” cho 200 bệnh nhân nhi đang điều trị tại BV.
Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030 và Quyết định công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II

Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030 và Quyết định công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II

(SK&MT) - Tối 24/9, tại Quảng trường 19/8 (Km5, thành phố Yên Bái), tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì tặng cho thành phố Yên Bái và công bố Qu
Xử lý nghiêm các hành vi trục lợi từ bệnh đau mắt đỏ để tăng giá thuốc

Xử lý nghiêm các hành vi trục lợi từ bệnh đau mắt đỏ để tăng giá thuốc

(SK&MT) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã yêu cầu tăng cường thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh các thuốc điều trị đau mắt đỏ và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc.
Huyện Thanh Trì: Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Huyện Thanh Trì: Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

(SK&MT) - Chiều ngày 26/9, tại KĐT Tứ Hiệp – Hồng Hà Eco City. UBND huyện Thanh Trì tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4/10", Hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) năm 2023.
Ông Trần Anh Chung giữ chức Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa

Ông Trần Anh Chung giữ chức Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa

(SK&MT) - Chiều 25/9, HĐND TP Thanh Hóa đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó BT Thành ủy TP Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.
TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

(SK&MT) - Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung trọng tâm trong cải cách hành chính, vừa có ý nghĩa trong tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, vừa tạo cơ hội cho hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế – xã hội.
Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

(SK&MT) - Bệnh viện C Thái Nguyên là một trong những bệnh viện uy tín cung cấp các dịch vụ Đa khoa khu vực Thái Nguyên. Kể từ khi thành lập đến nay, trải qua 32 năm phát triển và trưởng thành, Bệnh viện không ngừng phát triển lớn mạnh về quy mô cũng như làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

(SKMT) - Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh (tiền thân là Viện Điều dưỡng Khu tự trị Việt Bắc) được thành lập ngày 12/10/1955. Qua hơn sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, với sự đổi mới về cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật, nay đã trở thành một bệnh viện lớn của tỉnh.
Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

(SK&MT) - Là bệnh viện công lập Hạng 3 tại tỉnh Thái Nguyên, TTYT thị xã Phổ Yên luôn đảm bảo chuyên môn và hạ tầng để đảm nhận chức năng thăm khám tại địa phương. Đồng thời, liên tục nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh, phấn đấu đạt các tiêu chí Trạm đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã, để người dân luôn an tâm khi tới đây khám và điều trị.
Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Ngay từ ngày đầu thành lập (31/12/1965), Bệnh viện A Thái Nguyên luôn định hướng rõ sứ mệnh là chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn và phục vụ kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày đó. Trong chặng đường hơn 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy thuốc của bệnh viện đã luôn nỗ lực rèn luyện, cống hiến hết mình cho sứ mệnh cao cả ấy, làm nên thành tích chung của ngành Y tế Thái Nguyên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ (TTYT huyện Đồng Hỷ) là bệnh viện công lập hạng III trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, TTYT huyện Đồng Hỷ đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt vai trò phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng và thực hiện tốt tiêu chí cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.
Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(SK&MT) - Nằm ở một huyện vùng núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Bắc Kạn, thế nhưng trong những năm qua, tập thể cán bộ, thầy thuốc, y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Chợ Đồn luôn phát huy tinh thần vượt khó, đoàn kết một lòng, từng bước xây dựng đơn vị ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác khám chữa bệnh của người dân đồng bào dân tộc miền núi tại địa phương.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

(SK&MT) - Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng chú trọng áp dụng công nghệ tiên tiến để triển khai nhiều kỹ thuật mới trong công tác chuyên môn, điều này đã giúp người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà không phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trên.
Giao diện di động