Bổ sung, làm mới các động lực: Từ lý luận và thực tiễn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

(SK&MT) - “Quản trị biến động; bổ sung động lực mới; làm mới động lực cũ” đang là phương châm để Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) “tạo nguồn năng lượng mới”, tiếp tục “vươn tới những đỉnh cao” trong cả mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 đã được phê duyệt và mục tiêu dài hạn phát triển thành “Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng hàng đầu đất nước, khu vực, có vị thế trên trường quốc tế”.

Xét về các khía cạnh lý luận cũng như thực tiễn, phương châm này chính là sự bổ sung những nội dung mới và phát triển chất lượng các yếu tố trong phương thức sản xuất cả về quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất, phù hợp với yêu cầu khách quan của thực tiễn trong môi trường thách thức và biến động như hiện nay.

Bổ sung, làm mới các động lực: Từ lý luận và thực tiễn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Hội nghị trực tuyến hằng tháng giúp công tác quản trị điều hành hoạt động trong toàn Tập đoàn được triển khai đồng bộ, xuyên suốt, liên tục.

Thế giới đang chứng kiến những biến đổi khó lường với tốc lực nhanh, mạnh, có tác động sâu rộng ở tất cả các lĩnh vực với quy mô toàn cầu. Thích ứng với thay đổi, quản trị biến động để xác định và quản lý các rủi ro cũng như tìm kiếm và khai thác các cơ hội là yêu cầu tự thể mang tính khách quan cho các doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp quy mô lớn, có ảnh hưởng của “lời nguyền tài nguyên”, tức chịu chi phối của các động lực, nguồn lực truyền thống, thì mức độ linh hoạt trong chuyển đổi trạng thái là vấn đề quan trọng.

Bổ sung, làm mới các động lực đối với lực lượng sản xuất của PVN

Trước hết, xét về lực lượng sản xuất, chính là toàn bộ năng lực thực tiễn dùng trong sản xuất của xã hội ở các thời kỳ nhất định, là cái “cốt lõi của nền sản xuất”. Về mặt cấu trúc, lực lượng sản xuất bao gồm những tư liệu sản xuất và sức lao động dùng cho sản xuất. Tư liệu sản xuất bao gồm các công cụ lao động và đối tượng lao động. Vậy, bổ sung động lực mới đối với lực lượng sản xuất sẽ bao gồm: (i) Công cụ lao động mới; (ii) Đối tượng lao động mới; và (iii) Nguồn lực lao động mới. Trên quan điểm này, lãnh đạo PVN đã cụ thể hóa bằng các mục tiêu và chương trình hành động cụ thể, trong đó có thể kể đến như:

Về bổ sung và làm mới các động lực liên quan đến công cụ lao động

Trên phạm vi thế giới, lực lượng sản xuất nói chung và tư liệu sản xuất nói riêng đang có những thay đổi rất nhanh với các công nghệ mới. Tại Việt Nam cũng đang thay đổi theo xu thế nói trên. PVN được đánh giá là tiên phong trong triển khai và áp dụng các công nghệ mới, thông minh theo hướng hiện đại dựa trên nền tảng số theo chiến lược và lộ trình chuyển đổi số đã được phê duyệt bao trùm hoạt động SXKD của PVN nhằm “hỗ trợ và thúc đẩy quá trình dịch chuyển mô hình kinh doanh, tối ưu phương thức hoạt động và nâng cao năng lực quản trị vận hành trên toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam”.

Bổ sung, làm mới các động lực: Từ lý luận và thực tiễn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Ký kết liên kết chuỗi giữa các đơn vị là động lực phát triển của PVN.

Ví dụ trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác, áp dụng các công cụ, công nghệ mới để phân tích trạng thái mỏ, xây dựng các kịch bản, tăng cường hiệu quả quản lý mỏ, nâng cao chất lượng giếng khoan, gia tăng hệ số thu hồi. Đặc biệt là trên cơ sở các thành tựu vừa qua, tiếp tục rút kinh nghiệm, quy trình hóa để rút ngắn thời gian đưa các phát hiện, các giếng thăm dò vào khai thác, biến những vấn đề chưa khả thi thành khả thi, tiềm năng thành hiện thực; cũng như áp dụng các giải pháp can thiệp giếng theo công nghệ mới dựa trên cơ sở dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo AI…

Về bổ sung và làm mới các động lực liên quan đến đối tượng lao động

Đẩy nhanh việc triển khai các dự án trên các lĩnh vực chính theo hướng lấy lợi ích nhà nước làm trung tâm, các dự án có sự lan tỏa, tác động lớn trong chuỗi giá trị và đóng góp lớn cho nền kinh tế - xã hội, đảm bảo nền tảng cho mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm và phát triển xanh; góp phần cân đối cấu trúc giá trị trong các phân khúc và lĩnh vực sản xuất kinh doanh của PVN như chuỗi dự án Lô B – Ô Môn. Bên cạnh đó là các bổ sung mới đáp ứng yêu cầu chuyển dịch năng lượng như các nghiên cứu và phát triển các dự án thu giữ, chôn lấp CO2 (ước tính 700 tỷ USD doanh thu), về điện gió ngoài khơi và năng lượng tái tạo khác…

Bổ sung, làm mới các động lực: Từ lý luận và thực tiễn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Mạnh Hùng giới thiệu với Thủ tướng Chính phủ về các sản phẩm là động lực tăng trưởng mới.

Trong chiến lược của mình, lãnh đạo PVN luôn nhấn mạnh đến vai trò của thị trường, coi thị trường và các vấn đề thị trường vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp để bổ sung động lực trong việc bù đắp và gia tăng giá trị các lĩnh vực hoạt động của PVN; đặc biệt trong bối cảnh thị trường toàn cầu phân mảnh, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy tạo nên dư thừa hoặc khan hiếm phi truyền thống. Cùng với các chuyển đổi đến từ cách mạng công nghệ và ảnh hưởng của địa chính trị - kinh tế, việc tìm kiếm và thiết lập các không gia phát triển mới, bền vững, thân thiện và xanh bao gồm mở rộng thị trường, các địa bàn hoạt động trong nước, quốc tế, và không gian số là nhu cầu khách quan và cần thiết trong nhận thức và vận dụng về vai trò và mối quan hệ của đối tượng lao động, nhằm nhất quán trong quan điểm bổ sung và làm mới các động lực phát triển.

Về bổ sung và làm mới các động lực liên quan đến nguồn lực lao động

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng khẳng định: “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao… Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học- công nghệ”. Lý luận chỉ ra rằng “tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội”. Việc PVN đang nỗ lực xây dựng và phát triển hệ sinh thái theo hướng mở, một mặt vừa tạo thuận tiện tối đa cho các đơn vị và các giải pháp áp dụng để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí dựa trên chia sẻ tài nguyên chung; mặt khác các giải pháp thông minh và hệ thống công cụ, công nghệ mới theo xu thế hiện đại đã thúc đẩy và “buộc” người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng, để “làm mới” bản thân. Từ đó, năng suất lao động được cải thiện. Kiến tạo môi trường thông minh sẽ tạo nên người lao động thông minh. Dĩ nhiên, khi có các hoạt động mới, bên cạnh đào tạo và tự đào tạo thì nhu cầu đặt ra là cần kịp thời bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, trước hết ở các nhiệm vụ cấp bách ở các lĩnh vực ưu tiên.

Bổ sung, làm mới các động lực về quan hệ sản xuất của PVN

Mặt thứ hai không thể thiếu trong một phương thức sản xuất là quan hệ sản xuất. Vì vậy, cần thiết phải xem xét nội hàm và biểu hiện của việc bổ sung và làm mới các động lực trên khía cạnh quan hệ sản xuất.

Bổ sung, làm mới các động lực: Từ lý luận và thực tiễn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Chuỗi dự án Lô B chính thức khởi động sẽ mang lại nguồn lợi lớn cho quốc gia.

Về lý luận, quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất vật chất, gồm: quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất, quan hệ trong tổ chức, quản lý quá trình sản xuất và quan hệ trong phân phối các yếu tố của quá trình sản xuất. Quan hệ sản xuất biến đổi cùng với sự phát triển của con người, xã hội. Sự đổi mới công nghệ có thể cách mạng hóa cách thức sản xuất, làm thay đổi cả mô hình kinh doanh và mối liên kết giữa các lao động.

Trong sản xuất kinh doanh, bối cảnh biến đổi hiện nay với rất nhiều rủi ro có quy mô toàn cầu như thời tiết cực đoan, phân cực chính trị xã hội, gián đoạn chuỗi cung ứng, suy thoái kinh tế, an ninh mạng,… sẽ làm thay đổi cách mà doanh nghiệp và tổ chức quản lý sản xuất và hệ tài nguyên. Nhận thức rõ và thích ứng kịp thời với các thay đổi này là cốt lõi của quản trị biến động nhằm chủ động trong sản xuất kinh doanh. Nói bổ sung và làm mới các động lực trong quan hệ sản xuất chính là xác định và thực thi giải pháp để bổ sung, làm mới liên quan đến ba mối quan hệ lớn nói trên.

Về bổ sung và làm mới các động lực liên quan đến quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất

Sở hữu tư liệu sản xuất là một khía cạnh của xã hội giữa con người và con người trong việc thống nhất tài nguyên và cải cách xã hội thông qua việc sở hữu và kiểm soát các tư liệu sản xuất trong xã hội. Hiện nay, PVN đang nỗ lực triển khai Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến hết năm 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bổ sung, làm mới các động lực: Từ lý luận và thực tiễn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Chuyến tàu LNG đầu tiên được nhập khẩu vào Việt Nam, mở ra một bước tiến mới cho quá trình chuyển dịch năng lượng.

Mặt khác, như đã đề cập, việc hình thành và phát triển hệ sinh thái sản xuất kinh doanh của PVN cùng với chiến lược chuyển đổi số sẽ tạo điều kiện để gia tăng hiệu quả khai thác tư liệu sản xuất sở hữu bởi các chủ thể khác nhau cho các đơn vị và cả tập đoàn, tiết giảm nguồn vốn, thời gian; làm tăng mức lợi nhuận và doanh thu trên từng đơn vị vốn và tài sản cũng như năng suất lao động. Đồng thời, sẽ thúc đẩy sự hợp tác mới để giải quyết các thách thức đang gia tăng, khai thác sức sáng tạo và đổi mới, các ứng dụng trong nghiên cứu triển khai, cũng như các mô hình, giao thức trong quản lý, điều hành. Điều này thể hiện rõ nét khi PVN nhận diện, xác lập các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị trong hệ sinh thái nhằm triển khai các mục tiêu kép trong cả ngắn hạn để bù đắp giá trị và chiến lược dài hạn nhằm phát triển bền vững. Như vậy, việc tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, điều chỉnh trong hệ thống văn bản quy phạm, cấu trúc mô hình đảm bảo sự phù hợp với bối cảnh và mục tiêu là cần thiết.

Về bổ sung và làm mới các động lực liên quan đến quan hệ quản lý, điều hành

Đây là yếu tố quan trọng, có vai trò quyết định đối với thành công của một doanh nghiệp. Quan hệ quản lý sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Do đó, việc quản lý sản xuất được xem xét một cách cẩn thận và thường đòi hỏi sự thống nhất và tối ưu hóa để đảm bảo sự phát triển cũng như thành công trong lĩnh vực sản xuất. Lực lượng sản xuất, điều kiện và các mục tiêu thay đổi yêu cầu phải có thay đổi đối với quan hệ trong quản trị điều hành.

Thứ nhất, các động lực được bổ sung mới và (hoặc) tái tạo, làm mới trong mối quan hệ này chính là nguồn kích hoạt, mức giải phóng lực lượng sản xuất đang phát triển, nhất là các công cụ, giải pháp đang thay đổi chóng mặt như hiện nay.

Thứ hai là khả năng chuyển đổi trực tiếp thành động lực. Trong đó, có thể kể đến các động lực về thể chế theo từng lĩnh vực. Đối với PVN là các lĩnh vực trọng yếu, cũng là các khối sản xuất kinh doanh chính như tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí (E&P), công nghiệp khí, công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, công nghiệp lọc hóa dầu và lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Trong thời gian qua, những vấn đề về thể chế đã được PVN đặc biệt quan tâm, xác định là nhiệm vụ ưu tiên và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận như hệ thống quy phạm pháp luật đối với hoạt động dầu khi, như Luật Dầu khí mới đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2023. Tuy vậy, với đặc điểm và quy mô của một tập đoàn như PVN, lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo rà soát, chủ động kiến nghị để bổ sung, điều chỉnh các văn bản pháp luật có liên quan đến từng lĩnh vực nhằm bổ sung, tạo động lực mới cho mục tiêu phát triển bao trùm, bền vững, vì lợi ích quốc gia và dân tộc. Mặt nữa là quyết tâm biến văn hóa vừa là nền tảng vừa trở thành động lực quan trọng, nâng tầm văn hóa và giá trị đóng góp của văn hóa trong hệ giá trị PetroVietnam.

Về bổ sung và làm mới các động lực liên quan đến quan hệ phân phối kết quả

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là các động lực liên quan đến mối quan hệ phân phối. Về cơ sở lý luận, quan hệ phân phối sản phẩm lao động là một sự đảm bảo thành quả của lao động được chia sẻ và tiếp tục tham gia vào chu trình tái sản xuất. Nếu thực hiện tốt, quá trình này sẽ là động lực cho phát triển; ngược lại, nó có thể gây ra sự trì trệ trong quá trình sản xuất và gây cản trở cho sự phát triển của chính doanh nghiệp.

Mối quan hệ này tác động với các mối quan hệ đã nêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong quá trình tái sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp. Thông điệp của lãnh đạo PVN là tiếp tục rà soát quy định, đảm bảo thu nhập song hành với tăng trưởng; phúc lợi chính đáng, công bằng của người lao động là một trong những mục tiêu quan trọng của PVN.

Với cơ sở lý luận và thực tiễn triển khai cho thấy PVN đang chủ động triển khai làm mới, bổ sung các động lực, sản phẩm mới; đánh giá kết quả cụ thể, lượng hóa giá trị từng động lực, sản phẩm, dịch vụ. Người lao động dầu khí tin tưởng với cách tiếp cận khoa học, phương châm phù hợp với bối cảnh hoạt động để quản trị biến động, tiếp tục vượt qua các thách thức, cùng cả nước "tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" như nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạo khí thế mới, động lực mới hoàn thành nhiệm vụ được giao.

TS. Nguyễn Thành Hưởng

Các tin khác

Đắk Lắk: Xuất khẩu lô tổ yến chính ngạch đầu tiên sang thị trường Trung Quốc

Đắk Lắk: Xuất khẩu lô tổ yến chính ngạch đầu tiên sang thị trường Trung Quốc

(SK&MT) - Ngày 20/1/2024, UBND huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) đã phối hợp với doanh nghiệp địa phương tổ chức Lễ xuất khẩu lô yến sào chính ngạch đầu tiên của địa phương sang thị trường Trung Quốc.
Sau 20 năm xây dựng và phát triển - Yến sào Sanvinest Khánh Hòa chính hiệu là thương hiệu Quốc gia

Sau 20 năm xây dựng và phát triển - Yến sào Sanvinest Khánh Hòa chính hiệu là thương hiệu Quốc gia

(SK&MT) - Công ty Cổ phần Nước giải khát (CP NGK) Yến sào Khánh Hòa, tiền thân là Nhà máy Nước giải khát Cao cấp Yến sào thành lập theo Quyết định số 140/QĐ-YS ngày 01/11/2003 của Công ty Yến sào Khánh Hòa. Đây là Nhà máy đầu tiên của ngành nghề Yến sào thực hiện sứ mệnh sản xuất công nghiệp trong lĩnh vực chế biến các dòng sản phẩm nước yến sào mang thương hiệu Sanest Khánh Hòa. Ngày 9/9/2016, Nhà máy chuyển đổi hình thức hoạt động thành Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa, sản xuất kinh doanh các dòng sản phẩm nước yến và yến sào chính hiệu với thương hiệu truyền thống Sanest và xây dựng phát triển thương hiệu mới Sanvinest.
Hội thảo "Kết nối Ngành Công nghiệp Di chuyển Thông minh": Mở ra những cơ hội hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực di chuyển thông minh

Hội thảo "Kết nối Ngành Công nghiệp Di chuyển Thông minh": Mở ra những cơ hội hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực di chuyển thông minh

(SK&MT) - Trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu về di chuyển thông minh và bền vững, Hội Thảo "Kết Nối Ngành Di Chuyển Thông Minh" do Cục TITA và Hội đồng TAITRA tổ chức ngày 1 tháng 11 tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp với sự tham gia tích cực của cộng đồng ngành công nghiệp di chuyển.
Quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 990/CĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.
Sắp diễn ra Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 23

Sắp diễn ra Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 23

(SK&MT) - Với chủ đề 'Kết nối chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp sinh thái, bền vững', Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 23 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 17/9.
Gia Lai nỗ lực phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững

Gia Lai nỗ lực phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững

(SK&MT) - Với trên 273 ngàn ha rừng, Gia Lai là địa phương có diện tích rừng lớn nhất Tây Nguyên và đứng thứ 5 trên phạm vi cả nước. Trong đó vùng nguyên liệu gồm trên 150.000 ha rừng trồng, gần 90.000 ha cao su, đủ cung ứng cho gần 300 doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn toàn tỉnh.
Chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước

Chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước.
Dư nợ tín dụng tăng 8,94% so với cùng kỳ năm trước

Dư nợ tín dụng tăng 8,94% so với cùng kỳ năm trước

Đến ngày 15/6/2023, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 12,32 triệu tỷ đồng, tăng 3,36% so với cuối năm 2022, tăng 8,94% so với cùng kỳ năm trước.
Dùng sức mạnh truyền thông tạo môi trường thuận lợi khai thông thị trường hàng hóa

Dùng sức mạnh truyền thông tạo môi trường thuận lợi khai thông thị trường hàng hóa

(SK&MT) - Ngày 16/6, tại Hà Nội, Lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cùng thảo luận về Dự án hàng đổi hàng thời chuyển đổi số chiến dịch hàng đổi hàng - Khai thông thị trường bất động sản. Dự án này do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đưa ra.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hiệu thuốc “không phép” thực hiện cả việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân

Hiệu thuốc “không phép” thực hiện cả việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân

(SK&MT) - Một hiệu thuốc ở đường NA5, KDC Việt Sing, P. Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, không có giấy phép kinh doanh nhưng vẫn bán thuốc, khám bệnh, truyền nước, lấy máu xét nghiệm… cho người đến mua thuốc.
Lập Thạch - Vĩnh Phúc: Người dân bức xúc vì ao Trảng xã Triệu Đề bị san lấp ảnh hưởng đến môi trường và nước sản xuất nông nghiệp

Lập Thạch - Vĩnh Phúc: Người dân bức xúc vì ao Trảng xã Triệu Đề bị san lấp ảnh hưởng đến môi trường và nước sản xuất nông nghiệp

(SK&MT) - Ngày 20/09/2022, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1687 /QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục ao, hồ, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời, quy định trách nhiệm thuộc về các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và
Cần Thơ: Vận hành thiết bị tuyển rửa cát biển

Cần Thơ: Vận hành thiết bị tuyển rửa cát biển

(SK&MT) - Ngày 23/4, tại TP Cần Thơ, Công ty Cổ phần Công nghệ cát sạch Mekong phối hợp với Công ty Cổ phần cát sạch miền Tây tổ chức vận hành thiết bị tuyển rửa cát biển nguyên khai để kiểm tra, thẩm định, đánh giá chất lượng thành phẩm sau khi tuyển rửa
Quản lý đất đai thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

Quản lý đất đai thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên - Vĩnh Phúc) tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

(SK&MT) - Theo điều 23, Luật đất đai 2013, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định. Vấn nạn sử dụng đất trái mục đích, xây dựng các công trình trái phép, tranh chấp đất đai kéo dài tại thị trấn Gia Khánh huyện Bình Xuyên đang nổi côm, nhiều hộ dân tố cáo vi phạm lẫn nhau, chính quyền vào cuộc chưa hiệu quả, gây bức xúc cho người dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.
Đa dạng giải pháp bảo vệ môi trường ở Thanh Hóa

Đa dạng giải pháp bảo vệ môi trường ở Thanh Hóa

(SK&MT) - Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp đa dạng. Trong đó, việc quản lý các bãi chôn lấp và lò đốt chất thải rắn sinh hoạt được chú tr
ban tin skmt so 3 thang 5
xa thai phuong huyen hung ha tinh thai binh tinh trang lan chiem xay dung nha trai phep khong manh tay se nhieu he luy
ban tin skmt so 3 thang 5
bo cong an huong dan ky nang thoat nan khi co chay nha o nha chung cu cao tang va nha ong
chu nhat xanh
ban tin moi truong suc khoe so 2 thang 4 nam 2024
trien lam mining vietnam 2024 nhieu cong nghe moi khai khoang duoc gioi thieu
le hoi den hung va tuan van hoa du lich dat to 2024
ha noi ho can tiem an nhieu nguy co mat an toan cho nguoi dan vi khong co hang rao chan bao ve
ban tin skmt so 1 thang 4 nam 2024
Vinamilk bắt tay cùng nhiều đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng

Vinamilk bắt tay cùng nhiều đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng

(SK&MT) - Ba đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và y tế là Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã ký hợp tác chiến lược, hướng đến việc nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.
Ấn Độ mê hoặc, càng bay càng yêu cùng Vietjet với ưu đãi giảm 50% giá vé

Ấn Độ mê hoặc, càng bay càng yêu cùng Vietjet với ưu đãi giảm 50% giá vé

(SK&MT) - Bay khắp Ấn Độ với vạn điều mê hoặc, Vietjet dành tặng hành khách ưu đãi hấp dẫn giảm đến 50% (*) giá vé trên các chuyến bay khứ hồi bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ.
Bế mạc Lễ hội sen lần thứ II tỉnh Đồng Tháp năm 2024

Bế mạc Lễ hội sen lần thứ II tỉnh Đồng Tháp năm 2024

(SK&MT) - Tối 19/5, tại Công viên Văn Miếu (TP. Cao Lãnh), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức bế mạc Lễ hội Sen lần thứ II năm 2024. Lễ hội đã thực sự mang đến những trải nghiệm thú vị, ấn tượng dành cho người dân cũng như du khách trong và ngoài tỉnh.
17 năm mang sữa lên vùng cao, Vinamilk cổ vũ các em nhỏ vượt khó thực hiện ước mơ

17 năm mang sữa lên vùng cao, Vinamilk cổ vũ các em nhỏ vượt khó thực hiện ước mơ

(SK&MT) - Năm 2024, Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam và Vinamilk tiếp tục hành trình năm thứ 17, dành tặng 630.000 hộp sữa cho gần 8.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước. Không chỉ mang “niềm vui uống sữa” cho hàng trăm nghìn trẻ em, chương trình đã tiếp thêm sức mạnh cho nhiều em nhỏ theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình.
Nâng tầm giá trị hạt muối Bạc Liêu

Nâng tầm giá trị hạt muối Bạc Liêu

Nâng tầm giá trị hạt muối Bạc Liêu
Thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng

Thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu khẩn trương thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng.
Chào ngày đôi 5/5, Vietjet tung hàng triệu vé bay giảm đến 55%

Chào ngày đôi 5/5, Vietjet tung hàng triệu vé bay giảm đến 55%

(SK&MT) - Hàng triệu vé máy bay giảm 55% đang chờ đón bạn duy nhất ngày 5/5 tại website www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air. Siêu ưu đãi trong tầm tay, Vietjet thôi!
Petrovietnam - Thành công từ quản trị biến động

Petrovietnam - Thành công từ quản trị biến động

(SK&MT) - Năm 2023 là năm thứ 4 liên tiếp công tác “Quản trị biến động” của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đạt được kết quả ấn tượng; là yếu tố quan trọng, tác động toàn diện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Petrovietnam
Có một “Lung Trời” giữa miền Tây

Có một “Lung Trời” giữa miền Tây

“Năm 1999, bác Sáu Dân (cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt) ghé thăm Lung Ngọc Hoàng. Sau khi đi thực tế, về làm việc, bác Sáu Dân căn dặn: Đây là mảnh rừng rất quý, là lá phổi xanh cho cả đồng bằng cần phải bảo tồn”, anh Sáu Bé (Trần Bé Em, Trưởng Phòng Khoa học v
Chủ tịch Quốc hội gặp Đoàn Đại biểu Doanh nghiệp gia đình tiêu biểu

Chủ tịch Quốc hội gặp Đoàn Đại biểu Doanh nghiệp gia đình tiêu biểu

Tối 3/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Đoàn Đại biểu Doanh nghiệp gia đình tiêu biểu cả nước, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại Hà Nội.
Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang nhận giải Doanh nhân xuất sắc Châu Á 2023

Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang nhận giải Doanh nhân xuất sắc Châu Á 2023

(SK&MT) - Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group được Enterprise Asia vinh danh Doanh nhân xuất sắc Châu Á 2023 tại Lễ trao giải Asia Pacific Entrepreneurship 2023 (APEA 2023) diễn ra vào tối 05/10 tại TP. Hồ Chí Mi
Công ty D&T Việt Nam: 15 năm phát triển khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp

Công ty D&T Việt Nam: 15 năm phát triển khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp

(SK&MT) - Trải qua 15 năm hoạt động, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ D&T Việt Nam đã và đang vươn lên mạnh mẽ để trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh và đa dạng hóa các loại sản phẩm từ vệ sinh công nghiệp, vệ sinh văn phòng, tòa nhà, vệ sinh nhà cửa…
Kiến trúc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Cần Thơ phải là công trình xanh, thích ứng biến đổi khí hậu

Kiến trúc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Cần Thơ phải là công trình xanh, thích ứng biến đổi khí hậu

(SK&MT) - Công trình thiết kế theo xu hướng công trình xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, đáp ứng và cập nhật đầy đủ chức năng. Đồng thời, đảm bảo tính hài hòa không gian đô thị, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc đẹp, hiện đại, tạo điểm
The Empyrean Cam Ranh Beach Resort được vinh danh ở hạng mục giải thưởng danh giá "Khu Nghỉ Dưỡng Giải Trí Hàng Đầu Thế Giới 2023”

The Empyrean Cam Ranh Beach Resort được vinh danh ở hạng mục giải thưởng danh giá "Khu Nghỉ Dưỡng Giải Trí Hàng Đầu Thế Giới 2023”

(SK&MT) - Giải World Travel Awards 2023 (WTA) được biết đến là giải thưởng du lịch hàng đầu thế giới, được ví như giải "Oscar" của ngành du lịch vừa được tổ chức tại Dubai, UAE, nhiều điểm đến tại trong ngành du lịch Việt Nam đã dành được những giải thưởn
Vinhomes Khởi công dự án Nhà ở xã hội đầu tiên tại Khánh Hòa

Vinhomes Khởi công dự án Nhà ở xã hội đầu tiên tại Khánh Hòa

(SK&MT) - Sáng ngày 11/01/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes (Tập đoàn VinGroup) chính thức khởi công dự án Nhà ở xã hội (NƠXH) Happy Home tại phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Đây là dự án có quy mô lớn nhất được triển khai tại tỉnh Khánh Hòa
Khai trương khách sạn 5 sao The Empyrean Cam Ranh Beach Resort

Khai trương khách sạn 5 sao The Empyrean Cam Ranh Beach Resort

(SK&MT) - Khách sạn The Empyrean Cam Ranh Beach Resort tọa lạc tại bãi biển Bãi Dài, Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) là một trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới do Tạp chí National Geographic (US) bình chọn.

Nổi bật

Vinamilk bắt tay cùng nhiều đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng

Vinamilk bắt tay cùng nhiều đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng

(SK&MT) - Ba đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và y tế là Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã ký hợp tác chiến lược, hướng đến việc nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.
Thanh Hóa: Thu giữ 1,6 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc đang vận chuyển đi tiêu thụ

Thanh Hóa: Thu giữ 1,6 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc đang vận chuyển đi tiêu thụ

(SK&MT) - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, thu giữ 1,6 tấn bì lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ được một người đàn ông ở Hải Dương vận chuyển vào địa bàn để tiêu thụ.
An Giang: Sắp diễn Lễ khai hội lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

An Giang: Sắp diễn Lễ khai hội lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

(SK&MT) - Chiều 23/5, thông tin từ UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024, diễn ra từ ngày 28/5 - 3/6 (nhằm ngày 21/4 âm lịch).
Phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển

Phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển

(SK&MT) - Nghị định 57/2024/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2024.
Sơn La: Triển khai chiến lược quốc gia đa dạng sinh học đến năm 2030

Sơn La: Triển khai chiến lược quốc gia đa dạng sinh học đến năm 2030

(SK&MT) - 5 nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược này đã được nêu trongUBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch 131/KH-UBND của UBND tỉnh Sơn La, trong thời gian từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

Dự kiến sẽ có khoảng 60 bệnh nhân được thăm khám trong Chương trình phẫu thuật từ thiện, các bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe sẽ được phẫu thuật trong đợt 1 này.
TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

(SK&MT) - Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung trọng tâm trong cải cách hành chính, vừa có ý nghĩa trong tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, vừa tạo cơ hội cho hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế – xã hội.
Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

(SK&MT) - Bệnh viện C Thái Nguyên là một trong những bệnh viện uy tín cung cấp các dịch vụ Đa khoa khu vực Thái Nguyên. Kể từ khi thành lập đến nay, trải qua 32 năm phát triển và trưởng thành, Bệnh viện không ngừng phát triển lớn mạnh về quy mô cũng như làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

(SKMT) - Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh (tiền thân là Viện Điều dưỡng Khu tự trị Việt Bắc) được thành lập ngày 12/10/1955. Qua hơn sáu thập kỷ xây dựng và phát triển, với sự đổi mới về cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật, nay đã trở thành một bệnh viện lớn của tỉnh.
Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

(SK&MT) - Là bệnh viện công lập Hạng 3 tại tỉnh Thái Nguyên, TTYT thị xã Phổ Yên luôn đảm bảo chuyên môn và hạ tầng để đảm nhận chức năng thăm khám tại địa phương. Đồng thời, liên tục nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh, phấn đấu đạt các tiêu chí Trạm đạt chuẩn Quốc gia về Y tế xã, để người dân luôn an tâm khi tới đây khám và điều trị.
Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Ngay từ ngày đầu thành lập (31/12/1965), Bệnh viện A Thái Nguyên luôn định hướng rõ sứ mệnh là chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn và phục vụ kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày đó. Trong chặng đường hơn 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy thuốc của bệnh viện đã luôn nỗ lực rèn luyện, cống hiến hết mình cho sứ mệnh cao cả ấy, làm nên thành tích chung của ngành Y tế Thái Nguyên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

(SK&MT) - Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ (TTYT huyện Đồng Hỷ) là bệnh viện công lập hạng III trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, TTYT huyện Đồng Hỷ đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt vai trò phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng và thực hiện tốt tiêu chí cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.
Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(SK&MT) - Nằm ở một huyện vùng núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Bắc Kạn, thế nhưng trong những năm qua, tập thể cán bộ, thầy thuốc, y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Chợ Đồn luôn phát huy tinh thần vượt khó, đoàn kết một lòng, từng bước xây dựng đơn vị ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác khám chữa bệnh của người dân đồng bào dân tộc miền núi tại địa phương.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân

(SK&MT) - Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã không ngừng chú trọng áp dụng công nghệ tiên tiến để triển khai nhiều kỹ thuật mới trong công tác chuyên môn, điều này đã giúp người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà không phải di chuyển lên các bệnh viện tuyến trên.
Giao diện di động